BlogitReseptitTV-ohjelmatTietovisatHoroskooppiViihdeVaihtoautot

Sanan esittää käännös suomi-englanti

 • present
  How was the matter to be presented? Miten tämä asia oli tarkoitus esittää? Mrs Andreasen will present the request. Jäsen Andreasen esittää pyynnön. This group will present its findings in June. Tämä työryhmä esittää tuloksensa kesäkuussa.
 • suggest
  us
  I simply want to make a suggestion. Haluan vain esittää ehdotuksen. I would like to make two suggestions. Haluan esittää seuraavaksi kaksi ehdotusta. Can I make a suggestion for the future. Haluaisin esittää ehdotuksen tulevaisuuden varalle.
 • adduce
  us
  For the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious. On melko kyseenalaista, että öljyteollisuus esittää tällaisen väitteen. I believe it would be helpful for the World Health Organisation to act as arbiter in this, and would like to adduce three reasons for this. Mielestäni olisi hyödyllistä, että Maailman terveysjärjestö toimisi tässä yhteydessä sovittelevana tahona, ja tämän perustelemiseksi haluaisin esittää kolme näkökohtaa. I abstained in the vote on this report in the Committee and would like to adduce a number of examples of things which, to my mind, the report has not yet addressed in a convincing way. Pidätyin äänestämästä valiokunnassa, ja haluaisin esittää joitakin esimerkkejä asioista, joita ei mielestäni ole käsitelty mietinnössä tyydyttävästi.
 • advance
  us
  I just wanted to give the House advance notice, as it were. Halusin vain esittää parlamentille eräänlaisen ennakkoilmoituksen. The Commission should submit imaginative proposals which help advance European integration. Komission tulisi esittää luovia ehdotuksia, jotka edistävät Euroopan yhdentymistä. The Commission is grateful for this opportunity to state its position in advance of the vote. Komissio on kiitollinen saadessaan esittää kantansa ennen äänestystä.
 • affect
  uk
  I fully support this and those affected should not need to make any further demands. Hyväksyn tämän varauksettomasti, eikä asianosaisten pidä esittää enää muita vaatimuksia. The section of the public affected is to have the right to comment on a matter at an early stage. Kansalaisilla, joihin suunnitellut toimet vaikuttavat, on oltava oikeus esittää näkemyksensä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. I just have one comment, which does not concern or affect the President specifically and I shall be brief. Haluan esittää yhden huomautuksen, joka ei liity erityisesti puheenjohtajaan, ja esitän asiani lyhyesti.
 • argue
  us
  So it is hard to argue a hypothesis. Joten on vaikeaa esittää hypoteesia. One life every three and a half minutes - who can argue with that? Kyse on yhdestä ihmishengestä kolmessa ja puolessa minuutissa. Kuka voi esittää vastaväitteitä? In this connection, I also wish to argue once more in favour of uniform statistics. Haluan tässä yhteydessä jälleen kerran esittää yhdenmukaista tilastointia puoltavia syitä.
 • bring forth
  Their orchard brings forth magnificent fruit.Queen Anne Boleyn brought forth daughters but no male heir.He has the ability to bring forth new ideas when they are needed.
 • broadcast
  us
  We have major objections to the political vision being broadcast by this nominated Commission. Me vastustamme kovasti sitä poliittista tulevaisuudenkuvaa, jota tämä ehdotettu komissio esittää. I would like to make a few general comments on the review of the communication on broadcasting. Haluaisin esittää eräitä yleisiä huomioita yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistuksesta. The fact that something has been broadcast on the BBC does not automatically mean that it is true. Se, että BBC esittää jotain, ei merkitse automaattisesti sitä, että se on myös totta.
 • contend
  In this paper the author contends that no useful results can be obtained if this method is used.
 • depict
  us
  Mr President, now that the two big groups have realised that everything is connected, we too can depict everything in its proper context. Arvoisa puhemies, nyt kun kaksi suurta ryhmää on ymmärtänyt, että nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa, myös me voimme esittää asiat oikeassa asiayhteydessä. Therefore, please, let us not depict the Commission as an institution which sets out to do things that in reality it has no intention of doing. Näin ollen pyydän teitä uskomaan, ettemme komissiona edusta sellaista toimielintä, joka esittää tekevänsä sellaisia asioita, joita se ei aiokaan tehdä.
 • display
  us
  Allow me now to comment on the conduct being displayed here in Parliament. Sallinette minun esittää vielä yhden huomautuksen, joka koskee täällä parlamentissa noudatettua menettelyä. The ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber. Säännöstön mukaan istuntosalissa ei saisi esittää tällaisia mielenilmauksia. As we do this, we German Social Democrats will be anxious to discover whether or not Parliament has the strength to display some truly common, clear principles. Me saksalaiset sosiaalidemokraatit tarkkailemme hyvin huolestuneina, onko parlamentilla todella voimaa esittää yhdessä yksiselitteisiä periaatteita.
 • enact
  us
 • evaporate
  us
  to evaporate apples
 • impersonate
  The conman managed to impersonate several executives
 • moot
  us
  That point may make for a good discussion, but it is moot.Tis no boot to moot again of itHe could not moot the words
 • move
  us
  The request will be moved by the rapporteur, Mrs Bauer. Pyynnön esittää esittelijä Edit Bauer. . Mr President, I should like to move an oral amendment. Arvoisa puhemies, haluan esittää suullisen tarkistuksen. Mrs Gräßle will move the request on behalf of the PPE Group. Ingeborg Gräßle esittää pyynnön PPE-ryhmän puolesta.
 • pass off
  The millennium passed off without any disastersHe tried to pass off the imitation Rolex as genuine
 • perform
  us
  Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance? Voiko komissio esittää parlamentille analyysin virastojen suorituskyvystä? I have performed my own duty of indicating the positions held on the Council's motion. Olen kuitenkin suorittanut oman tehtäväni, joka oli esittää näkemyksiä neuvoston ehdotukseen. Just one final point: I believe that it is very important to introduce an amendment that will link airport charges to emission performance. Vielä vihoviimeinen näkökohta: minusta on hyvin tärkeää esittää tarkistus, jolla lentomaksut liitetään päästöjen tasoon.
 • perform; play; give
 • portray
  He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy. Hän yrittää esittää olevan kansansa hyväntahtoinen isä ja väittää jopa, että hänellä ei ole virallista asemaa valtion hierarkiassa. But refusing to discharge the 1996 budget is not just the simple technical issue which some in this House are now trying to portray it as. Vuoden 1996 talousarvion vastuuvapauden myöntämättä jättäminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen tekninen seikka, jollaisena jotkut tämän parlamentin jäsenet sitä yrittävät esittää. Her attempt to trivialise accusations of fraud and to portray herself as the 'victim' of 'conspiracies' originating in Germany is laughable. Hänen yrityksensä käsitellä petossyytöksiä pikkuasiana ja esittää Saksasta lähtöisin olevien " vehkeilyjen" uhria ovat naurettavia.
 • posit
  This year we need a firm position. Tänä vuonna on tarpeen esittää järkkymätön kanta. Let me therefore state our position on this. Haluaisin siksi esittää kantamme siihen. Let me be very clear about our position on this. Sallittehan minun esittää erittäin selvästi tätä asiaa koskevan kantamme.
 • produce
  We do what we can, and I can produce evidence of that. Teemme voitavamme, ja voin esittää siitä todisteita. We cannot produce a communication like this in two days. Emme voi esittää tällaista tiedonantoa parissa päivässä. It was high time that the Commission produced these proposals. Komissionhan oli määrä esittää kyseiset ehdotukset jo kauan aikaa sitten.
 • propose
  us
  He proposes increasing the budget funding. Hän esittää talousarvion määrärahojen korottamista. The rapporteur proposes more energy-efficient windows. Esittelijä esittää tiiviimpiä ikkunoita. I propose going to see a film
 • propound
  It is even less helpful to propound remedies, which in practice serve only to alleviate certain consequences for the moment but which, in the short and medium term, will not change anything. Vielä hyödyttömämpää on esittää lääkkeitä, jotka käytännössä vain lievittävät seurauksia, mutta jotka eivät muuta mitään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
 • purport
  He purports himself to be an international man of affairs.He purported to become an international man of affairs.
 • put
  us
  Could I put that point to you? Pyydän saada esittää asian teille. I would like to put that question. Haluan esittää tämän kysymyksen. I know that he asked to put a question. Sen tiedän, että hän pyysi mahdollisuutta esittää lisäkysymys.
 • put forward
  I want, then, to put forward three proposals. Haluan siis esittää kolme ehdotusta. It is up to the Commission to put forward something. Komission tehtävänä on esittää jotakin. A party put forward a candidate before the elections. Ennen vaaleja puolue esittää ehdokasta.
 • put forward; pose
 • put on
  He put the pen on the tablePut it on the listThe doctor put me on a diet
 • represent
  us
  Lastly, a question to the Council representative. Lopuksi haluan esittää yhden kysymyksen neuvoston edustajalle. I do not wish to represent this arrogantly as the mistakes of others, however. En halua kuitenkaan esittää tätä ylimielisesti muiden virheinä. It is not the recipe for democracy we shall represent in a non-democratic world. Tällaista demokratian kaavaa meidän ei pitäisi esittää ei-demokraattiselle maailmalle.
 • screen
  us
  We cannot have the hanging of Tariq Aziz on our television screens tomorrow as a symbol of the liberation of Iraq. Emme voi huomenna esittää televisioruuduillamme Tariq Azizin hirttämistä Irakin vapauttamisen symbolina. Tomorrow, the Commission will discuss and endorse the results of the screening exercise and put forward the list of legislative proposals it considers should be withdrawn. Komissio keskustelee huomenna tarkastelusta, hyväksyy sen tulokset ja esittää luettelon lainsäädäntöehdotuksista, joiden pois vetämisen se katsoo aiheelliseksi. The Commission must finally get to work on this matter and do its job properly because, in my view, the results of the staff screening that we have been given so far cannot be presented to our voters. Komission on vihdoin tartuttava toimeen tässä asiassa ja hoidettava tehtävänsä kunnolla, sillä mielestäni henkilöstökartoituksen tähänastisia tuloksia ei voida esittää äänestäjille.
 • sculpture
  us
 • set forth
  Where any judge falls under any of the challengeable grounds set forth in section 13, the judge may state the grounds to the Court and remove himself from the case concerned.Columbus set forth with three small ships.
 • show
  us
  Mr Mato Adrover and Mr Teixeira, I can show you the figures. Gabriel Mato Adrover ja Nuno Teixeira, voin esittää teille asiaa koskevat luvut. Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance? Voiko komissio esittää parlamentille analyysin virastojen suorituskyvystä? Then the annual economic report will certainly also show some different results. Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
 • show; present
 • showcase
  us
  I think the demonstration really showcases the strengths of the software.
 • stage
  us
  However, let me at this stage offer four reflections. Haluan kuitenkin tässä vaiheessa esittää neljä ajatusta. Such requests cannot be made at every stage in our work. Tällaisia pyyntöjä ei voida esittää työskentelyn kaikissa vaiheissa. At this stage of the debate, I want to make three comments. Haluan keskustelun tässä vaiheessa esittää kolme huomiota.
 • start
  us
  I would like to start with a political point. Haluaisin esittää aluksi poliittisen näkemyksen. Let me start by making a number of observations. Aluksi haluan esittää joitakin huomioita. I would like to start with a question for Mr Potočnik. Haluan aluksi esittää kysymyksen komission jäsenelle Potočnikille.
 • submit
  us
  Do you know why you will never submit it? Tiedättekö, miksi ette aio esittää sitä koskaan? In this case, I will therefore submit it in German. Tässä tapauksessa aion esittää lisäkysymykseni saksaksi. It is not enough that the Council submits an alternative draft. Ei riitä, että neuvosto esittää vastaehdotuksen.
 • tender
  us
  Fair and transparent procurement rules will become applicable throughout the Union and allow companies to tender more easily in other Member States. Oikeudenmukaisia ja avoimia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan kaikkialla unionissa, ja ne antavat yrityksille mahdollisuuden esittää helpommin tarjouksia muissa jäsenvaltioissa. In line with this proposal, I would like to see this mechanism extended in future to undertakings which respond to invitations to tender in the area of public procurement. Tämän ehdotuksen osalta haluaisin esittää toiveen siitä, että tulevaisuudessa tämä mekanismi voitaisiin ulottaa yrityksiin, jotka vastaavat julkisten markkinoiden tarjouspyyntöihin. tender plants; tender flesh; tender fruit

Synonyymit

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja