HoroskooppiReseptitVaihtoautotBlogitTietovisatViihdeTV-ohjelmat

Sanan set käännös englanti-suomi

 • asettaa
  Se asettaa rajat sille, mikä on mahdollista. That sets limits on what is possible. Politiikan tehtävänä on asettaa rajoja. It is up to politics to set boundaries. Minusta meidän pitäisi asettaa kaksi tavoitetta. In my opinion, we should set two targets.
 • joukko
  Siinä esitetään joukko kysymyksiä. It puts forward a set of questions. Tämä uusi raja, josta puhun, ei kuitenkaan ole joukko lupauksia, vaan se on joukko haasteita." But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'. Tämänsuuntainen joukko ehdotuksia olisi tasapainoinen. A set of proposals along these lines would be balanced.
 • sarja
  Toinen sarja kysymyksiä koskee rahoitusta. The second set of questions concerns financing. Ei mikään hyvä ehdotusten sarja, kuten Lehnen mietinnössä selitetään. Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains. Minun tietääkseni Euroopassa ei ole ainoatakaan valtiota, jossa olisi käytössä niin laaja metallirahojen sarja. As far as I know, there is not a single currency set which has so many different coins.
 • erä
  Eräs tällainen keino on myös G8-kokous, jossa asetettiin todellisia määräaikoja tärkeille toimille. This also includes the G8, which set real deadlines for major tasks. Minua huolestuttaa eräs asia, nimittäin, että yritämme asettaa liian tiukkoja arvoja. I have one concern, namely that we are trying to set too strict values. Eräs komitean tärkeimmistä tehtävistä on luettelon laatiminen kasviperäisistä aineista. One of the committee's most important tasks will be to set up a list of herbal substances.
 • kokoelma
  Hyvät kollegat, ihmisoikeudet ovat ihanteiden kokoelma. .   Ladies and gentlemen, human rights represent a set of ideals. Meidän täytyy saada tämän prosessin päätteeksi oikeudellisesti sitova oikeuksien kokoelma Euroopan kansalaisia varten. What we must have at the end of this process is a legally binding set of rights for the citizens of Europe. Hänellä on iso kokoelma postimerkkejä.
 • lavastus
  Lavastusta täydennetään valaistuksen ja akustiikan keinoin.
 • panna
  Ehkä voimme panna jo nyt asian alulle. Perhaps we can set the ball rolling today. Sen pitäisi toki panna kaikki hälytyskellot soimaan. Surely, this discovery should set off alarm bells. Uudella direktiivillä tälle taipumukselle on tarkoitus panna piste. This new directive sets out to put a stop to this tendency.
 • setti
  Bändi soitti keikan aikana kolme settiä.hyvää settii
 • valmistella
  Tästä syystä on parempi valmistella tarvittavat vastaukset etukäteen riskin minimoimiseksi ja lisätuhojen välttämiseksi. It is therefore better to have prepared a set of necessary responses in advance, which will make it possible to minimise the risk and avoid further disasters. Tarvitsemme näkemyksen siitä, miten voimme valmistella Euroopan kansalaisia tulevaisuuteen "Green New Dealin" puitteissa ja ottaa uuden suunnan tässä kriisissä. We need an approach which will allow us to prepare Europeans for the future in the context of a Green New Deal and to set a new course in this crisis. Arvoisa komission jäsen McCreevy, täytyy kuitenkin löytyä tahtoa valmistella tällainen toimilupa. Olen joskus saanut sellaisen vaikutelman, että komission jäsen ei asettanut tätä tavoitteeksi. However, Mr McCreevy, there needs to be a will to prepare it: I have sometimes had the impression that it was not something the Commissioner was set on achieving.
 • alkuasetelma
 • alkumuodostelma
 • antaa tehtäväksi
 • asetella
 • asettua
  Meidän tulisi asettua johtoon, ja uskon, että tämä mietintö, jos komissio sen hyväksyy, auttaa meitä saavuttamaan tämän aseman. We ought to set a lead and I believe that this report, if adopted by the Commission, will help us achieve that position. Internet-palvelujen tarjoajathan voivat asettua minne päin maailmaa tahansa, eikä heitä pidä karkottaa unionista kasvavien kulujen vuoksi. Internet providers can, after all, set up anywhere in the world; we do not want rising costs to drive them out of the European Union. Otsakkeiden 3-5 osalta valtuuskunnat ovat asettaneet itselleen jatkoneuvottelujen pohjaksi liikkumavarat, joiden sisälle vuosittaisten ylärajojen tosiasiallisen tason on määrä asettua. For Categories 3 to 5, as a basis for further negotiations, the delegations set ranges within which the final annual ceilings will lie.
 • jähmettyä
 • kattaa
  Tämä ehdotuksen lähtökohtana on laajentaa vuoden 1993 työaikadirektiiviä niin, että se kattaa aikaisempaa useampia palkansaajaryhmiä. This report sets out to extend the 1993 working time directive to include further groups of employees. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman nopeasti otettava käyttöön maksamista koskeva yhteinen sääntelyjärjestelmä, joka kattaa henkilöllisyyden ja iän tarkastamisen. Member States must introduce a common set of regulations on payments as quickly as possible, including checks on identity and age. Todettakoon tarkistuksista, joita kollegat ovat esittäneet uudelleen, että tarkistus 67, joka koskee jäämien enimmäismäärien vahvistamista, kattaa herkät ryhmät. Regarding amendments resubmitted by colleagues, Amendment No 67, concerning the setting of MRLs, covers vulnerable groups.
 • kiinteä
  Tarkistuksessa 4 esitetään, että puupölylle määritetään sellainen kiinteä raja-arvo, joka poistaa työntekijöihin kohdistuvan pienimmänkin vaaran mahdollisuuden. Amendment No 4 sets out to fix limit values for wood dust at a level which rules out any risk to workers. Näin niillä kumotaan työntekijöiden perusoikeudet, kuten kiinteä työaika, seitsemän tai kahdeksan tunnin työpäivä ja viisipäiväinen työviikko. Thus they abolish basic rights of the workers, such as a set working day, eight hours or seven hours, five days a week. Vähärikkiset polttoaineet ovat kiinteä osa näiden ehdotusten sarjaa, joilla pyritään vähentämään dieselmoottoreiden päästöjä. Low sulphur fuels are an integral element in these sets of proposals which seek to reduce the amount of emissions from diesel engines.
 • kovettua
  Kinuski kovettui niin kovaksi, ettei kakkulapio eikä -veitsi pystynyt siihen. Lopulta se piti leikata saksilla.
 • kuvailla
  Tässä mietinnössä esitetään institutionaalisia ja oikeudellisia näkökohtia, joita en aio nyt kuvailla. This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now. En aio nyt kuvailla yksityiskohtaisesti Venäjän kanssa uudesta sopimuksesta käynnissä olevien neuvottelujen tilaa. I do not intend to set out in detail the current state of negotiations with Russia on the new agreement. On olennaisen tärkeätä kuvailla ja analysoida, mitä käytäntöjä jäsenvaltioissa on olemassa, ennen kuin viimein päätetään, onko vakuutusmahdollisuuksia varten luotava pysyviä eurooppalaisia välineitä. It is essential to describe and analyse what is done at Member State level before eventually deciding whether we need to set up permanent European instruments for insurance possibilities.
 • kuvio
 • laatia
  Tavoitteenamme oli laatia tänä vuonna lyhyempi päätöslauselma. We set out to draft a shorter resolution this year. Komissiolla on parhaimmat mahdollisuudet laatia nämä säännöt. The Commission is best placed to set out these rules. Aion laatia sille kunnianhimoisen ohjelman. It is my intention to set an ambitious agenda for this group.
 • laitettu
  Mutta jos se on laitettu esityslistalle alkuviikosta, en ole varma, voivatko jäsenet esittää valiokuntaan palauttamista. But when it has been set on the agenda at the beginning of the week I am not clear that Members can move deferral. 2,8 miljoonan tonnin erä on juuri laitettu sivuun vuoden 2011 ohjelman täytäntöönpanoa varten kaikkein köyhimpien kansalaisten auttamiseksi ja loput myydään pian kansainvälisillä markkinoilla. A 2.8 million tonne batch has just been set aside for the implementation of the 2011 programme to help the poorest citizens, and the rest will be sold on the internal market shortly.
 • laittaa
  Urheiluvertausta käyttäen sanoisin, että meidän pitäisi laittaa turkkilaiset hyppäämään korkeutta. I would say, using an allusion to sport, that we should set a hurdle for the Turks to jump over. On siis tärkeää valtiolle laittaa toimintaan kansalliset valvontamekanismit terveyden ja turvallisuuden alalla. So it is important for each country to set up national mechanisms to monitor health and safety issues. Osa julkisista varoista, jotka menevät Euroopasta apuna kehitysmaihin, pitäisi myös laittaa syrjään erityisesti oikeudenmukaisen kaupan kannustimeksi. Some of the public money which goes from Europe to the developing world in aid should also be set aside specifically for fair trade incentives.
 • lajitelma
 • laskea
  Mielestäni olisi ollut parempi laskea enemmän maidon hintaa, jotta pääsisimme eroon byrokraattisista maitokiintiöistä. I would have preferred it if we had set milk prices lower so that we could abolish the bureaucratic milk quotas. Keskeinen asia on mielestäni se, että otamme käyttöön sellaisia selvitys- tai maksujärjestelmiä, joiden ansiosta voimme laskea näitä kustannuksia. The priority is to set up compensation systems or payment systems allowing us to reduce these costs. On tunnettu tosiasia, että voimme laskea 85 prosentin vapaaehtoisen pellonpoiston vastaavan grande culturen häviämistä. As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop.
 • laskeutua
  Laskeudun katolta vasta, kun viimeinen tiili on paikallaan.Pölypilvi laskeutui hiljalleen maahan traktorin mentyä.Sakka laskeutuu astian pohjalle ja on dekantoitavissa pois.
 • lavastaa
  Elokuva kuvattiin pääosin Helsingin Herttoniemessä, jonne Korpiloukon tila lavastettiin.En minä häntä murhannut! Joku on lavastanut minut syylliseksi!Oliko Korpelainen lavastanut kuolemansa, koska pelkäsi jotakuta?
 • määrätä
  Meillä on kaikki mahdollisuudet määrätä poliittisesta asialistasta. We have every opportunity to set the political agenda. Kun olemme samaa mieltä, voimme määrätä globaalin asialistan. When we agree, we can set the terms of the global agenda. Olisi vakava virhe määrätä liittymispäivä jo nyt. It would be a grave mistake to set a date for accession now.
 • määrätietoinen
 • määrätty
  Suullinen käsittely on määrätty 10. päiväksi kesäkuuta 1997. The deadline for the oral procedure has been set at 10 June 1997. Laajentumiskustannuksista on määrätty periaatteessa vain vuoteen 2006 asti.In principle, the cost of enlargement has only been set up to 2006. Mitään määrärahoja tai konkreettisia toimia ei ole määrätty. No appropriations have been set aside and no practical measures have been planned.
 • määrittää
  Tällaisina aikoina ei ole helppoa määrittää talousarvion painopisteitä. In times like these it is no easy task to set budgetary priorities. Enemmistö meistä kuuluu siihen kansalaisten osaan, joka määrittää jäsenvaltion standardin. Most of us belong to that population in the Member States that sets the norm. Neuvosto määrittää palkat komission suositusten perusteella. It is the Council, following proposals from the Commission, that sets salaries.
 • muodostua
  kirjallinen. - (PL) Äänestin päätöslauselmaa vastaan, sillä se voisi muodostua Euroopan unionille vaaralliseksi ennakkotapaukseksi. in writing. - (PL) I voted against the resolution, which could set a dangerous precedent for the European Union. Juridisesti sitova velvoite ei saa muodostua verukkeeksi sille, että vähentämistavoitteet asetetaan alhaisimmalle mahdolliselle yhdessä päätetylle tasolle. A legally binding commitment must not become an excuse to set a reduction target which is merely a lowest common denominator. Meidän on keskityttävä tähän asiaan lähitulevaisuudessa, koska se voi muodostua separatistisen etnisiin syihin perustuvan toiminnan vaaralliseksi ennakkotapaukseksi. This aspect must be a focus of our concern in the near future as it may set a dangerous precedent for secessionist actions on ethnic grounds.
 • päättäväinen
  Oletteko niin päättäväinen, että käytätte sitä lähipäivinä vankien vapauttamiseksi? Are you committed to using this in the near future to ensure that these prisoners are set free? Siksi parlamentin on huomenna määriteltävä hyvin päättäväinen neuvottelukanta, ja sen on tehtävä se mahdollisimman suurella enemmistöllä. It is for that reason that what this House needs to do tomorrow is to set out a quite definite negotiating position, and to do so by as large a majority as possible.
 • pakka
 • passata
  Sinua saa sitten aina passata!Meikäläinen passaa tämän viikon kierroksen.Kyllä se passaa.
 • passi
  Usein yrityksen perustamiseen riittää, että lähettää sähköpostiviestin ja liittää siihen skannatun valokopion passista. Often, all you have to do is send an email and attach a photocopy of a scanned passport in order to set up a company.
 • piiri
  Perussuomalaisten Tynkkynen saa tukea Helsingin piiriltä: Turvapaikanhakijoita ei pidä päästää Ruotsista Suomeen (hs.fi
 • pistää
  Pistin itseäni neulalla.Teurastaja pistää tainnutetun eläimen.Ampiainen pisti minua.
 • ryhmä
  Ryhmä on perustettu, ja se toimii neuvostossa. This unit has been set up and is operating in the Council. On perustettu monialainen komission jäsenten ryhmä, mutta voiko tämä ryhmä toimia ennakoivammin? A transversal group of Commissioners has been set up, but can this group be more proactive? Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia. Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
 • säätää
  Voisiko komissaari säätää aikarajan näille maksuille? Can the Commissioner set a fixed time limit for the payments? Meillä on oltava valmiuksia säännösten muodossa, mutta meidän ei pidä säätää lakeja tarpeettomasti. We need to be prepared with a set of rules, but we should not legislate unnecessarily. Myöskään perheiden yhdistämistoimien osalta emme saa antaa periksi pyrkimyksissämme ja säätää oikeusturvaa liian alhaiseksi. In the case of family reunification also, we cannot cease in our efforts and set the level of legal protection too low.
 • sijoittaa
  Ehkäpä kansanäänestysten ajankohta pitäisi sijoittaa ensi vuoden toukokuulle? Perhaps a date should be set for May of next year? On siis syytä sijoittaa keskustelu oikeaan yhteyteensä. It is therefore appropriate to set the debate back in its true context. Euroopan komissio on selvittänyt, miten paljon Euroopan unioni voi tosiasiassa sijoittaa Irakiin. The European Commission has investigated how much money the European Union can effectively set aside in Iraq.
 • TV
  TV-ohjelma
 • upottaa
  "Myrsky upotti rakkaan purjelaivani 18 vuotta takaperin!", ukki kertoi lapsenlapsilleen.
 • upotuspiikki
 • vakio-
 • vakuuttunut
  Olen vakuuttunut siitä, että voimme saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketissa asetetut tavoitteet. I am convinced that we can reach the goals set out in the EU's climate and energy package. Olen vakuuttunut myös siitä, että komission ehdotukset vievät niitä oikeaan suuntaan. I am also convinced that the Commission’s proposals go some way to setting the right course for them. Olen vakuuttunut siitä, että meidän olisi luotava teollisuudelle mahdollisuudet kehittää markkinoita tämäntyyppisille välineille. I am convinced that we should set the scene for industry to develop a market for this type of equipment.
 • valikoima
  Tällä tavoin meillä olisi kattava valikoima keinoja, joilla suojella unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksia. In this way we will have a complete set of measures to protect the rights of our citizens and our residents. Suositus on kannustanut Euroopan yhteisvalvontajärjestöjä perustamaan EU:n laajuisia lisensointijärjestöjä, joiden ansiosta niiden valikoima on saatavana verkkomusiikkikaupoissa kaikkialla Euroopassa. The recommendation has encouraged collecting societies in Europe to set up EU-wide licensing platforms that make their repertoire available for online music shops across Europe. Suositus on kannustanut Euroopan yhteisvalvontajärjestöjä perustamaan EU:n laajuisia lisensointijärjestöjä, joiden ansiosta niiden valikoima on saatavana verkkomusiikkikaupoissa kaikkialla Euroopassa. The recommendation has given collecting societies in Europe an incentive to set up EU-wide licensing platforms that make their repertoire available for online music shops across Europe.
 • valmis
  Tämä olisi ennakkotapaus, enkä ole valmis hyväksymään sitä. That would set a precedent and I am not happy to accept that. Olkoon miten on, komissio on täysimääräisesti työssä ja se on valmis välittämään vahvan viestin 7. toukokuuta 2009. Be that as it may, the Commission is fully mobilised and set to deliver a strong message on 7 May 2009. Näillä toimilla on näytettävä suuntaa dynaamiselle ja keskittyneelle EU:lle, joka on valmis vastaamaan tulevan vuosikymmenen haasteisiin. This work must set the course for a dynamic and focused EU ready to meet the challenges of the decade ahead.
 • vastaanotin

Sanan set määritelmät

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja