TietovisatBlogitTV-ohjelmatReseptitNauris.fiVaihtoautotHoroskooppi

Sanan balance käännös englanti-suomi

 • tasapaino
  Tämän keskustelun avain on tasapaino. The key to this debate is balance. Siinä on yritetty ottaa huomioon tuo tasapaino. It tries to establish this balance. Amsterdamin sopimuksella on saatu aikaan sosiaalinen tasapaino. This Treaty has brought a social balance.
 • tasapainottaa
  Tuen täysin esittelijä pyrkimyksiä tasapainottaa tätä. I fully support the rapporteur's efforts to balance this. Esimerkiksi miten voimme tasapainottaa menot ja tulot? For example, how can we balance expenditure with income? Toivottavasti syynä on tasapainottaa näitä markkinoiden kahta vastakkaista puolta. Hopefully, the reason for this is to balance these two poles of the market.
 • olla tasapainossa
  Näiden pitää olla tasapainossa. These must be equally balanced. Mielestäni molempien pitäisi olla tasapainossa, mutta molempia pitäisi käyttää. I think both should be in balance but both instruments should be used. Uusimpien ennusteiden mukaan maailman sokeritaseen pitäisi olla tasapainossa kaudella 2010-2011. However, according to the latest forecasts, the world sugar balance should be in balance for the period 2010-2011.
 • saldo
  Meillä on korjaavan ja täydentävän lisätalousarvion saldo, ja meillä on velvollisuutemme budjettivallan käyttäjänä. We have a DAB balance; we also have responsibilities as a budgetary authority. Lokakuun saldo on näiden asioiden osalta kauhistuttava. In that light, the balance sheet for October is shocking. Sillä meillä on siitä sellainen tunne, että se, mitä te meille esitätte, ei ole mikään summa, vaan saldo. For here we have the feeling that what you are giving us is not a sum, but a balance.
 • tase
  Niiden tase on siltä osin nykyäänkin myönteinen. We still have a positive balance here today. Tämä näkökulma osoittaa selvästi, että euroalueen tase on punaisen puolella. This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red. Blairin poliittisen uran tase ei missään tapauksessa ole plussan puolella. As for Mr Blair, the balance of his political account is certainly not in the black.
 • vaaka
  Vaaka kallistuu kuitenkin paremmalle puolelle varsinkin muualla kuin trooppisilla alueilla. Nonetheless, the balance is in fact positive, certainly in the non-tropical regions. Uudelleen nimetyn talous- ja rahoituskomitean olisi saatava vaaka kallistumaan takaisin asianmukaiseen tasapainotilaan. The renamed Economic and Financial Committee should tilt the balance back to a proper equilibrium. Vaaka osoittaa nyt melko selvästi pahempaan suuntaan kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin oli tapahtumia ja poliittisia valintoja. The balance is quite clearly worse today than it was ten years ago when there were events and political choices.
 • balanssi
  Presidentti Chirac korosti eilen erinomaisella tavalla, että täytyy löytää oikeanlainen balanssi näiden kahden tavoitteen välillä, ja toivoisin, että kuuntelisitte presidenttiänne. President Chirac yesterday emphasised with eloquence the importance of finding the right balance between these two objectives, and I wish you would listen to your President.
 • liipotin
 • loppup
  Kesäkuun loppu on aivan liian myöhäinen ajankohta, puhumattakaan siitä, että ”tasapainoisella ehdotuksella” tarkoitetaan jotakin aivan muuta. The end of June is far too late, not to mention the fact that a 'balanced proposal' means something else. Saanko minä syödä loput?
 • loppuosa
 • loputp
  Toissijaisuuden osalta olemme yrittäneet saada aikaan sopivan tasapainon siinä, että tietyt ehdotuksen osat on yhdenmukaistettu ja loput on jätetty toissijaisuuden piiriin. When it comes to subsidiarity, we have tried to strike an appropriate balance between harmonising certain elements of the proposal and leaving others to subsidiarity. Huolimatta tästä vähennyksestä, joka johtuu siitä, että on tarpeen poistaa loput käytettävissä olevat varat, MEDA-ohjelma on luonnollisesti hyvin tärkeä neuvostolle. Despite this reduction - motivated by the need to reabsorb the outstanding balance - the MEDA programme naturally remains very important to the Council.
 • ottaa sisään
 • pitää tasapainossa
  Suhteellisuusperiaate täytyy kuitenkin pitää tasapainossa toisen periaatteen kanssa, joka on parlamentille yhtä tärkeä - nimittäin läheisyysperiaatteen. However, the proportionality principle also has to be balanced with another principle, which is equally dear to Parliament - namely that of subsidiarity.
 • tasapainoilla
  Koska tietosuojan kanssa on aina vaikeaa tasapainoilla, joka ainoa päätös on järjettömän vaikea joka ikiselle täällä parlamentissa. Since this is always difficult to balance with data protection, every single decision is insanely difficult for every individual here in Parliament.
 • tasapainotella
  Yleisesti ottaen yritämme tasapainotella siten, että edistyneimpiä maita ei rangaista edistyksestään. In general, one has to try to find a reasonable balance whereby those which are more advanced are not being punished for being more advanced. Valitettava tosiasia on, ettei EU ole vieläkään tarpeeksi luja yrittäessään parhaansa mukaan tasapainotella ihmisoikeuskysymyksen ja taloudellisten ja strategisten etujensa välillä. Unfortunately, the fact is that the EU still lacks real grip while trying, with the best of intentions, to balance human rights and its economic and strategic interests.
 • tasapuolisuus
  Tasapuolisuus on olennainen kysymys. The issue of balance is fundamental. Mielestäni tiedotusvälineissä saisi vallita suurempi tasapuolisuus. In my view, there should be a more equitable balance in the media. Arvoisa komission jäsen Špidla, säilyttäkää se tasapuolisuus ja suhteellisuudentaju, jota olette yleensä osoittanut. Mr Špidla, I ask you, please keep the sense of scale and balance we are used to seeing from you.
 • varsivaaka
 • vastapaino
  Erilaisuus, keskinäisen avoimuuden ja vaurauden lähde, on Euroopan yhtenäisyyden todellinen merkitys ja todellinen vastapaino globalisaatioon liittyville yhdenmukaistamispyrkimyksille. Diversity, a source of mutual openness and wealth, is the genuine meaning of European unity and a genuine counter-balance to the homogenising tendencies of globalisation. Ainoa kestävä vastapaino tälle kilpailulle on EU:n yritysten luovuus, innovatiivisuus ja sitoutuminen vahvistettuna poliittisten päättäjien asianmukaisella tuella. The only sustainable balance to that competition is the creativity, innovation and commitment of European companies themselves, reinforced with the appropriate help from political authorities.
 • (kellon) liipotin
 • arviointi
  Olen kuitenkin huolissani ehdotuksesta, jonka mukaan sukupuolten välinen tasapaino taattaisiin arviointi- ja työhönottokomiteoissa. I am, however, concerned at the proposal to ensure a gender balance in evaluation and recruitment committees. Minun mielestäni ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin kuuluu myös biopolttoaineen taloudellinen arviointi, ja sekin verrattuna tavanomaiseen polttoaineeseen. Any eco-balance sheet must, in my opinion, include an economic evaluation of biofuels, which must be compared with conventional ones. Jotta arviointi olisi asianmukaista, tasapainoon on sen vuoksi pyrittävä ja se on säilytettävä keskipitkällä aikavälillä, ja komissio on myös aktiivisesti sitoutunut takaamaan sen. To be properly judged, balance must consequently be assessed and be maintained over the medium term and the Commission is also actively committed to ensuring that.
 • bilanssi
 • epäröidä
  Hän ei koskaan epäröinyt puolustaa heikompiaan.Mitä oikein epäröit? Mene juttelemaan hänelle!
 • harkita
  Olen iloinen siitä, että Savaryn ehdotukset antavat mahdollisuuden harkita asiaa hyvin. I am pleased that Mr Savary' s proposals help strike a happy balance. Tasapainoa etsiessämme meidän ei pidä harkita ainoastaan taloudellisia, sosiokulttuurisia tai eläinten suojeluun liittyviä tekijöitä, vaan myös tieteellisiä ja oikeudellisia näkökohtia. In the quest for this balance we will have to take into account not only economic, socio-cultural and animal protection factors, but also scientific and legal factors. Emme voi harkita loputtomiin neuvoston vakuutusta, jonka mukaan siitä päättäminen on yksittäisten jäsenvaltioiden asia, ja neuvoston toivetta EU:n yhteen sovitetusta kannasta. We cannot forever balance the Council's assertion that it is for individual Member States to decide with the Council's stated desire for a coordinated European position.
 • horjua
 • jäännös
 • mielen tasapaino
 • mielentyyneys
 • olla vastapainona
 • pääosa
  Neuvosto pyrki neuvotteluissa siis tasapainoiseen ratkaisuun, minkä ansiosta käsiteltävänä olevassa tekstissä otetaan huomioon pääosa esittämistänne epäkohdista. A concern for balance therefore motivated the Council during the negotiations, leading to a text that largely takes account of your concerns. Pääosa suomalaisista asuu Etelä-Suomessa.
 • päättää
  Onko niin, että Nordrhein-Westfalenissa yksi puolue päättää, onko raportointi tasapuolista vai ei? Is it the case that in North Rhine-Westphalia, one party decides on whether reporting is or is not balanced? On tärkeää voida nähdä, kuka päättää säännöistä ja millainen on niiden tasapaino markkinoiden etujen ja yleisen edun välillä. It is important to see who decides the rules and what balance exists in the rules between market interests and public interests. Sen jälkeen neuvosto päättää asiasta "yksimielisesti", vaikka se olisi voinut tehdä enemmistöpäätöksen, minkä jälkeen on muka saavutettu niin paljon puhuttu tasapaino. And then the Council says "unanimously", although it could have voted by a qualified majority, given the balance we keep hearing about.
 • punnita
  Meidän täytyy siksi punnita tuomitsemista saavutettuun kehitykseen ja siirtyä eteenpäin. We have therefore to balance the condemnation against the progress that has been made and move forward. Ympäristönäkökohtia täytyy kuitenkin punnita lentoliikennealan tarpeisiin, jotta sen menestys voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Environmental concerns must, however, be balanced against the needs of the aviation industry to ensure its success in the future. Haasteena on itse asiassa ollut punnita keskenään korkeista öljynhinnoista eniten kärsineiden kalastusalan osien avuntarvetta sekä pitkän aikavälin rakenteellisiin ongelmiin puuttumisen tarvetta. Indeed, our challenge has been to balance the necessity to help the segments most affected by high oil prices with the need to address long-term structural problems.
 • punnitseminen
  Minusta asian punnitseminen kuuluu jatkossakin Suomen eduskunnalle. I think that in the future it will be the task of the Finnish Parliament to get the balance right. Se on rohkea yritys, mutta sen punnitseminen, mikä on toivottavaa ja mitä emme halua, on erityisen vaikeaa. It is a very brave effort, but it is going to be extremely difficult to find a balance between what we want and what we do not want.
 • säästö
 • saatavat
  Direktiivissä on tasapuolisesti taattu kuoleman jälkeisten luovutusten laadunvarmistus ja samalla tunnustettu eläviltä luovuttajilta saatavat luovutukset välttämättömiksi. The directive has achieved the balance between ensuring a good quality of post mortem donations, while recognising the need for living donations.
 • saattaa tasapainoon
  Aiheella on suunnaton vaikutus työllisyyteen ja etiikkaan, aiheisiin, joita ei ole helppo saattaa tasapainoon. It is a matter that has profound employment and ethical implications, subjects not easy to balance. Taloudelliset ja ekologiset näkökohdat voidaan saattaa tasapainoon järkevällä ja tulevaisuuteen luotaavalla tavalla. Economic and ecological aspects can be balanced in a rational manner that will point the way for the future. Tavoitteenani oli ja on saattaa tasapainoon eri lähestymistavat asiaan, ja vastustan jyrkästi äärimmäisyyksiin meneviä mielipiteitä. My goal was and is to strike a balance between the various approaches to the matter, and I am very much opposed to extremes of opinion.
 • sopusuhtaisuus
 • suurempi paino
 • tasapainotila
  Ne ovat alueita, joilla eri vaatimusten välinen tasapainotila on olennainen. They are places in which the notion of balance between various imperatives is essential. PPE-puolueen hiuksenhieno sisäinen tasapainotila selittää luultavasti sen, miksi meille esitetty rakennelma on niin eriskummallinen. The subtle internal balances of the PPE probably explain the baroque nature of the structure being proposed to us. Haasteena on löytää oikea tasapainotila sääntelevien ja markkinaperusteisten kannustimien ja rangaistusten välille. The challenge we are all facing here is to find the right balance between regulatory and market-based incentives and penalties.
 • tasasuhtaisuus
 • täsmätä
 • tasoittaa
  Miten tätä eroa voisi tasoittaa? How can we redress the balance? Mikäli kyseessä olisi vain keinotekoisesti luotu kriisi, muut öljyntuottajat voisivat tasoittaa tilannetta. If this was just a man-made crisis, the other oil producers could redress the balance. Tulee olla mahdollista positiivisella erityiskohtelulla tasoittaa sukupuolijakaumaa. Positive discrimination should be possible so as to achieve a more equitable balance between the sexes.
 • verrata (toisiinsa)
 • ylijäämä
  EU:n kaupan ylijäämä on huomattavasti vähentynyt, ja vuonna 2006 kauppa oli periaatteessa tasapainossa. The EU trade surplus has been reduced substantially and in 2006 trade was basically balanced. Viimeisten 12 kuukauden aikana myös kauppa- ja maksutaseen ylijäämä on ollut huomattava. Over the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments. Sopimuksen tavoite oli jäsenvaltioiden julkisen talouden rahoitusaseman tasapainottaminen ja julkisen talouden ylijäämä vuoteen 2003 mennessä. The goal of the Pact was to balance the budgets of Member States and to create budget surpluses by 2003.
 • [[olla]] [[tasapainossa]]
 • [[ottaa]] [[sisään]]
 • [[pitää]] [[tasapainossa]]

Sanan balance määritelmät

 • A state in which opposing forces harmonise; equilibrium
 • Something of equal weight used to provide equilibrium; counterweight
 • A pair of scales
 • The overall result of conflicting forces, opinions etc.; the influence which ultimately "weighs" more than others
 • Apparent harmony in art (between differing colours, sounds, etc
 • The result of such a procedure; the difference between credit and debit of an account
 • A device used to regulate the speed of a watch, clock etc
 • Libra
 • To bring to an equipoise, as the scales of a balance by adjusting the weights
 • To hold precariously; to support on a narrow base, so as to keep from falling
 • To compare in relative force, importance, value, etc.; to estimate
 • To move toward, and then back from, reciprocally
 • To contract, as a sail, into a narrower compass
 • To make the credits and debits of correspond
 • To be in equilibrium

Esimerkit

 • These weights are used as a balance for the overhanging verandah.
 • Blair thought he could provide a useful balance to Bushs policies.
 • The balance of power finally lay with the Royalist forces.
 • I think the balance of opinion is that we should get out while were ahead.
 • I just need to nip to a bank and check my balance.
 • The balance of the agreement remains in effect.
 • The invoice said he had only paid $50. The balance was $220.
 • I balanced my mug of coffee on my knee.
 • The circus performer balances a plate on the end of a baton.
 • to balance partners
 • to balance the boom mainsail
 • This final payment, or credit, balances the account.
 • to balance a set of books
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja