TietovisatBlogitTV-ohjelmatVaihtoautotReseptitViihdeHoroskooppi

Sanan charge käännös englanti-suomi

 • ladataLaitteet voidaan ladata samanaikaisesti, vaikka ne olisivat eri merkkisiä ja mallisia. Even if the sets are different makes and models, they can be charged simultaneously. Lisäksi nikkelikadmiumparistot voidaan ladata nopeammin ja niiden lataus purkautuu paljon hitaammin niiden ollessa pois käytöstä. Nickel-cadmium batteries can be charged up more quickly and discharge themselves much more slowly when out of use. On kuitenkin niin – joihinkin jäsen Battenin huolenaiheisiin vastatakseni – että direktiiviehdotuksessa selvästi sallitaan maksun periminen kansalaisilta, jotka haluavat ladata tietoa tietoverkosta. Nevertheless, to answer some of Mr Batten’s concerns, the proposed directive explicitly allows public authorities to charge for data to be downloaded by the public.
 • varausVoi olla, että tehdään vain yksi varaus verkossa, mutta luottokorttia laskutetaan neljä kertaa, koska mukana on neljä matkustajaa. You might have one online booking, but you are charged four times for using your credit card because you have four passengers involved. Meillä on varaus ravintolan pöytään numero viisi.Kaivosviranomaisen hyväksyttyä varauksen voidaan hakea lupaa kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen eli kaivoslupa.
 • hyökätä
 • latausLisäksi nikkelikadmiumparistot voidaan ladata nopeammin ja niiden lataus purkautuu paljon hitaammin niiden ollessa pois käytöstä. Nickel-cadmium batteries can be charged up more quickly and discharge themselves much more slowly when out of use. . – Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensiksi sanoa henkilökohtaiset kiitokseni jäsen Klamtille, sillä hänen käsittelemänsä aihe ei ole mitenkään helppo, ja siihen liittyy myös emotionaalinen lataus. . – Mr President, first of all, I should like to express my personal appreciation to Mrs Klamt, for the topic she has to deal with is anything but an easy one, and is also emotionally charged. Panostaja sai latauksen valmiiksi.
 • rynnäkkö
 • syyttääTämän vuoksi EU:ta voidaan syyttää tekopyhyydestä. This leaves the EU open to the charge of hypocrisy. Kaikella kunnioituksella voisin syyttää häntä aivan samasta. With great respect to him, I could return the charge. Kamalimmillaan meitä voidaan syyttää tekopyhyydestä. Hypocrisy is the most odious charge we can be accused of.
 • vastuuEi jääty odottelemaan reaktioita tai sitä, miten asiassa toimitaan muualla, vaan otettiin vastuu siitä, mitä tuleman pitää. Not waiting to react or to respond to events elsewhere but leading the charge as to what will happen. Vastuu melumaksujen käyttöönotosta jätetään jäsenvaltioille. The responsibility for deciding whether to impose noise charges is left to the Member States. Jokaisen meistä on sitten itse otettava vastuu siitä, voidaanko vastuuvapaus myöntää näillä edellytyksillä. Each of us then has to be answerable for being able to give discharge under these circumstances.
 • veloittaaVelkojilla on oikeus veloittaa lakisääteistä korkoa saamisistaan, ja näin he kannustavat velallisia maksamaan velkansa nopeasti. Creditors will be entitled to charge a statutory interest rate on their debts, encouraging debtors to pay early. Vuodesta 2001 lähtien Brysselin lentokenttä on kaksinkertaistanut turvallisuusmaksunsa, jotka se veloittaa matkustajilta. Accordingly, since 2001, Brussels airport has doubled its safety supplement which it charges each of its passengers. Olen kyllä sitä mieltä, että rautatielaitoksen ulkoisia kustannuksia pitäisi voida veloittaa vasta, kun niitä voidaan soveltaa suunnilleen samalla tavalla myös maantieliikenteessä. But I think the external costs should only be charged in the railway system if they can also be charged at about the same rate for road traffic.
 • hintaLentojen loppuhintojen on sisällettävä matkalipun hinta, verot, lentokenttämaksut ja muut maksut. Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges. Yhteisvastuukysymyksellä on merkittävä poliittinen hinta laittoman maahanmuuton ongelmien osalta. The question of solidarity carries a significant political charge regarding the problems of illegal immigration. Kilowatin hinta tuntia kohti on sama riippumatta siitä, asuuko henkilö maaseudulla, syrjäisessä laaksossa tai kaupungissa. Whether the customer lives in the country, in an isolated valley or in a town, they are charged the same price per kW/hour.
 • hyökkäysAinoa asia, jota pahoittelen, on se, että hyökkäys suoritettiin hevosilla, kun siihen olisi tarvittu tankkeja! The only thing I regret is that the charge was only made with horses, because what we needed was tanks. Sitä seurasi raju ihmisoikeuksien ja henkilökohtaisten vapauksien vastainen hyökkäys EU:ssa. Työläisten oikeuksia ja oikeuksia maksuttomaan opetukseen ja terveydenhoitoon leikattiin entisestään.It was followed by a sweeping charge against human rights and personal freedoms in the ?U. Workers' rights and the right to a free state education and health service were cut back even further. British Counciliin kohdistetut syytteet ovat lenkkejä ketjussa, johon kuuluvat myös tietoverkkohyökkäykset Viroa vastaan, puolalaisten elintarvikkeiden saarto ja radioaktiivinen hyökkäys Lontoossa. The charges levelled at the British Council are a link in the chain to which the cyber attacks against Estonia, the blockade of Polish food products and the radioactive attack in London also belong.
 • kuormaJokainen kuorma-auto aiheuttaa 60 000 kertaa enemmän vahinkoa kuin henkilöauto, mutta tietenkään se ei joudu maksamaan 60 000 kertaa enemmän. Every lorry causes 60 000 times as much damage as a car but, of course, it is not charged 60 000 times as much. Alppien transitliikennettä koskevassa sopimuksessa mainitaan, että Sveitsin kautta ajavilta kuorma-autoilta peritään ulkoisten kustannusten lisäksi myös ympäristökustannuksia. It says in the transit agreement that lorries passing through Switzerland must be charged the external costs, in particular the environmental costs. Se, ettemme ole edistyneet rautatiekuljetusten toteuttamisessa, ei kuitenkaan saa koitua kuorma-autoyrittäjien rasitukseksi siten, että asettaisimme heille täysin ylimitoitettuja maksuja. But we can't blame the fact that we haven't got further with the railway on the heavy goods transporters and then clout them with exorbitant charges.
 • kuormata
 • laskuttaaHuoli koskee sitä, ettei se voi laskuttaa palveluistaan. It is concerned because of the inability to charge for services. Siirtymis- ja vaihtokustannuksista ei saa laskuttaa. Conversion costs - in both senses of the word - should not be charged to consumers. Pankeille voidaan esittää hyviä perusteluja siitä, että kokonaisuutena niiden ei pitäisi laskuttaa kustannuksia rajatylittävistä sähköisistä maksuista. There are sound arguments why banks should not charge anything at all for electronic cross-border payments.
 • lästiLästin suuruus on vaihdellut ajan, tavaralajin ja paikkakunnan mukaan.
 • lastiheittää lastit
 • latautua
 • määrätäTässä mietinnössä mennään kuitenkin vielä pitemmälle, eikä pelkästään määrätä kansalaisille välittömiä maksuja. Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public. On kuitenkin jäsenvaltioiden tehtävä määrätä ja kerätä maksuja, vaikkakin se tapahtuu yhteisissä puitteissa. However, it is up to the Member States to set and levy charges, albeit in a common framework. Tämä vakava syytös antaa Castrolle mahdollisuuden määrätä äärimmäisen ankaria rangaistuksia lain 88 nojalla. This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
 • määräysTämä ei ollut pyyntö, vaan määräys.
 • maksuEi lisämaksuja, veroja tai muita kuluja. Pay no fees, taxes, levies or charges'. Mielestäni on väärin siirtää maksu hakijoille. I believe it is wrong to pass this charge on to the applicants. Meillä on mahdollisuus periä melumaksuja. We have the ability to charge for noise.
 • ohje
 • ruuhkamaksuNähdäkseni ruuhkamaksu ei myöskään ole mikään ratkaisu. Nor, as I see it, does a congestion charge solve anything. Esittelijän kannan mukaan jäsenvaltioilla on kuitenkin lupa määrätä erittäin korkeita maksuja - jopa muutaman euron maksuja kilometriä kohti - joihin lisätään vielä ruuhkamaksu ja korotus. However, the position he adopts as rapporteur gives Member States a licence to impose very high charges, up to a few euros per kilometre, with the congestion charge and the mark-up on top.
 • rynnäköidä
 • rynnistää
 • ryntäys
 • sälyttääEi saa siis käydä niin, että jokin valtio sälyttää verkon ylläpitäjille kustannuksia, jollaisia jokin muu valtio ei peri. So one country cannot impose costs on its operators which are not charged in other countries.
 • syyteEU:n on tehtävä asia hyvin selväksi: joko heitä vastaan on nostettava syyte tai heidät on vapautettava. The EU must be very clear on this: charge them or release them. Hänet on asetettu syytteeseen valtiopetoksesta, joka on hyvin vahva ja jyrkkä syyte ja mistä syystä? He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what? Oleg Orlovia vastaan nostettiin jälleen syyte 6. heinäkuuta, ja häntä uhkaa nyt kolmen vuoden vankeustuomio. On 6 July Mr Orlov was charged once again, and he is now facing a three-year prison term.
 • syytösTämä on siis jo enemmänkin syytös neuvostolle. So this charge has to be laid at the door of the Council. Tämä syytös voitaisiin kuitenkin kohdistaa myös Israelin viranomaisiin. Yet it is a charge that could also be directed at the Israeli authorities. Toisen valtion tai sen kansan oikeuksien tunnustamatta jättäminen on vakava syytös. Refusal to recognise another state or the rights of its people is a charge of great magnitude.
 • taakkaHallinnollinen taakka ei ole ilmaista, mutta se on usein turhaa. Bureaucracy is not free of charge, but it is often pointless.
 • tänäRyhmämme on tänä vuonna vastuuvapauksien myöntämisen kannalla. Our group this year is in favour of granting discharge. Eräät jäsenet aikovat kieltäytyä myöntämästä vastuuvapautta tänä vuonna. This year, there are certain MEPs who will refuse to grant discharge. Kehotan myöntämään vastuuvapauden tänä vuonna aikataulun mukaisesti. I would like to recommend that discharge be granted on time this year.
 • tana
 • törmääminen
 • törmätä
 • törmäysvirhe
 • tunnushenkilötunnus, käyttäjätunnusliiketunnusmonikon tunnus
 • tunnuskuvio
 • varataNäitä tekijöitä ei saisi unohtaa, kun on esimerkiksi kyse ehdotuksesta varata infrastruktuurimaksuista saadut tulot tiettyihin tarkoituksiin. We should also not forget these factors, including when it comes to the idea in the proposal of earmarking the revenue from infrastructure charges. Varasin ajan lääkärille, sillä jalassani on märkivä paise.Koetanpa varata aikaa tapaamiselle.
 • veloitus

Sanan charge määritelmät

Esimerkit

 • There will be a charge of five dollars
 • Pickett did not die leading his famous charge
 • Thats a slanderous charge of abuse of trust
 • The child was in the nannys charge
 • The child was a charge of the nanny
 • The ship had a charge of colonists and their belongings
 • I gave him the charge to get the deal closed by the end of the month
 • to bring a weapon to the charge
 • Lets charge this to marketing
 • Can I charge my purchase to my credit card?
 • Can I charge this purchase?
 • to charge high for goods
 • I wont charge you for the wheat
 • to charge coal at $5 per unit
 • Im charging you with assault and battery
 • to charge an architectural member with a moulding
 • He charges three roses
 • He charges his shield with three roses or
 • Charge your weapons; were moving up.
 • Rubbing amber with wool will charge it quickly
 • He charged the battery overnight
 • Dont forget to charge the drill
 • I charge my phone every night
 • The battery is still charging: I cant use it yet
 • His cell phone charges very quickly, whereas mine takes forever
 • The impetuous corps charged the enemy lines

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja