ViihdeBlogitTietovisatReseptitHoroskooppiTV-ohjelmatVaihtoautot

Sanan take käännös englanti-suomi

 • ottaaKomissio ottaa tämän kaiken huomioon. The Commission will take note. Voiko kukaan ottaa tätä vakavasti? Can anyone take this seriously? Tämä riski meidän pitäisi ottaa. This is a chance we should take.
 • kestääSe kestää noin yhdeksän kuukautta. This takes around nine months. Tällainen kehitys kestää kauan. Such a process takes a long time. Tämä voi kestää jopa kolme kuukautta. This could take up to three months.
 • saadaMe kaikki voisimme saada siitä innoitusta. All of us could take inspiration from that. Kuten sanottu, hän haluaa saada asian ratkaistua. He will then take a decision, as I say. Kaikkien on opittava antamaan, jos aikovat jotain saada. All must learn to give a bit if they are to take.
 • ottoPakolaisten otto puhuttaa Helsingin seudun kunnissa. (hs.fiPolttoaineen otto on haaroitettu suodattimen jälkeisestä letkusta.Koko kappale soitetaan jokaisella otolla alusta loppuun kokonaan läpi.
 • hyväksyäKyseessä ei ole asia, joka voidaan vain hyväksyä tai hylätä. It is not something you can take or leave. Miksei neuvosto voi hyväksyä parlamentin ehdotusta? Why can the Council not take it up and approve it? Meidän pitäisi hyväksyä tämä Yhdysvaltain hallituksen tarjous. We should take up this offer by the US Administration.
 • kantaaSen vuoksi meidän on otettava tilanteeseen kantaa. We must therefore take a stand. Se ei ota minkäänlaista poliittista kantaa. It does not take a political position. Kompromissi saattaisi meidät lähemmäksi tällaista kantaa. The compromise would take us closer to them.
 • omiaEurooppalaisten johtajienkin olisi pidettävä huoli siitä, etteivät he yliarvioi omia mahdollisuuksiaan. Europe's leaders too should take care not to overplay their hand. Voivatko naiset parhaiten tehdä omia ongelmiaan koskevia päätöksiä? Are women the best placed to take decisions concerning their problems? Olkaamme siis varovaisia ja tarkastelkaamme omia tehtäviämme. Let us therefore be cautious and take a look at what our own tasks are.
 • ottaa haltuunsaSiksi ei unionilla ole mitään syytä ottaa haltuunsa vielä yhtä politiikan aluetta. There is absolutely no reason for the Union to take upon itself another political area. Ei ole mitään syytä, miksi Euroopan unionin ei tulisi ottaa haltuunsa tuon perustamissopimuksen valtuuksia. There is no reason why the European Union should not take over the powers of that Treaty. Mutta se kompastuu UCK:ta edustaviin kunnanjohtajiin kaikkialla, missä UCK:n on onnistunut ottaa haltuunsa paikallishallinnon johtajan toimi. But they come up against KLA civil leaders wherever the KLA has been able to take over the office of civil leader.
 • viedäSe voi näin ollen viedä vähän aikaa. It may, therefore, take some time. Se ei voi viedä rahoja Bosnialta. It cannot take it away from Bosnia. Tämä ei ole oikea tapa viedä Eurooppaa eteenpäin. This is no way to take Europe forward.
 • kähmiäLennart kähmii taas naisia!kähmiä makeisia kaupan hyllyltäJoku kähmii oven takana.
 • kahmiaTeillä ei ole oikeutta kahmia Euroopan unionille lisää valtaa. You do not have the legitimacy to take more power for the European Union. Sen tekemillä päätöksillä on usein yksi ainoa tarkoitus, nimittäin kahmia enemmän rahaa itselleen ja ystävilleen. The committee takes decisions that often have only one purpose, namely to grab more money for itself and its friends. Elokuva kahmi palkintoja.
 • kärsiäAiommeko odottaa uuden Creutzfeldt-Jakobin kaltaisen taudin puhkeamista ja kärsiä niiden seuraukset uudestaan? Are we going to wait yet again for another CJD-type outbreak and take all the consequences again? Viittaisin tässä esimerkiksi syömishäiriöihin, anoreksiaan ja bulimiaan; tosin on todettava, että yllättäen myös nuoret miehet ovat alkaneet kärsiä syömishäiriöistä. Take, for example, eating disorders such as anorexia and bulimia, though it has to be said that, surprisingly, young men too have started to suffer from these. Unionissa tapahtuvan liikkuvuuden yhteydessä huomattavia riskejä ottavat työntekijät eivät saa kärsiä vahinkoja sosiaaliturvan tai sosiaalisten perusoikeuksien suhteen. In connection with movement within the Union, workers who take significant risks must not suffer any disadvantage with regard to social security and fundamental social rights.
 • kiinniotto
 • koppiOta koppi!
 • kuluaMinusta siihen ei pitäisi kulua paljon aikaa. I do not think it should take a long time. Sovittiin, että niihin saisi kulua enintään viikko. It was agreed that they should not take longer than one week. Numeron siirtämiseen ei saisi kulua yli päivää, mihin voidaan soveltaa toimenpiteitä väärinkäytösten estämiseksi. It should not take more than a day to transfer a number, subject to measures to prevent abuse.
 • maataOhjelmassa on nykyään mukana kaikkiaan 30 maata. A total of 30 countries presently take part. Tässä järjestelmässä on mukana 39 maata. There are 39 countries who take part in this system. Mielestämme nämä kaksi maata on paras ottaa jäseniksi nyt. We find that it is best to take the two countries in now.
 • mielipideToivon, että suomalainen mielipide ottaa myös tämän keskustelun huomioon. I hope that Finnish public opinion will also take notice of this debate. Kaikkien pitäisi kuitenkin ottaa huomioon toisten mielipide ja sallia äänestyksen pitäminen. However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place. Euroopan unionin on korkea aika ottaa Euroopassa vallitseva yleinen mielipide huomioon. It is high time the European Union started to take public opinion in Europe into account.
 • naidaPekka nai Marjukan juhannuksena.Pekka nai Marjukkaa juhannuksena.
 • näkemysKunnioitan niitä, joilla on tästä eri näkemys. I respect those who take a different view. Minulla on sama näkemys myös vähemmistökielistä. I take the same view of minority languages. Neuvostolla on erilainen näkemys, ja neuvosto pitää siitä kiinni. It takes a different view, and it will adhere to that view.
 • napataKoulunkäynti ei nappaa ollenkaan.Nyt nappas!
 • noudattaaNeuvosto aikoo noudattaa tätä linjaa jatkossakin. This is the stance the Council will continue to take. Tulevien puheenjohtajavaltioiden on syytä noudattaa tätä esimerkkiä. Future presidencies should take that as an example to follow. Siksi on niin tärkeää noudattaa kilpailulainsäädäntöä. This is why it is so important to take into consideration competition law.
 • olettaaMitä toimenpiteitä komission voidaan olettaa toteuttavan? What measures can the Commission be expected to take? Tästä käy luonnollisesti ilmi, että tämä kaikki tosiaan kestää hieman kauemmin kuin olisi voinut olettaa. This illustrates that it sometimes all takes longer sometimes than expected. Voimmeko olettaa, ettei sitä muuteta, ennen kuin äänestämme asiasta huomisaamuna? Can we assume that will not be challenged before we take our vote tomorrow morning?
 • otettuJoissain puhujien huomautuksissa sitä ei ollut otettu huomioon. Some of the remarks made fail to take this into account. Olen tyytyväinen siihen, että nämä kysymykset on otettu huomioon tässä mietinnössä. I am glad that the report takes these questions on board. Neuvoston yhteisessä kannassa ei otettu huomioon tätä kysymystä. The Council's Common Position did take account of this issue.
 • ottaa haltuunJoskus osto tehdään, jotta toisen yrityksen toiminta voidaan lopettaa ja markkinat ottaa haltuun. In some cases, a purchase of this kind takes place in order to close down this other company and take over its share of the market.
 • ottaa kiinni
 • ottaa lukua
 • ottaa vastaanEmme uskalla ottaa vastaan vaativia tehtäviä tai kokeilla uutta. We do not dare to take on demanding jobs or try something new. Sen vuoksi tarvitsemme myös tehokasta komissiota, joka ottaa vastaan tämän roolin. We therefore also need an effective Commission that will take on this role. Arvoisa puhemies, Eurooppa ei voi ottaa vastaan koko maailman kurjuutta. Mr President, Europe cannot take all the misery of the world on its shoulders.
 • ottaminenParlamentin kolmas tehtävä on vastuun ottaminen. Parliament' s third task is to take responsibility. Niiden huomioon ottaminen on tärkeää kehitysyhteistyössä. It is important to take these into account in development cooperation.
 • poimiaHaluaisin poimia kolme asiaa, jotka tuntuvat minusta erityisen olennaisilta, ja myös pyytää, että ne päätyvät sitten komission pohdintoihin. I should like to pick up on three points which I think are particularly important and which I would ask the Commission to take into consideration. Komission jäsen Vitorino totesi aivan oikein, että voimme poimia tästä esiin monia myönteisiä seikkoja ja viedä hyviä käytäntöjä maasta toiseen. As Commissioner Vitorino quite rightly said, there are many positive points that we can take on board from this; and we can build on good practice from one country to another.
 • ryhdistäytyäMielestäni on aika ryhdistäytyä. I think it is time to take a grip.
 • saalis
 • sietääKauanko toisinajattelijoiden pitää vielä sietää vainoa vakaumuksensa ja perimmäisten ihmisoikeuksien, vapauden ja oikeuden puolustamisen takia? I take note of the points raised and will pass them on so that we can digest them seriously. Euroopan unioni ei voi sietää Yhdysvaltojen yksipuolisia toimia, joissa ei oteta huomioon kansainvälisten suhteiden rakennetta. The European Union cannot tolerate unilateral measures by the United States that take no account of the architecture of international relations. En voi sietää häntä.
 • toimittaaOlen pahoillani, mutta äänestystä ei voida toimittaa uudelleen. I am sorry, but we cannot re-take votes. Äänestys tästä asiasta voidaan siis toimittaa tänään. This vote can therefore take place today. Varapuhemies Podestà toimittaa loput äänestykset. Mr Podestà will take the remaining votes.
 • tulkintaKatsovatko neuvosto ja komissio tällä hetkellä, että on olemassa asiaa koskeva tulkinta, jota tällä alalla pitäisi soveltaa? As far as the Council and the Commission are concerned today, is there one interpretation that should take precedence in this area? Meidän pitää kuitenkin huolehtia siitä, ettei yhtenäistämisen tulkinta liu'u EU:n otteesta siten, että tulkinnat tekee SEC. We must take care, however, that the interpretation of convergence does not slip from Europe's grasp, to be replaced by the SEC's interpretation.
 • tulkitaSaanen päinvastoin kuin muut ruotsalaiset kollegani tulkita tämän myöntäväksi vastaukseksi. In contrast to my other Swedish fellow MEPs who have spoken, I take that as a yes. Niissä voidaan ottaa huomioon eri toimialojen edut, ja niiden pohjalta yhteisön etua voidaan tulkita eri tavoin. They can take account of the different industry interests, and they can interpret the Community interest in different ways. Katson, että tämä suuntaus voidaan tulkita konkreettisesti ehdotukseksi, ettei äänestystä toimiteta tämän istuntojakson aikana. I shall take the view that this tendency can be interpreted as a concrete proposal that the vote not take place during this part-session.
 • tuottoHaluaisin sen vuoksi kehottaa komissiota tekemään aloitteen yhteisten typpiverojen käyttöönotosta EU: ssa kuitenkin sillä edellytyksellä, että näiden verojen tuotto kulkeutuisi takaisin jäsenmaille. I therefore call on the Commission to take the initiative to introduce common nitrogen levies in the EU, with the explicit proviso that the proceeds of such levies be passed back to the Member States. kulut ja tuototrahaston tuotto
 • vaatiaHaluan myös vaatia teiltä, että asialle tehdään nyt jotakin pikaisesti. I would like to urge you too to take swift action. Olisi väärin vaatia kollegoilta tuotantoa ja entistä suurempien riskien ottamista. It would be wrong to demand that producers should take greater risks. Keskustelut ja neuvottelut joistakin toisista kysymyksistä saattavat vaatia suunniteltua pidemmän ajan. Discussions and negotiations on others may take longer than anticipated.
 • valitaSiksi me emme saa missään nimessä valita sitä tietä. We should definitely not take this path. Minusta meidän pitäisi valita perinteinen menettely, ainakin tässä asiassa. I think we should take the traditional route, on this issue at least. Emme halua poistaa kuluttajilta oikeutta valita itse. We do not want to take away the consumers' right to choose for themselves.
 • vallataHyödyttömämpi kalalaji voi vallata halutumman kalalajin jättämän paikan. The less useful species can take over the niche vacated by the more desirable ones. Hän lisäsi, että yhteiskuntamme, demokratiamme ja instituutiomme eivät saisi antaa viidakon vallata niitä. He added that our society, democracy and institutions could not allow the jungle to take over. Olen myös huolissani Monsanton suunnitelmista vallata hollantilainen siemenyritys De Ruiter, joka on yksi maailman kymmenestä tärkeimmästä siemenyrityksestä. I am also concerned about the plans for Monsanto to take over the Dutch seed company De Ruiter, a firm that is amongst the top ten in the world.
 • valloittaaJos EU katsoo velvollisuudekseen 40 vuoden jälkeen valloittaa saaren pohjoisosan turkkilaiselta väestöltä, se johtaa sotaan. If the EU renders it necessary to take the north from the Turkish population, war will follow. Jaakko valloitti televisiokatselijoiden sydämet teollaan.
 • varattuJoskus tämä merkitsee, että työ, jonka suorittamiseen on varattu viisi vuotta, joudutaankin käytännössä tekemään neljässä vuodessa. It sometimes means having to compress work intended to take five years into four years in practice. Tarkastelkaamme esimerkiksi kuudetta puiteohjelmaa: informaatio- ja viestintäteknologialle on varattu 3,6 miljardia euroa, mikä on aivan liian vähän. Take, for example, the sixth Framework Programme: EUR 3.6 billion has been earmarked for ICT, but that is far too little. Hyvä kollega, haluan huomauttaa teille, että alustukseenne varattu aika vähennettiin puheajastanne, joten puhuitte kyllä kolme ja puoli minuuttia. Mr García-Margallo y Marfil, we did not take into account the time taken up by your introduction so you have indeed spoken for three and a half minutes.
 • vastaanottaaEmme voi tänään vastaanottaa monia ylimääräisiä kysymyksiä. Myönnänkin tätä aihetta koskevan viimeisen puheenvuoron. We are unable to take many supplementary questions today, and so that is the last I shall be allowing today. Toiseksi EU:n jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti vastaanottaa vapautettuja Guantánamon vankeja. Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release. Sellainen ei käy, että esimerkiksi Saksa vastaanottaa taas suurimman osan ja on nyt jopa valmis vastaanottamaan lisää. It is not acceptable that Germany, for example, should once again take in the highest number and is now even preparing to take in more.
 • viettääSamalla haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella häntä syntymäpäivästä, jota hän viettää ensi viikolla. At the same time, I wish to take the opportunity to congratulate her on her birthday next week. Henkilökohtaisesti toivon, että pääministerillä olisi nyt mahdollisuus viettää hieman lomaa yhdessä ihanan vaimonsa kanssa. Personally, I should like to see the prime minister - and, hopefully, his delightful wife too - have the opportunity to take some holiday now. Kun he ottavat tuotteen hyllystä, he eivät tiedä, mitä heillä on käsissään, vaikka heilläkin on epäilemättä oikeus viettää itsenäistä ja turvallista elämää. If they take it off the shelf, they do not know what they are holding in their hands, even though without a doubt they, too, have the right to lead independent and safe lives.
 • voittaaMuuten ranskalaiset eivät voisi koskaan voittaa Alankomaiden joukkuetta! Otherwise, the French would never be able to take a game off the Dutch team! Yhteensovittaminen on välttämätöntä, jos haluamme voittaa laajentumista koskevan vedonlyönnin. Such coordination is essential if we want successfully to take up the gauntlet of enlargement. Arvoisa komission jäsen, emme voi voittaa, jos osallistumme nyrkkeilyotteluun toinen käsi sidottuna selän taakse. You see, Commissioner, if we take part in a boxing match with one hand tied behind our back, we cannot win.
 • voittoSe voitto kannustaa Euroopan unionia täyttämään paikkansa nykyaikaisessa maailmassa. This victory will encourage the European Union to take up its place in the modern world. Eurooppalaisten parempi toimintakyky tällaisissa kysymyksissä olisi sen vuoksi voitto rauhalle. Therefore, a greater ability on the part of Europeans to take action on such questions would be a gain for peace. Se, että ne ovat tulevaisuudessa velvoitettuja todella toteuttamaan nämä toimet sen sijaan, että ne vain pyrkivät siihen, on sovittelumenettelyn toinen merkittävä voitto. That they will in future be obliged to actually take these steps and will no longer be allowed merely to aim to do so is another of the significant triumphs of the conciliation process.

Sanan take määritelmät

Esimerkit

 • They took Charltons gun from his cold, dead hands
 • Ill take that plate off the table
 • take the guards prisoner
 • take prisoners
 • After a bloody battle, they were able to take the city
 • took ten catfish in one afternoon
 • Billy took her pencil
 • take a toll
 • take revenge
 • took the next two tricks
 • took Smiths rook
 • took third place
 • took bribes
 • The camera takes 35mm film
 • The store doesnt take checks
 • She wouldnt take any money for her help
 • Do you take credit?
 • The vending machine only takes bills, it doesnt take coins
 • take my advice
 • take a wife
 • The school only takes new students in the fall
 • The therapist wouldnt take him as a client
 • take two eggs from the carton
 • The earthquake took many lives
 • The plague took rich and poor alike
 • Cancer took her life
 • He took his life last night
 • take one from three and you are left with two
 • Dont try to take that guy. Hes bigger than you
 • The woman guarding us looks like a professional, but I can take her!
 • He took her hand in his
 • Take whichever bag you like
 • She took the best men with her and left the rest to garrison the city
 • Ill take the blue plates
 • Ill take two sugars in my coffee, please
 • She took his side in every argument
 • take a stand on the important issues
 • She took her sword with her everywhere she went
 • Ill take the plate with me
 • The next bus will take you to Metz
 • I took him for a ride
 • I took him down to London
 • These stairs take you down to the basement
 • Stone Street took us right past the store
 • She took the steps two or three at a time/
 • He took the curve / corner too fast
 • The pony took every hedge and fence in its path
 • He took her to lunch at the new restaurant, took her to the movies, and then took her home
 • take the ferry
 • I took a plane
 • He took the bus to London, and then took a train to Manchester
 • Hes 96 but he still takes the stairs
 • She took a condo at the beach for the summer
 • He took a full-page ad in the Times
 • They took two magazines
 • I used to take The Sunday Times
 • take two of these and call me in the morning
 • take the blue pill
 • I take aspirin every day to thin my blood
 • The general took dinner at seven oclock
 • take sun-baths
 • take a shower
 • She made the decision to take chemotherapy
 • She takes pride in her work
 • I take offence at that
 • to take a dislike
 • to take pleasure in his opponents death
 • took a pay cut
 • take a joke
 • The hull took a lot of punishment before it broke
 • I can take the noise, but I cant take the smell
 • That truck bed will only take two tons
 • She took a vacation to France but spent the whole time feeling miserable that her husband couldnt be there with her
 • Arent you supposed to take your math final today?
 • Despite my misgivings, I decided to take a meeting with the Russian lawyer
 • The ship took a direct hit and was destroyed
 • Her career took a hit
 • He had to take it apart to fix it.
 • She took down her opponent in two minutes.
 • He took the news badly
 • took the decision to close its last remaining outlet
 • took a dim view of city officials
 • Dont take my comments as an insult
 • if she took my meaning
 • He took all the credit for the project, although he had done almost none of the work
 • She took the blame, in the publics eyes, although the debacle was more her husbands fault than her own
 • take her word for it
 • take him at his word
 • take it from her comments she wont be there
 • I took him to be a person of honor
 • He was often taken to be a man of means
 • Do you take me for a fool?
 • Do you take me to be stupid?
 • Looking at him as he came into the room, I took him for his father
 • Im not sure what moral to take from that story
 • As I Lay Dying" takes its title from Book XI of Homers "Odyssey
 • took a chill
 • took her fancy
 • took her attention
 • cloth that takes dye well
 • paper that takes ink
 • the leather that takes a certain kind of polish
 • It takes a while to get used to the smell
 • Looks like its gonna take a taller person to get that down
 • Finishing this on schedule will take a lot of overtime
 • He took a seat in the front row
 • Hunting that whale takes most of his free time
 • His collection takes a lot of space
 • The trip will take about ten minutes
 • He took that opportunity to leave France
 • take a walk
 • take action/steps/measures to fight drug abuse
 • take a trip
 • take aim
 • take the tempo slowly
 • The kick is taken from where the foul occurred
 • Pirès ran in to take the kick
 • The throw-in is taken from the point where the ball crossed the touch-line
 • took the form of a duck
 • took shape
 • a god taking the likeness of a bird
 • take the part of the villain/hero
 • take office
 • take the throne
 • he took the oath of office last night
 • the witness took the stand
 • the next team took the field
 • go down two blocks and take the next left
 • take the path of least resistance
 • take cover/shelter/refuge
 • take her pulse / temperature / blood pressure
 • take a census
 • He took a mental inventory of his supplies
 • She took careful notes
 • She took a video of their encounter
 • Could you take a picture of us?
 • The police took his fingerprints
 • The photographer will take you sitting down
 • to take a group/scene
 • took me for ten grand
 • As a child, she took ballet
 • I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester
 • take matters as they arise
 • Ive had a lot of problems recently: take last Monday, for example. My car broke down on the way to work. Then ... etc
 • Hell probably take this one
 • This verb takes the dative; that verb takes the genitive
 • The function takes two arguments, an array of size n and an integer k
 • My husband and I have a dysfunctional marriage. He just takes and takes; he never gives
 • the dye didnt take
 • Boiling pasta with a bit of the sauce in the water will help the sauce "take
 • not all grafts take
 • I started some tomato seeds last spring, but they didnt take
 • They took ill within 3 hours
 • She took sick with the flu
 • He took me a blow on the head
 • He wants half of the take if he helps with the job
 • The mayor is on the take
 • Whats your take on this issue, Fred?
 • a new take on a traditional dish
 • Its a take
 • Act seven, scene three, take two
 • did a double-take and then a triple-take
 • I did a take when I saw the new car in the driveway

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja