TietovisatVaihtoautotTV-ohjelmatHoroskooppiBlogitNauris.fiReseptit

Sanan esittää käännös suomi-englanti

 • present
  How was the matter to be presented? Miten tämä asia oli tarkoitus esittää? Mrs Andreasen will present the request. Jäsen Andreasen esittää pyynnön. This group will present its findings in June. Tämä työryhmä esittää tuloksensa kesäkuussa.
 • suggest
  us
  I simply want to make a suggestion. Haluan vain esittää ehdotuksen. I would like to make two suggestions. Haluan esittää seuraavaksi kaksi ehdotusta. Can I make a suggestion for the future. Haluaisin esittää ehdotuksen tulevaisuuden varalle.
 • adduce
  us
  For the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious. On melko kyseenalaista, että öljyteollisuus esittää tällaisen väitteen. I believe it would be helpful for the World Health Organisation to act as arbiter in this, and would like to adduce three reasons for this. Mielestäni olisi hyödyllistä, että Maailman terveysjärjestö toimisi tässä yhteydessä sovittelevana tahona, ja tämän perustelemiseksi haluaisin esittää kolme näkökohtaa. I abstained in the vote on this report in the Committee and would like to adduce a number of examples of things which, to my mind, the report has not yet addressed in a convincing way. Pidätyin äänestämästä valiokunnassa, ja haluaisin esittää joitakin esimerkkejä asioista, joita ei mielestäni ole käsitelty mietinnössä tyydyttävästi.
 • advance
  us
  I just wanted to give the House advance notice, as it were. Halusin vain esittää parlamentille eräänlaisen ennakkoilmoituksen. The Commission should submit imaginative proposals which help advance European integration. Komission tulisi esittää luovia ehdotuksia, jotka edistävät Euroopan yhdentymistä. The Commission is grateful for this opportunity to state its position in advance of the vote. Komissio on kiitollinen saadessaan esittää kantansa ennen äänestystä.
 • affect
  uk
  I fully support this and those affected should not need to make any further demands. Hyväksyn tämän varauksettomasti, eikä asianosaisten pidä esittää enää muita vaatimuksia. The section of the public affected is to have the right to comment on a matter at an early stage. Kansalaisilla, joihin suunnitellut toimet vaikuttavat, on oltava oikeus esittää näkemyksensä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. I just have one comment, which does not concern or affect the President specifically and I shall be brief. Haluan esittää yhden huomautuksen, joka ei liity erityisesti puheenjohtajaan, ja esitän asiani lyhyesti.
 • argue
  us
  So it is hard to argue a hypothesis. Joten on vaikeaa esittää hypoteesia. One life every three and a half minutes - who can argue with that? Kyse on yhdestä ihmishengestä kolmessa ja puolessa minuutissa. Kuka voi esittää vastaväitteitä? In this connection, I also wish to argue once more in favour of uniform statistics. Haluan tässä yhteydessä jälleen kerran esittää yhdenmukaista tilastointia puoltavia syitä.
 • bring forth
  Their orchard brings forth magnificent fruit.Queen Anne Boleyn brought forth daughters but no male heir.He has the ability to bring forth new ideas when they are needed.
 • broadcast
  us
  We have major objections to the political vision being broadcast by this nominated Commission. Me vastustamme kovasti sitä poliittista tulevaisuudenkuvaa, jota tämä ehdotettu komissio esittää. I would like to make a few general comments on the review of the communication on broadcasting. Haluaisin esittää eräitä yleisiä huomioita yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistuksesta. The fact that something has been broadcast on the BBC does not automatically mean that it is true. Se, että BBC esittää jotain, ei merkitse automaattisesti sitä, että se on myös totta.
 • depict
  us
  Mr President, now that the two big groups have realised that everything is connected, we too can depict everything in its proper context. Arvoisa puhemies, nyt kun kaksi suurta ryhmää on ymmärtänyt, että nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa, myös me voimme esittää asiat oikeassa asiayhteydessä. Therefore, please, let us not depict the Commission as an institution which sets out to do things that in reality it has no intention of doing. Näin ollen pyydän teitä uskomaan, ettemme komissiona edusta sellaista toimielintä, joka esittää tekevänsä sellaisia asioita, joita se ei aiokaan tehdä.
 • display
  us
  Allow me now to comment on the conduct being displayed here in Parliament. Sallinette minun esittää vielä yhden huomautuksen, joka koskee täällä parlamentissa noudatettua menettelyä. The ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber. Säännöstön mukaan istuntosalissa ei saisi esittää tällaisia mielenilmauksia. As we do this, we German Social Democrats will be anxious to discover whether or not Parliament has the strength to display some truly common, clear principles. Me saksalaiset sosiaalidemokraatit tarkkailemme hyvin huolestuneina, onko parlamentilla todella voimaa esittää yhdessä yksiselitteisiä periaatteita.
 • enact
  us
 • evaporate
  us
  to evaporate apples
 • move
  us
  The request will be moved by the rapporteur, Mrs Bauer. Pyynnön esittää esittelijä Edit Bauer. . Mr President, I should like to move an oral amendment. Arvoisa puhemies, haluan esittää suullisen tarkistuksen. Mrs Gräßle will move the request on behalf of the PPE Group. Ingeborg Gräßle esittää pyynnön PPE-ryhmän puolesta.
 • pass off
  The millennium passed off without any disastersHe tried to pass off the imitation Rolex as genuine
 • perform
  us
  Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance? Voiko komissio esittää parlamentille analyysin virastojen suorituskyvystä? I have performed my own duty of indicating the positions held on the Council's motion. Olen kuitenkin suorittanut oman tehtäväni, joka oli esittää näkemyksiä neuvoston ehdotukseen. Just one final point: I believe that it is very important to introduce an amendment that will link airport charges to emission performance. Vielä vihoviimeinen näkökohta: minusta on hyvin tärkeää esittää tarkistus, jolla lentomaksut liitetään päästöjen tasoon.
 • perform; play; give
 • posit
  This year we need a firm position. Tänä vuonna on tarpeen esittää järkkymätön kanta. Let me therefore state our position on this. Haluaisin siksi esittää kantamme siihen. Let me be very clear about our position on this. Sallittehan minun esittää erittäin selvästi tätä asiaa koskevan kantamme.
 • produce
  We do what we can, and I can produce evidence of that. Teemme voitavamme, ja voin esittää siitä todisteita. We cannot produce a communication like this in two days. Emme voi esittää tällaista tiedonantoa parissa päivässä. It was high time that the Commission produced these proposals. Komissionhan oli määrä esittää kyseiset ehdotukset jo kauan aikaa sitten.
 • propose
  us
  He proposes increasing the budget funding. Hän esittää talousarvion määrärahojen korottamista. The rapporteur proposes more energy-efficient windows. Esittelijä esittää tiiviimpiä ikkunoita. I propose going to see a film
 • propound
  It is even less helpful to propound remedies, which in practice serve only to alleviate certain consequences for the moment but which, in the short and medium term, will not change anything. Vielä hyödyttömämpää on esittää lääkkeitä, jotka käytännössä vain lievittävät seurauksia, mutta jotka eivät muuta mitään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
 • purport
  He purports himself to be an international man of affairs.He purported to become an international man of affairs.
 • put
  us
  Could I put that point to you? Pyydän saada esittää asian teille. I would like to put that question. Haluan esittää tämän kysymyksen. I know that he asked to put a question. Sen tiedän, että hän pyysi mahdollisuutta esittää lisäkysymys.
 • put forward
  I want, then, to put forward three proposals. Haluan siis esittää kolme ehdotusta. It is up to the Commission to put forward something. Komission tehtävänä on esittää jotakin. A party put forward a candidate before the elections. Ennen vaaleja puolue esittää ehdokasta.
 • put forward; pose
 • screen
  us
  We cannot have the hanging of Tariq Aziz on our television screens tomorrow as a symbol of the liberation of Iraq. Emme voi huomenna esittää televisioruuduillamme Tariq Azizin hirttämistä Irakin vapauttamisen symbolina. Tomorrow, the Commission will discuss and endorse the results of the screening exercise and put forward the list of legislative proposals it considers should be withdrawn. Komissio keskustelee huomenna tarkastelusta, hyväksyy sen tulokset ja esittää luettelon lainsäädäntöehdotuksista, joiden pois vetämisen se katsoo aiheelliseksi. The Commission must finally get to work on this matter and do its job properly because, in my view, the results of the staff screening that we have been given so far cannot be presented to our voters. Komission on vihdoin tartuttava toimeen tässä asiassa ja hoidettava tehtävänsä kunnolla, sillä mielestäni henkilöstökartoituksen tähänastisia tuloksia ei voida esittää äänestäjille.
 • sculpture
  us
 • set forth
  Where any judge falls under any of the challengeable grounds set forth in section 13, the judge may state the grounds to the Court and remove himself from the case concerned.Columbus set forth with three small ships.
 • show
  us
  Mr Mato Adrover and Mr Teixeira, I can show you the figures. Gabriel Mato Adrover ja Nuno Teixeira, voin esittää teille asiaa koskevat luvut. Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance? Voiko komissio esittää parlamentille analyysin virastojen suorituskyvystä? Then the annual economic report will certainly also show some different results. Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
 • show; present
 • showcase
  us
  I think the demonstration really showcases the strengths of the software.
 • stage
  us
  However, let me at this stage offer four reflections. Haluan kuitenkin tässä vaiheessa esittää neljä ajatusta. Such requests cannot be made at every stage in our work. Tällaisia pyyntöjä ei voida esittää työskentelyn kaikissa vaiheissa. At this stage of the debate, I want to make three comments. Haluan keskustelun tässä vaiheessa esittää kolme huomiota.
 • start
  us
  I would like to start with a political point. Haluaisin esittää aluksi poliittisen näkemyksen. Let me start by making a number of observations. Aluksi haluan esittää joitakin huomioita. I would like to start with a question for Mr Potočnik. Haluan aluksi esittää kysymyksen komission jäsenelle Potočnikille.
 • tender
  us
  Fair and transparent procurement rules will become applicable throughout the Union and allow companies to tender more easily in other Member States. Oikeudenmukaisia ja avoimia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan kaikkialla unionissa, ja ne antavat yrityksille mahdollisuuden esittää helpommin tarjouksia muissa jäsenvaltioissa. In line with this proposal, I would like to see this mechanism extended in future to undertakings which respond to invitations to tender in the area of public procurement. Tämän ehdotuksen osalta haluaisin esittää toiveen siitä, että tulevaisuudessa tämä mekanismi voitaisiin ulottaa yrityksiin, jotka vastaavat julkisten markkinoiden tarjouspyyntöihin. tender plants; tender flesh; tender fruit
 • act
  us
  All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated. Kaikki delegoituja säädöksiä koskevat ensimmäisen käsittelyn tarkistukset tulisi esittää uudelleen. There is absolutely no point in acting as if no decision needs to be made here. Ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä esittää ikään kuin tässä asiassa ei tarvitsisi tehdä mitään päätöstä. The EU is using an export ban to act as the health missionary of the entire world. EU esittää vientikiellolla koko maailmalle olevansa terveysapostoli.
 • act out
  Shes a street performer, so she acts out on Ninth Street.Despite already being aware, he will be acting out the pretence of a surprise.Ive wanted to do this for so long, but I never thought I could act it out.
 • articulate
  Mr Nyrup Rasmussen will express this clearly and articulately. Poul Nyrup Rasmussen esittää asian selvästi ja ymmärrettävästi. She’s a bright, articulate young womanThe robot arm was articulate in two directions
 • come up with
  Of course we need to come up with a good definition. Tietysti meidän täytyy esittää hyvä määritelmä. I hope that the Commission can come up with a good Roma strategy. Toivon, että komissio voi esittää hyvän romanistrategian. The Commission must come up with appropriate negotiation proposals. Komission täytyy esittää asianmukaisia neuvotteluehdotuksia.
 • enter
  us
  There also needs to be a willingness to go into the arguments and to enter into a real dialogue. Tarvitaan myös halukkuutta esittää argumentteja ja käydä todellista vuoropuhelua. The fishing agreements that the European Union enters into with third countries could also play a part. Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset kalastussopimukset voisivat myös esittää jonkinlaista osaa. Instead, it is choosing to go beyond its role of making proposals by truly entering into the realms of provocation. Sen sijaan komissio ylittää toimivaltuutensa ja esittää aidosti provokatiivisia ehdotuksia.
 • enunciate
  us
  You must enunciate all the syllables.Enunciate when you speak
 • expound
  us
  Mr President, one cannot but agree with the general principles expounded by the President-in-Office and the Commissioner, but what matters is how we apply them and I have three comments to make here. Arvoisa puhemies, voin täysin yhtyä neuvoston puheenjohtajan ja komission jäsenen esittämiin periaatteisiin, mutta on tärkeää, miten me niitä sovellamme, ja haluan esittää asiasta kolme kommenttia.He expounded often on the dangers of the imperial presidency.
 • give
  us
  Let me give an example of this. Saanen esittää asiasta yhden esimerkin. I could give Mr van den Berg no better compliment. Tämän parempaa kohteliaisuutta tuskin voisin esittää esittelijä van den Bergille. Let me, however, give you my own views on the issue. Saanen vielä esittää omat näkemykseni asiasta.
 • lay
  us
  It seems wrong to us to lay down any guidelines in this area. Mielestämme on epätarkoituksenmukaista esittää minkäänlaisia suuntaviivoja tässä asiassa. We must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals. Meidän täytyy nyt laatia sääntöjä ja esittää ehdotuksia - ja tämän olette todellakin luvannut. In our view, the committee, through my report, lays down some constructive proposals. Valiokunta esittää mietinnössäni mielestämme hyviä ehdotuksia.
 • play
  us
  Neither will you play Uncle Scrooge as Germany plays that part. Ette pääse esittämään Roope-sedän osaa, sitä osaa esittää Saksa. Nor did I want to be an actor, merely playing a role. En myöskään halunnut olla näyttelijä, joka vain esittää tiettyä roolia. But she is playing Santa Claus at the taxpayers' expense. Hän kuitenkin esittää joulupukkia veronmaksajien kustannuksella.
 • pose
  us
  I therefore wish to pose a question. Siksi haluan esittää kysymyksen. I would simply like to pose one question. Haluan esittää vain yhden kysymyksen. Do you wish to pose your supplementary question Mrs Doyle? Jäsen Doyle, haluatteko esittää lisäkysymyksen?
 • represent
  us
  Lastly, a question to the Council representative. Lopuksi haluan esittää yhden kysymyksen neuvoston edustajalle. I do not wish to represent this arrogantly as the mistakes of others, however. En halua kuitenkaan esittää tätä ylimielisesti muiden virheinä. It is not the recipe for democracy we shall represent in a non-democratic world. Tällaista demokratian kaavaa meidän ei pitäisi esittää ei-demokraattiselle maailmalle.
 • roleplay
  He likes to roleplay a vampire.
 • To perform, do; to act, play (the part of); to sing.
 • To portray, represent, render.
 • To pose as, play (the part of), pretend to be, impersonate.
 • To set/put forth, state.
 • To show (explaining).
 • To stage, show.
 • To submit, suggest, propose; to move, make a notion; to nominate, put forward; to refer.
 • turn off
  Turn off the machine and unplug it when you leave.Remember to turn the tap off once youve finished so you dont waste water.Cigarette smoking really turns me off.
 • turn out
  I do not wish to make assertions that later turn out to be wrong. En tahdo esittää väitteitä, jotka osoittautuvat vääriksi. I had hoped our first meeting would turn out betterIm afraid the cake didnt turn out
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja