HoroskooppiNauris.fiReseptitBlogitTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmat

Sanan run käännös englanti-suomi

 • juosta
  Ei pidä juosta ennen kuin oppii kävelemään. Do not run before you can walk. Ei pidä juosta ennen kuin osaa kävellä! Let us not run before we can walk! Vanhan romanialaisen sananlaskun mukaan ”voit juosta mutta et piiloutua”. An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
 • ajaa
  Laiva ajaa karille, jos sen miehistöllä on väärä luulo meren syvyydestä. A vessel runs aground if its crew has a false perception of the seabed. Onko kyse siitä, että saatamme ajaa terveydenhuollon alas jäsenvaltioissa? Is it a concern that we might run down health services in Member States? Ja silloin olette vaarassa ajaa välttämättömät uudistukset umpikujaan. Then you are in danger of seeing all the reforms that need to be made running into a brick wall.
 • juoksu
  Hänen juoksutekniikkansa on taloudellinen.Harrastan juoksua.Sadan metrin juoksu on sähäkkä laji.
 • juoksuttaa
 • käydä
  Sallikaa minun käydä tosiseikat nopeasti läpi. Let me just run through the facts. Haluaisin käydä läpi muutamia asioita. Let me just run through a few of these. Voi myös käydä niin, että suuri ajatus valuu hukkaan. It could also mean a great idea running into the buffers.
 • pyörittää
  Useat ihmiset ovat kysyneet, onko parlamentin tehtävänä pyörittää EU:n historiaa käsittelevää museota. Many people have questioned whether it is the task of a parliament to run a European history museum. Emme saa odottaa sivussa irrallisina ja toimettomina ja sallia Slobodan Miloseviin pyörittää 15 jäsenvaltiota miten tahtoo, kuten hän on tehnyt menneisyydessä. We must not stand on the sidelines in a disjointed and idle fashion and allow Slobodan Milosevic to run rings around the 15 Member States as he has done in the past. Emme voi kuvitella, että unioni olisi sulkeutunut tiukasti rajojensa sisälle. Emme voi kuvitella unionia koneistona – edes tehokkaana – jota pyörittää alati sääntöjä muuttava byrokratia. We cannot think of a Union shut in tightly within its borders; we cannot think of Europe as a machine – albeit an efficient one – run by a bureaucracy that keeps changing the rules.
 • valua
  Emme voi antaa epäoikeudenmukaisuuden hanan vain valua ja kuvitella, ettei malja koskaan vuoda yli. We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow. Kaatunut maito valuu lattialle.Oonan nenä valuu.
 • käyttää
  Avainta ei pidä käyttää korvan kaivamiseen.Käytin lapsia lääkärissä.Simaa käytetään pari päivää.
 • kulkea
  Useampien autojen ja rekkojen pitäisi voida kulkea biokaasua tankeissaan. More cars and lorries should be able to run on biogas. Kysymykseni koski Itämeren putkea, jonka on määrä kulkea Itämeren pohjassa. I was asking about the Baltic pipeline, which is intended to run along the bottom of the Baltic Sea. Jotta esimerkiksi useammat autot voivat kulkea biokaasulla, on oltava huoltoasemia, joilla kaasua voi tankata. For example, to enable more cars to run on biogas, there must be filling stations where they can fill up with gas.
 • suorittaa
  Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tietyissä olosuhteissa Euroopan tietosuojavaltuutettu voi ehkä suorittaa virheellisiä maksuja henkilöstölle. The Court of Auditors found that under certain circumstances the EDPS may run the risk of making incorrect payments to staff. ~ tutkinto~ rangaistus
 • toimia
  Puheenjohtajavaltio Ruotsilla on ollut aikaa toimia. Time has run out for the Swedish Presidency. Se on varmasti väärä tapa. Se ei voi toimia pitemmän päälle. That has to be wrong, it cannot work in the long run. Parlamentin ei tulisi toimia näin. This is not the way for the House to run its business.
 • vetää
  Viittauksen kohteena oleva Christian fellowship on ilmeisesti ryhmä, jota oma tutkimusavustajani vetää Brysselissä. The Christian fellowship referred to is apparently a group run by my own research assistant in Brussels. Ennen hevoset vetivät rekeä talvisin.Viisaudenhammas vedettiin irti, eikä se edes sattunut.
 • aikaväli
 • aitaus
 • ajaa läpi
 • ajaa ohi
 • ajo
  Häkkisen ajo oli näyttävää.Ajossa lumen keskellä suomenajokoira menestyy dreeveriä paremmin.Karjan ajo laitumelle.
 • asettaa
  Tätä asiaa ei saa missään tapauksessa asettaa kyseenalaiseksi näin vaalien alla. This is something that must not under any circumstances be compromised in the run-up to elections. Arvoisa puhemies, minulla oli vakavat epäilykseni siitä, että uudistumattoman Hamasin sallittiin asettaa ehdokkaita Palestiinan vaaleissa. Madam President, I had the deepest misgivings about allowing an unreformed Hamas to run candidates for the Palestinian elections.
 • etäisyys
 • hallita
  He yrittävät kertoa teille, miten teidän pitäisi hallita omaa maatanne. They are trying to tell you how to run your own country. Jotkut voivat pelätä, ettei euroa hallita sopivalla tavalla, mutta tämä ei ole perusselitys. Luulen perusselityksen olevan kahdessa luvussa. Some people may fear that the euro will not be properly run: but that is not the fundamental explanation. Hän ei ole ilmeisesti oppinut mitään politiikasta, jos hän luulee, että voimme hallita koko Eurooppaa toistuvilla kansanäänestyksillä. He obviously has learned nothing about public policy if he thinks that we can run the whole of Europe on a series of referendums.
 • harjoittaa
  Sopimukseen sisältyy myös oikeus tehdä työtä, harjoittaa liiketoimintaa ja liikkua EU:n rajojen sisällä. The treaty also contains the right to work, the right to run businesses and the right to move across EU borders. Suurin osa alueen asukkaista asuu maaseudulla ja harjoittaa maanviljelystä pienillä tiloilla, joiden keskimääräinen pinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria. The majority of people there live in rural areas and run small farms that cover an average of around eight hectares. Yrittäkää puhua heille jaloista eurooppalaisista ihanteista ja kertoa samaan hengenvetoon, etteivät he saa harjoittaa liiketoimintaansa siellä missä haluavat. Try to talk about noble European ideals and say in the same breath that they are not allowed to run their businesses freely wherever they choose.
 • hölkkä
  Palasin juuri hölkältä.
 • jatkua
  Mutta ohjelmien on määrä jatkua. The programmes, however, should start running again. Ministerit sopivat, että keskustelut voivat jatkua vielä ainakin vuoden. The Ministers agreed to let the discussion run for at least another year. Ilmoitus annettiin tämän vuoden alussa, ja avun oli määrä jatkua vuosien 2005 ja 2006 ajan. That was announced at the beginning of this year and was intended to run throughout 2005 and 2006.
 • johtaa
  Presidentti johtaa maata yksityisenä omaisuutenaan. The President runs the country as his private property. Rakennerahastoja ei voida johtaa tällä tavoin, kuten ei myöskään valtiota. This is no way to run the structural funds and no way to run a country. Hänet on asetettu epäkiitolliseen asemaan johtaa Thessalonikin keskusta. He has been placed in an invidious position in running Thessaloniki.
 • julkaista
  Lehtitalo julkaistessaan sanomalehteä julkistaa yleensä päivittäin uuden teoksen, joka vanhenee pian ja hyvässä tapauksessa pääsee kukkien tai kalan kääreeksi.Suosikkikirjoista julkaistaan useita painoksia ja kansainvälisten bestsellereiden julkaistu kokonaismäärä saattaa lähennellä miljoonia, monien julkaisujen määrä meillä rajoittuu tuhansiin, joskus vain satoihin vaikka niiden tekijä on odottanut vielä julkistustilaisuudessa aivan muuta.Televisio julkaisee usein uusintoja – varsinkin kesällä.
 • juosta karkuun
 • käynnistää
  Olin siinä käsityksessä, että tarkoituksena oli käynnistää sellainen. My understanding was that there was an intention to run one. Toivomme, että voimme perustaa ja käynnistää tukiviraston mahdollisimman pikaisesti. We hope that we can get this office up and running as soon as possible. Se oli tämän vaalikauden tärkein asia, ja meidän piti saada tämä ohjelma valmiiksi ja käynnistää se vuonna 2005. Parlamentti todella halusi, että näin kävisi. It was key for this legislature to do that and have this programme up and running for 2005, and there was real will on Parliament's part to make this happen.
 • kestää
  Itse asiassahan kyselytunnin pitäisi kestää klo 19: ään asti. In principle, Question Time should run until 7.00 pm. On sovittu, että ohjelma voi kestää kolme vuotta. It was agreed that the programme would run for three years. Energialaitosten rakentaminen ja käyttöönotto kestää useita vuosia. It takes many years to get energy facilities up and running.
 • kilpailuttaa
 • kopio
 • kuljettaa
  Arvoisa rouva puhemies, vapaakauppa on todellakin törmännyt omiin eettisiin rajoihinsa, jos eläimiä täytyy kuljettaa elävinä maailmanlaajuisesti. Madam President, the free market has really run up against its own ethical boundaries if animals are to be transported live throughout the world. kuljettaa autoaLastenvaunut saa kuljettaa junissa ilmaiseksi.
 • lajitella
  Lajittele tavarat laittamalla pienet esineet laitetaan yhteen paikkaan ja isommat toiseen paikkaan.
 • laukka
  Laukka on kolmitahtista ja siihen kuuluu liitovaihe, jossa kaikki jalat ovat yhtä aikaa ilmassa.Laukka voi olla myös nelitahtista, jolloin puhutaan nelistä.
 • liikennöidä
 • määrä
  Mutta ohjelmien on määrä jatkua. The programmes, however, should start running again. Valvontajärjestelmä on määrä konkretisoida vuoteen 2003 mennessä. The monitoring system is now supposed to be up and running by 2003. Keskuksen on kuitenkin määrä aloittaa toimintansa vasta vuonna 2005. However, it will take until 2005 to have such an agency up and running.
 • maksaa
  Voitte maksaa sadan metrin juoksijalle miljoona euroa, jotta hän juoksee sata metriä 10 sekuntiin. You can pay a one-hundred-metre runner EUR 1 million to run the one-hundred-metre race in 10 seconds. Rehellisesti puhuen komissio ei ole vakuuttunut tästä väitteestä: se on täysin ristiriidassa saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa. Frankly, the Commission is not convinced by that argument: it runs completely counter to the polluter-pays principle. Jos minä sen sijaan olisin ajanut Euroopan parlamentin jäsenen päälle, minun olisi täytynyt maksaa hänelle ainakin 2 miljardia liiraa. However, if, on the other hand, it had been I who had run into the Member of the European Parliament, I would have had to pay him at least ITL 2 billion.
 • muuttua
  Asiat saattavat myös muuttua parempaan Yhdysvaltojen hallituksen muuttuessa, mutta mielestäni suuntaus on syvemmällä. Things would perhaps be better under a subsequent US Government, but in my opinion the trends run deeper. Kärsivällisyytemme saattaa tältä osin loppua todellakin liian nopeasti, mutta kärsivällisyys saattaa muuttua myös välinpitämättömyydeksi. Our patience with this can run out too quickly, indeed, but patience can also degenerate into indifference. Ensimmäiseksi, tarvittavaa toimielinuudistusta ei ole tehty ja Eurooppa on vaarassa muuttua suureksi vapaakauppa-alueeksi. The first is that the necessary institutional reforms have not been carried out, and we run the risk of converting Europe into a huge free trade zone.
 • myöhästyä
  ~ kokouksesta, bussistaProjekti myöhästyy monta päivää. Projekti valmistuu monta päivää myöhässä.
 • olla
  Aika alkaa tietenkin olla vähissä. Time, however, is clearly running out. Arvoisa puhemies, maapallon osalta alkaa olla kiire. Mr President, time is running out for the earth. Kissa on musta.
 • olla liikkeellä
 • olla myöhässä
 • päästää väriä
 • paeta
  Emme voi paeta sitä, joten meidän on toimittava. We cannot run away from it, and we must therefore act. Ei ole järkeä jatkuvasti paeta ongelmia, koska sillä tavalla emme koskaan saa niitä ratkaistua. There is no point in continually running away from problems because, if we do so, we will never succeed in resolving them. Vaikka tätä koskevaa päätöstä ei haluttu tehdä hiljattain laaditussa Amsterdamin sopimuksessa, me emme voi enää kauan paeta tällaisen päätöksen tekemistä. Although a decision on this issue was regrettably avoided in the recent Amsterdam Treaty, we cannot run away from making such a decision for much longer.
 • panna toimeen
 • pitää
  OLAFin pitää olla vuoden loppuun mennessä myös tosiasiallisesti toimintakykyinen. OLAF must actually be up and running by the end of the year.
 • purkautua
 • puro
 • putsata pöytä
 • pyöriä
  video ei pyöri
 • pyrkiä
  Meidän pitäisi pyrkiä aivan ensisijaisesti varmistamaan, että irakilaiset hoitavat Irakin asioita irakilaisten hyväksi. Ensuring that Iraq is run by Iraqis for Iraqis should be an absolute priority. He ovat pinnareita, ja heidän olisi syytä hieman miettiä, kannattaako heidän pyrkiä Euroopan parlamenttiin toista kertaa. They are shirkers, and should give some thought to whether they wish to run for the European Parliament once again. Lopuksi haluan todeta, että tiedon ja tietämyksen merkitystä on korostettu tässä mietinnössä; tämä on meidän tavoitteemme, ja meidän kaikkien tulisi pyrkiä tähän. Finally, the importance of information and awareness runs through this report; this is our goal and we should all be aiming for this.
 • reitti
 • rientää
  Aika rientää. Yhdysvallat lisäävät etumatkaansa. Time is running out, and the United States is increasing its lead.
 • rynnätä
  Diplomaattien ja poliitikkojen ei saa antaa rynnätä liian kauas Euroopan kansalaisten edelle tulevaa kehitystä koskevissa kysymyksissä. Diplomats and politicians cannot be allowed to run too far ahead of the people of Europe on the issue of future developments. Ei kuitenkaan ole järkevää rynnätä niin pitkälle asioiden edelle, että teollisuus siirtyy muualle ja me alamme viedä maasta saasteita ja aiheuttaa työttömyyttä. However, it makes no sense to run so far ahead of things that industry migrates away and we begin to export pollution and, as a result, import unemployment. Ryntäsit sitten ensimmäisenä väkisin sisälle!
 • saada pulittaa
 • silmäpako
  Silmäpako on pysäytettävä heti, ettei kudelma purkautuisi.
 • sujua
  Mahtaisiko maatalouden harjoittaminen sujua koko Euroopan unionin alueella, jos siitä vastaisivat itseään täynnä olevat preussilaistyyliset junkkerit? Let us, rather, have a bunch of jumped-up Prussian-style Junkers running agriculture everywhere in the EU. Lattia ihan sujui kaapin painosta.
 • tehdä
  Antaa oikeuden tehdä tehtävänsä. Let the legal proceedings run their course. Jos näin ei tehdä, teemme oikeastaan turhaa työtä. If not, we will be fighting a running battle. Koko vihreän kirjan läpi kulkee seuraava punainen lanka: annetaan iäkkäiden tehdä työtä. One motif runs through the entire Green Paper: let old people work.
 • tulla
  Itse asiassa se on vaarassa tulla kynityksi! In fact, it runs the risk of getting its feathers torn out! Ensimmäinen on se, että he ovat vaarassa tulla vangituksi tai tapetuksi. The first is that they run the risk of being locked up or killed. Uuden viisivuotisen kalastuspöytäkirjan on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2004. A new fisheries protocol, to run for five years, is to enter into force on 1 January 2004.
 • ulottua
 • vaeltaa
 • valuttaa
 • värjätä
  Veri värjäsi joen punaiseksi.Timo aikoo värjätä tukkansa oranssiksi.Värjäsin vanhan mekkoni.
 • vastata
  EU:n tehtävänä ei ole vastata lentoyhtiöiden toiminnasta. . It is not the business of the EU to run airlines.
 • viedä
  Tämä ei ole oikea tapa viedä EU:ta eteenpäin. This is not the way to run Europe. Ihmisten on itse hoidettava omat yrityksensä, sillä emme suinkaan aio viedä heiltä tätä tehtävää. It is for people themselves to run their own businesses; that is a function we shall most certainly not be taking from them. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että päivänä, jona meillä on ollut vain tunti aikaa kysymyksille, oli aika tylyä, että sallitte kaikkien lisäkysymysten viedä ajan muilta. But I have to say, on a day when we have had only one hour for questions, it was a bit hard that you allowed all the supplementaries to over-run.
 • virrata
 • virtaus
  joen virtausSyvät pohjanläheiset virtaukset riippuvat paikallisesta topografiasta ja ovat yleensä hitaampia kuin pintakerroksen virtaukset.Liikuttava on vanhoihin elämänarvoihin kiinni kasvaneen työläisäidin suhde omaisiinsa, jotka uudet virtaukset ovat vieneet mukanaan. (Valvoja, 1918
 • yltää
 • ehdokkaaksi
  Prodin nopea ehdokkaaksi asettaminen oli oikein, vaikka uuden Euroopan komission lopullista käynnistymistä joutuu kyllä odottamaan todella kauan. The rapidity with which Prodi was nominated was good, although it is certainly taking a very long time for the new European Commission to get up and running.
 • hoitaa
  He haluavat itse hoitaa omat asiansa. They want to run their own affairs. Minun tapauksessani "tarjota" tarkoittaa verbiä "valvoa" tai "hoitaa". In my intention, 'provide' is a verb 'monitor' or 'run'. Tämän kohdan pitäisi siis kuulua "tarjota (hoitaa tai valvoa)". It should read 'to provide (run or monitor)'.
 • isännöidä
  Taloa isännöi jo heikkokuntoinen vanhus.isännöidä vieraitaEnsi kaudella ohjelmaa isännöi ...
 • juoksulenkki
 • käynnissä
  "Kuinka monta hanketta teillä on käynnissä?" 'How many projects are you running?' (Saanko kysyä, miksi kello ei ole käynnissä? (Can I just ask why the clock is not running? Järjestöjen toiminta on käynnissä, ja ne tarvitsevat rahoitusta. Their activities are up and running and they need to be paid for.
 • lasku
  Väliaikaisesti parlamentin jäsenten määrä voi nousta jopa 800:aan, enkä halua kuulla neuvostoa, kun sille esitetään lasku tästä. In the short term, the number of MEPs could run well into the 800s, and I had better not hear a squeak from the Council when it is presented with the bill for this. Mikä on laskun tulos?Postissa tuli pelkkiä laskuja.
 • salakuljettaa
 • tapahtumien sarja
 • [[ajaa]] [[läpi]]
 • [[ajaa]] [[ohi]]
 • [[joutua]] [[pulittaa
 • [[juosta]] [[karkuun]]
 • [[olla]] [[liikkeellä]]
 • [[olla]] [[myöhässä]]
 • [[päästää]] [[väri]]ä
 • [[putsata]] [[pöytä]]
 • [[saada]] [[pulittaa]]

Sanan run määritelmät

 • To move swiftly
 • To flow
 • To sail before the wind, in distinction from reaching or sailing close-hauled
 • To extend or persist, statically or dynamically, through space or time
 • To execute or carry out a plan, procedure or program
 • To pass or go quickly in thought or conversation
 • To become different in a way mentioned (usually to become worse
 • To cost a large amount of money
 • Of stitches or stitched clothing, to unravel
 • To pursue in thought; to carry in contemplation
 • To cause to enter; to thrust
 • To drive or force; to cause, or permit, to be driven
 • To cause to be drawn; to mark out; to indicate; to determine
 • To encounter or incur (a danger or risk
 • To put at hazard; to venture; to risk
 • To tease with sarcasms and ridicule
 • To control or have precedence in a card game. is this used only with "table"?--
 • To be in form thus, as a combination of words
 • To be popularly known; to be generally received
 • To have growth or development
 • To tend, as to an effect or consequence; to incline
 • To have a legal course; to be attached; to continue in force, effect, or operation; to follow; to go in company
 • To strike in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole
 • Act or instance of running, of moving rapidly using the feet
 • Act or instance of hurrying ; dash or errand, trip
 • A pleasure trip
 • Flight, instance or period of fleeing
 • Migration
 • A single trip down a hill, as in skiing and bobsledding
 • The route taken while running or skiing
 • The distance sailed by a ship
 • A voyage
 • An enclosure for an animal; a track or path along which something can travel
 • Rural landholding for farming, usually for running sheep, and operated by a runholder
 • A continuous period marked by a trend; a period marked by a continuing trend
 • A sequence of cards in a suit in a card game
 • A trial
 • A flow of liquid; a leak
 • A small creek or part thereof.
 • A production quantity (such as in a factory
 • The length of a showing of a play, film, TV series, etc
 • A quick pace, faster than a walk
 • A sudden series of demands on a bank or other financial institution, especially characterised by great withdrawals
 • Any sudden large demand for something
 • The top of a step on a staircase, also called a tread, as opposed to the rise
 • A standard or unexceptional group or category
 • The act of a runner making it around all the bases and over home plate; the point scored for this
 • A gain of a distance; a running play
 • A line of knit stitches that have unravelled, particularly in a nylon stocking
 • The stern of the underwater body of a ship from where it begins to curve upward and inward
 • The horizontal distance to which a drift may be carried, either by licence of the proprietor of a mine or by the nature of the formation; also, the direction which a vein of ore or other substance takes
 • The execution of a program or model
 • A playthrough
 • A period of extended drug use
 • The movement communicated to a golf ball by running it. see verb--
 • An attempt at a game, especially a
 • In a liquid state; melted or molten
 • Cast in a mould
 • Exhausted; depleted

Esimerkit

 • Run, Sarah, run!
 • I have been running all over the building looking for him
 • Every day I run my dog across the field and back. Ill just run the vacuum cleaner over the carpet. Run your fingers through my hair. Can you run these data through the program for me and tell me whether it gives an error?
 • Im not ready to run a marathon
 • The horse ran a great race
 • When hes broke, he runs to me for money
 • run a red light or stop sign; run a blockade
 • The flu is running through my daughters kindergarten
 • Theres blood running down your leg
 • Why is the hose still running?
 • Run the tap until the water gets hot
 • He discovered during washing that the red rug ran on his white sheet, staining it pink
 • to run bullets
 • She runs the fundraising
 • Were trying to find somebody to run against him next year
 • The Green Party is running twenty candidates in this election
 • to run through life; to run in a circle
 • The latest Robin Williams movie is running at the Silver City theatre
 • run a story; run an ad
 • Please run this report upstairs to directors office
 • to run guns; to run rum
 • Looks like were gonna have to run the tomatoes again
 • The leash runs along a wire
 • The contract runs through 2008
 • I need to run this wire along the wall
 • That computer runs twenty-four hours a day
 • Dont run the engine so fast
 • Our coach had us running plays for the whole practice
 • to run from one subject to another
 • They frequently overspent and soon ran into debt
 • Laptops run about a thousand dollars apiece
 • My stocking is running
 • to run a sword into or through the body; to run a nail into ones foot
 • to run a line
 • to run the risk of losing ones life
 • Every three or four hands he would run the table
 • Boys and girls run up rapidly
 • Certain covenants run with the land
 • I just got back from my morning run.
 • I need to make a run to the store.
 • Lets go for a run in the car.
 • The bus on the Cherry Street run is always crowded.
 • Which run did you do today?
 • a good run; a run of fifty miles
 • a run to China
 • He set up a rabbit run.
 • I’m having a run of bad luck.
 • He went to Las Vegas and spent all his money over a three-day run.
 • The data got lost, so Ill have to perform another run of the experiment.
 • The constant run of water from the faucet annoys me.
 • a run of must in wine-making
 • the first run of sap in a maple orchard
 • The military campaign near that creek was known as "The battle of Bull Run".
 • Yesterday we did a run of 12,000 units.
 • The book’s initial press run will be 5,000 copies.
 • The run of the show lasted two weeks, and we sold out every night.
 • It is the last week of our French cinema run.
 • He broke into a run.
 • Financial insecurity led to a run on the banks, as customers feared for the security of their savings.
 • There was a run on Christmas presents.
 • He stood out from the usual run of applicants.
 • I have a run in my stocking.
 • This mornings run of the SHIPS statistical model gave Hurricane Priscilla a 74% chance of gaining at least 30 knots of intensity in 24 hours, reconfirmed by the HMON and GFS dynamical models.
 • This was my first successful run without losing any health.
 • He can have the run of the house.
 • Put some run butter on the vegetables.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja