Auto1.fi vaihtoautot Blogit.fi blogilista Nauris.fi Telsu.fi tv-opas Testeri.fi tietovisa Horoskooppi

Sanan about käännös englanti-suomi

 • noin
  Kyse on noin 135 000 viljelijästä ja noin 135 000 hehtaarista. There are about 135 000 farmers, about 135 000 hectares. Se kasvaa vain noin 10 prosenttia. It will only rise by about 10%. Italiassa luottokorot ovat noin 9,4 % ja Irlannissa noin 6,8 %. In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%.
 • lähellä
  Kollegani puhui lopusta; loppu on lähellä. My colleague has spoken about the end; the end is nigh. Eräs toinen aihe on lähellä sydäntäni: Välimeri. There is another subject I care deeply about: the Mediterranean. Haluan kertoa teille esimerkin, joka on meitä lähellä täällä Euroopassa. I would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
 • suunnilleen
  Kaupungeissa meillä on suunnilleen kaikki. In the cities we have just about everything. Se vastaa suunnilleen New Yorkin pörssin arvoa. That is about the size of the New York Stock Exchange. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin salin siinä osassa. That is about the size of that part of the Chamber over there.
 • ympärillä
  Loppujen lopuksi on tietysti kyse myös autojen etuosista ja siitä, mitä niiden ympärillä tapahtuu. Ultimately, it is also about the front of the cars and what goes on around these. Tänä iltana surisemme kuin mehiläiset banaanien, ja etenkin tämän ehdotetun sopimuksen, ympärillä. Tonight we are buzzing like bees about bananas, and particularly this proposed agreement. Vastuuvapauden myöntäminen parlamentin talousarvion toteuttamisesta ja Strasbourgin ympärillä pyörinyt keskustelu onkin sitten eri asia. Another point is Parliament’s discharge and the discussion that has come about surrounding Strasbourg.
 • ympäri
  Ympäri maailmaa kulki kummia tarinoita lampaanlihasta. Curious things went round the world about sheep meat, about lamb. Olemme kuulleet täällä puhuttavan suurlähettilään lähettämisestä edustamaan meitä ympäri maailmaa. We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world. Samaan aikaan ei enää puhuta mitään toisesta kriisistä, joka on leviämässä ympäri maailmaa, eli BSE:stä. Now, we no longer talk about another crisis which is also moving around the globe: that of BSE.
 • -ssa/-ssä
 • aikeissa
  Olin itse asiassa juuri aikeissa ilmoittaa asiasta. I was actually just about to make an announcement to that effect. Olimme juuri aikeissa aloittaa keskustelun aiheesta herra Liikasen kanssa. We are just about to begin a debate on the matter with Mr Liikanen. Arvoisa puhemies, olemme aikeissa keskustella eräästä ihmeellisestä asiasta, nimittäin sirkuksesta. Mr President, we are about to discuss something wonderful – the circus.
 • likimain
 • -lla/-llä
 • -lla/-llä paikkeilla
 • -sta/-stä olla kyse
 • hoitaa
  Tämä ei ole mielestäni oikea tapa hoitaa asiaa. I do not think that is the right way to go about it. Hyvät kollegat, tämä ei ole oikea tapa hoitaa asioita. Ladies and gentlemen, this is no way to go about things. Toistaiseksi on tehty vain muutama ehdotus siitä, miten tämä pitäisi hoitaa. There are, as yet, few proposals on how to go about this.
 • läheisyydessä
  Kun tarkastelemme kotimaassani ympäristöstä aiheutuvia terveydellisiä oireita, ajattelemme ennen kaikkea ilman saastumista esimerkiksi jätteenpolttouunien läheisyydessä. When we talk about environmental health problems in my country we are mainly thinking of air pollution, such as near incinerators. Arvoisa puhemies, hotellin läheisyydessä tekemäni iltakävelyn jälkeen - josta juuri teille kerroin - menin nukkumaan ja näin unta Staesin mietinnöstä. Mr President, after my bedtime walk in the vicinity of the hotel - which I have told you about - I went to bed, and I dreamed about the Staes report. Komissio on tietoinen erityisesti siitä yleisestä huolesta, joka liittyy voimalan mahdollisen sijoituspaikan läheisyydessä sijaitsevan Ecemisin murtumalinjan alueella havaittuun seismiseen toimintaan. In particular, the Commission is aware of the public concerns about the recorded seismic activity in the area of the Ecemis fault line located in the vicinity of the proposed plant site.
 • liikkeellä
  Haluamme, että hallintonne perustuu liikkeellä olemiseen. We want from you management by walking about. Tästä asiasta on ollut liikkeellä mitä kauheimpia huhuja. Rumours of the worst kind have circulated about this matter. Kertokaa meille, mistä te keskustelette salaisissa kokouksissanne, sillä liikkeellä on monia huhuja. Tell us what you talk about at your secret meetings, because a lot of rumours are flying around.
 • mukana
  Koheesiorahastot eivät ole mukana laskuissa. We are not talking about the cohesion funds. Me haluamme tämän muutoksen. Me haluamme olla mukana toteuttamassa sitä. We want this change and we want to be involved in bringing it about. Minun ei tarvinne kertoa teille yksityiskohtia vakavista onnettomuuksista, joissa on ollut mukana raskaita ajoneuvoja. I need not go into detail about the gravity of accidents involving heavy goods vehicles.
 • olla kysymys
 • osapuilleen
  Osapuilleen puolet näiden vaalien tarkkailijoista on EU:n lähettämiä. The EU provides about half of the observers for this mission. Kyse on väestöstä, jonka suuruus on osapuilleen 230 miljoonaa henkeä ja joka nykyisen kasvuvauhdin myötä lienee 10:n tai 12 vuoden kuluttua 300 miljoonaa henkeä. We are talking about a population of around 230 million people which, given the current rate of growth, will reach 300 million in 10 or 12 years time.
 • peräjälkeen
  Voiko valtion virasta pitää opintovapaata ja vuorotteluvapaata peräjälkeen?Kolmesta pelistä kun lentää ulos peräjälkeen, niin meikäläinen luovuttaa.
 • peräkanaa
  kulkea peräkanaa polkua
 • peräkkäin
  Tämä on varsin ironista, kun otetaan huomioon, ettei Ranska pysty kolmantena vuonna peräkkäin noudattamaan juuri tätä vaatimusta. This is rather ironic, given that France is about to fail, for the third year in a row, to comply with that very requirement. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme olleet laajalti yksimielisiä talousarviosta monena vuonna peräkkäin. Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have had broad agreement about the budget for several years in succession. Aion näin ollen puhua niistä peräkkäin ja erikseen noudattaen sitä järjestystä, jossa parlamentin jäsenet pitivät puheenvuoronsa. I am therefore going to talk about them consecutively and separately and I am going to follow the order used by the honourable Members in their speeches.
 • siellä täällä
  Kyse ei siis ole vain muutamasta reaktorista siellä täällä vaan noin 4 000:sta, 5 000:sta, 6 000:sta tai 7 000 reaktorista. We are not speaking about one reactor here and one reactor there. We are speaking about 4000, 5000, 6000 or 7000 reactors. Toiseksi siellä täällä annetaan lausuntoja, joiden mukaan neuvottelut saataisiin mahdollisesti päätökseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Secondly, we are hearing statements here and there about the negotiations possibly coming to an end just before the European elections. Olen pannut hyvin merkille huolen, jota yhä esiintyy siellä täällä eri ryhmien muodosta ja eriytymisestä ja muusta sellaisesta.I have taken due note of the concern which persists here and there about forms of differentiation - different groups and so on. Let me say this.
 • suurin piirtein
  Se on suurin piirtein helpointa, mitä onkaan. It is just about the easiest thing on earth. Tällaisia tapauksia pitäisi ilmetä suurin piirtein näinä aikoina, jos niitä on olemassa. That should be happening around about now, if it was going to. Tämän lisäksi suurin piirtein vuodesta 2007 lähtien tilanne saattaa olla sellainen, että työvoima ei riitä täyttämään taloudellisia vaatimuksiamme. Moreover, as of about 2007, our workforce could be too small to meet our economic needs.
 • toiselle halssille
 • vähällä
  Olin vähällä sanoa arvoisa ministeri, sillä muistan teidät ajalta, jolloin toimitte Euroopan yhdentymisestä vastaavana ministerinä Ranskassa. I was about to say Minister, as I remember you from your days as French Minister for European Integration. Tämä kaikki tapahtuu samalla, kun olemme vähällä palauttaa jakoa ensimmäisen ja toisen luokan maihin aivan kuin kuolema olisi joillakin alueilla merkityksettömämpää kuin toisilla.This comes as we are about to retain the division of countries into a first and a second class, as if the deaths in some regions were less important than deaths in others.
 • vaiheilla
  Haluaisin puuttua moniin asioihin, mutta saanen sanoa tämän: parlamentti tuntuu olevan kahden vaiheilla siinä, miten se suhtautuu ministeri Hoggiin. There are many issues I would like to address, but let me say this: Parliament seems to be ambivalent about what it is trying to do with Mr Hogg, the Minister.
 • vieressä
  Koska puhutaan sellaisista kansakunnista kuin Skotlanti, Wales, Galicia, Katalonia tai Baskimaa, joiden ei edes sallita istuvan hallitusten vieressä neuvostossa? When will we talk about nations such as Scotland, Wales, Galicia, Catalonia and the Basque country, which are not even allowed to sit together with the Governments on the Council? Mies ja nainen ovat roskakorin vieressä.Leikkimökin vieressä kasvaa pihlaja.
 • ympärille
  Tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä presidentti Putinin johdolla saavutettuun edistykseen emmekä tiedosta tiedotusvälineiden monopoliaseman ympärille tarkoituksellisesti järjestettyä farssia. Today, we are very pleased about the advances under Mr Putin, and we do not see the deliberate farce of the media monopoly. Ymmärrän kyllä, että pyhäinpäivän aattona voidaan puhua luurangoista, mutta nyt tarvitaan lihaa luiden ympärille. I understand how, on the eve of Halloween and the Day of the Dead, we can talk about a skeleton, but now we must put flesh on the bones. Me kolme tarvitsemme sopimusta; ei aleta uneksia ties kuinka monen valtion haalimisesta yhden ohjelman ympärille. It is we three who need to reach an agreement; let us not start dreaming about rallying I know not how many countries around a programme.
 • (elative case)
 • -lla
  talo + -lla -> talollapalata + -ai- + -lla -> palaillakohdata + -e- + -lla -> kohdella
 • -ssa
 • -sta
 • esillä
  Nyt esillä ei kuitenkaan ole ilmatilan hallinta. However, this issue is not about controlling airspace. Toisin kuin jotkut kollegani, en ole kovinkaan innostunut esillä olevasta asetuksesta. Unlike some of my colleagues, I am not very enthusiastic about the regulation before us. Autosta ei ollut esillä mainoksia eikä tiedotteita, hintaa eikä sitä, mistä sellaisen voisi ostaa. There was no advertising and no information about the car, its price or where to buy one.
 • joka puolella
  Joka puolella EU:ta kuulemme viikoittain juttuja tästä aiheesta. Every week we hear across the EU story after story about this issue. Arvoisa puhemies, meidän tulisi sanoa jotain tämän vallankumouksen taloudellisesta sisällöstä, jonka puolesta täällä joka puolella vannotaan. Mr President, we need to say something here about the economic substance of the revolution which we are signing up to on all sides. Huippukokouksessa yritimme pikemminkin kohdistaa huomiomme tarkemmin kuin jatkaa loputtomia keskusteluja joka puolella annetuista lukemattomista päätelmistä ja mittapuista. At the summit we tried to sharpen the focus rather than go on endlessly about hundreds of conclusions and benchmarks left, right and centre.
 • jokseenkin
  Vastauksessa suhtaudutaan jokseenkin omahyväisesti todelliseen kriisitilanteeseen SCR:ssä. The answer is somewhat complacent about a real crisis situation in the SCR. Jos asetusta ei synny, olemme jokseenkin epäedullisessa asemassa. If this regulation does not come about, then we will all be disadvantaged somewhat. On jokseenkin helppoa todeta, että tällä tarkoitetaan sotilasmenoja. It is fairly plain to see that what it is talking about here is military expenditure.
 • lähes
  Nizzasta on tullut sanotuksi jo lähes kaikki. Almost everything has already been said about Nice. Hyvä parlamentin jäsen, se on lähes 6 prosenttia yhteisön myöntämästä kokonaisavusta. This is about 6% of the whole Community contribution. Tanskassa lähes 90 % juomavedestä saadaan pohjavedestä. In Denmark, about 90 % of drinking water comes from groundwater.
 • liikkeessä
  Keskustelemme alasta, joka de facto pitää Euroopan liikkeessä. We are talking about a sector that is de facto keeping Europe moving. Tässä liikkeessä suuren vaikutuksen tekee juuri se, että siihen osallistuu lukuisia naisia ja lukuisia nuoria. One of the striking things about this movement is precisely the involvement of many women and young people.
 • melkein
  Arvoisa puhemies, minusta tässä on todellakin paljon melua melkein tyhjästä. Mr President, I really think this is much ado about very little. Tämä on melkein enemmän kuin jotkut tavalliset ihmiset ansaitsevat kahdessa vuodessa. That is almost more than some of the ordinary people earn in about two years. Toinen asia on teidän komissionne kokoonpano. Siitä on sanottu kaikki mahdollinen, tai ainakin melkein. Secondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
 • olla [[kysymys]]
 • paikkeilla
  Ei ole mitenkään epätavallista siirtää näitä etukäteismaksuja, jotka suoritetaan lokakuun paikkeilla, tämän tai seuraavan talousarviovuoden rasitteeksi. These advances are paid around October, and there is nothing unusual about financing them under the current year's budget or the next.
 • pitkin
  Jos EU haluaa saada koulutusta koskevaa toimivaltaa, sen on tehtävä se rehellisesti tavanomaisia väyliä pitkin ja käytettävä suuresti mainostamaansa avoimuutta. If the EU wishes to assume competence over education, let it do so honestly, go through the usual channels and employ the transparency we hear so much about. Tämä tarkoittaa sitä, että putkea pitkin johdettu kaasu maksaa paljon enemmän, mikä aiheuttaa välittömän tuontikaasun hinnannousun koko Euroopan unionissa. This means that the gas sent will have to cost much more, which will bring about an immediate rise in the cost of gas imports for the whole of the European Union. kävellä katua pitkin
 • prepositio jostakin
 • saatavissa
  Vielä parempi on, jos tällaiset raskaudet vältetään esimerkiksi helposti saatavissa olevan ehkäisyvalistuksen avulla. Better still is to prevent such pregnancies, by, among other things, easy access to contraception and information about it. Paljon tietoa on saatavissa siitä, mihin monet arvioijat, myös Kiinan ulkopuolella, uskovat WTO-jäsenyyden johtavan. There is a lot of information about what different commentators, including those outside China, believe might happen because of accession to the WTO. Nykyisellä henkilöstöllä on saatavissa aikaan paljon enemmän, kunhan vain henkilöstösäännöt antavat joustavuutta resurssien järkevään käyttöön. We can achieve much more with staffing levels as they are at present, as long as the Staff Regulations are flexible about the sensible use of resources.
 • sinne tänne
 • sunnilleen
 • tienoilla
  Tutkimus asiasta on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun 2004 tienoilla. A study is due to be submitted in about October 2004. Pyynnöstä yhteisen alv-järjestelmän käyttöönottamiseksi alkuperäjärjestelmän mukaisesti vuoden 2000 tienoilla pystyn puhumaan lyhyesti. I can be very brief about the call to introduce a common VAT system based on place of origin around the year 2000. Olemme osoittaneet olevamme yhä kiinnostuneempia Aasiasta niillä muutoksilla, joita olemme tehneet viime vuoden tienoilla ulkomaanedustukseemme. We have demonstrated our growing concern about Asia by the changes we have made to our external services over the last year or so.
 • vastakkaiseen suuntaan
 • ympäril
 • ympärilleen
 • [[olla]] [[kyse]]
 • [[toiselle]] [[halssille]]

Sanan about määritelmät

 • In a circle around; all round; on every side of; on the outside of.
 • Near; not far from; approximately; regarding time, size, quantity.
 • On the point or verge of
 • On one's person; nearby the person.
 • Over or upon different parts of; through or over in various directions; here and there in; to and fro in; throughout.
 • Concerned with; engaged in; intent on.
 • Concerning; with regard to; on account of; on the subject of; to affect.
 • In or near, as in mental faculties ''or' in possession of; in control of; at one's command; in one's makeup.
 • In the immediate neighborhood of; in contiguity or proximity to; near, as to place.
 • Not distant; approximate
 • In succession; one after another; in the course of events.
 • To a reversed order; half round; facing in the opposite direction; from a contrary point of view.
 • Preparing; planning.
 • Going to; on the verge of; intending to.
 • Moving around; astir
 • In existence; being in evidence; apparent

Esimerkit

 • the show is about to start;  I am not about to admit to your crime
 • He knew more about what was occurring than anyone
 • He has his wits about him
 • about as cold; about as high
 • to face about; to turn oneself about
 • a mile about, and a third of a mile across
 • out and about; up and about
 • After my bout with Guillan-Barre Syndrome, it took me 6 months to be up and about again
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja