HoroskooppiTV-ohjelmatVaihtoautotReseptitBlogitNauris.fiTietovisat

Sanan estää käännös suomi-englanti

 • block
  us
  They should not be able to block the others. Ne eivät saa estää muiden jäsenvaltioiden etenemistä. We want child pornography on news groups blocked. Me haluamme estää lapsipornon levittämisen uutisryhmissä. The development of a civil society must not be blocked. Kansalaisyhteiskunnan kehitystä ei saa estää.
 • bar
  us
  If the Iraqi regime has nothing to hide, why do they bar access to the UN-mandated inspectors? Jos Irakin hallinnolla ei kerran ole mitään salattavaa, miksi se estää YK:n tarkastajien pääsyn maahan? Misuse, which was previously possible, was barred by Amendment No 19 to Article 13, paragraph 2. Tarkistus 19 13 artiklan 2 kohtaan estää väärinkäytön, joka on ollut tähän asti mahdollista. Companies and institutions from the outermost regions should not be barred access to the Europe of knowledge and innovation. Syrjäisimpien alueiden yritysten ja tutkimuslaitosten pääsyä tiedon ja innovaatioiden Eurooppaan ei saa estää.
 • obstruct
  Why should politicians obstruct this? Miksi poliitikkojen pitäisi estää tämä? The Pact should not obstruct us in those endeavours. Sopimus ei saa estää meitä näissä pyrkimyksissämme. So it is the Council that obstructs every sensible solution! Neuvosto siis estää kaikki järkevät ratkaisut!
 • prevent
  us
  These deaths could be prevented. Heidän kuolemansa voitaisiin estää. We want to prevent social exclusion. Haluamme estää sosiaalista syrjäytymistä. How can we prevent a repeat of all this? Miten voimme estää samaa tapahtumasta uudelleen?
 • hinder
  us
  This hinders the proper functioning of the internal market. Tämä estää sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. They should not hinder anyone unnecessarily. Säännöillä ei pitäisi turhaan estää ketään. Is there anything that might hinder the transition to BONUS-169? Mitkä tekijät saattaisivat estää siirtymisen Bonus 169 -hankkeeseen?
 • avert
  Our maturity, however, is measured by our skill in averting and preventing conflicts. Mutta meidän kypsyytemme mitataan kuitenkin taidossamme ehkäistä ja estää konflikteja. Only a global agreement has any chance of averting a humanitarian disaster in the country. Vain yleinen sopimus voi estää humanitaarisen katastrofin kyseisessä maassa. This will allow us to take a further important step in our efforts to avert the negative trends affecting the development of our society. Sen avulla voimme ottaa uuden merkittävän askelen pyrkimyksissämme estää kielteisten suuntausten vaikutus yhteiskuntamme kehitykseen.
 • hamper
  Crude misuse of power hampers development and perpetuates poverty. Tämä törkeä vallan hyväksikäyttö estää kehityksen ja pitää yllä köyhyyttä. Secondly, legislation should not hamper, but rather promote, innovation. Toiseksi lainsäädännöllä ei pitäisi estää vaan pikemminkin edistää innovaatiota. The present exhaustion regime could hamper the development of e-commerce. Nykyinen sammumiseen perustuva järjestelmä voisi estää sähköisen kaupankäynnin kehitystä.
 • abstain
 • balk
  The horse balked.to balk expectation
 • curb
  I naturally believe it is right and reasonable to try to curb and dry up the flow of funding to terrorists. Luonnollisesti mielestäni on oikein ja kohtuullista yrittää rajoittaa ja estää terroristeille päätyviä rahavirtoja. In the absence of the possibility of vaccination, this primitive approach is considered to be the only means of curbing the further spread of the disease. Koska rokotuksen mahdollisuutta ei ole, tätä primitiivistä menettelyä pidetään ainoana keinona estää taudin leviäminen.
 • dam
  us
  We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately. Yritämme epätoivoisesti estää erilaisten pelastuspakettien avulla rahoitusjärjestelmäämme uhkaavan padon murtumisen, mutta tapa, jolla paikkailemme säröjä, ei riitä. Unlike the ECHR, the European Charter of Fundamental Rights also contains social fundamental rights, which can put up a barrier against anti-social interventions from Brussels in the welfare state. Toisin kuin Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan unionin perusoikeuskirja sisältää myös sosiaalisia perusoikeuksia, joilla voidaan estää Brysselin epäsosiaalinen puuttuminen hyvinvointivaltioon. A dam is often an essential source of water to farmers of hilly country
 • deter
  us
  Do not allow yourself to be deterred, Mr President! Arvoisa puhemies, älkää antako estää itseänne! We must not be deterred by the present difficulties. Nykyiset vaikeutemme eivät saa estää meitä. These massacres must not deter us from working for peace in the long term. Näiden joukkomurhien ei pitäisi estää meitä pyrkimästä rauhaan pitkällä aikavälillä.
 • disqualify
  The time has come to defuse the Council of Guardian’s attempts to disqualify reformist parliamentary candidates in the forthcoming general elections. On tullut aika estää valvontaneuvoston pyrkimykset poissulkea uudistusmielisiä parlamenttivaaliehdokkaita tulevista yleisistä vaaleista. My age disqualifies me for the position.The athlete was disqualified after performance-enhancing drugs were found in his hotel room.
 • encumber
 • foil
  us
  to foil the scent in hunting
 • forbear
  us
 • forbid
  us
  The EU should not be able to forbid a country from banning pesticides and colourings which cause allergies. EU ei saa estää jotakin maata kieltämästä tuholaismyrkkyjä ja väriaineita, jotka aiheuttavat allergiaa. My conscience forbids me with everything it sees happening around it, with everything that we all allow to happen. Minun omatuntoni estää sen, sillä se näkee, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, minkä kaiken me sallimme tapahtua. Smoking in the restaurant is forbidden.
 • forestall
  This is regrettable, for this could have even forestalled the war. Tämä on valitettavaa, koska tällä olisi jopa voitu estää sota. The aim is to increase the level of security and forestall differences of interpretation. Tavoitteena on nostaa turvallisuustasoa ja estää tulkintaerojen syntyminen. If we wish to forestall drastic price increases, we cannot afford to disregard either of these two energy sources. Jos haluamme estää jyrkät hinnannousut, meillä ei ole varaa jättää huomiotta kumpaakaan näistä energialähteistä.
 • frustrate
  Legitimate commercial decision-making must not be frustrated by overzealous bodies or by political interference. Yli-innokkaat elimet tai poliittiset vaikuttimet eivät saa estää laillista kaupallista päätöksentekoa. It frustrates me to do all this work and then lose it all.My clumsy fingers frustrate my typing efforts.
 • head off
  When I approached the Commission to try to head off disaster, I was told that the scheme was set and that to tamper with it, even for a good reason, would unravel the whole thing. Kun lähestyin komissiota ja yritin estää katastrofin, minulle kerrottiin, että järjestelmä oli valmis ja että siihen kajoaminen edes hyvästä syystä romahduttaisi koko järjestelmän. We will head off on our holidays tomorrow.The cavalry will head off the bandits at the pass.
 • impeach
 • impede
  us
  You have tried to restrict, impede and ruin it. Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen. This is unacceptable and impedes their mobility and the fairness of the whole programme. Tätä on mahdoton hyväksyä, ja se estää näiden opiskelijoiden liikkumista ja koko ohjelman oikeudenmukaisuuden.
 • inhibit
  However, that kind of lifestyle leads to disorders and inhibits personal development. Tämäntyyppinen elämäntapa johtaa kuitenkin häiriöihin ja estää henkilökohtaisen kehityksen. Resistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth. Resistenssi tarkoittaa sitä, että antibiootti menettää kykynsä tappaa bakteereita tai estää niiden kasvua. Obviously, this inhibits competition and innovation and restricts the public' s range of savings options. Tämä estää tietenkin kilpailua ja uudistumista, samalla kun kansalaisten valintamahdollisuuksia rajoitetaan vaihtoehtoisten säästömahdollisuuksien osalta.
 • keep from
 • muzzle
 • nullify
  us
  The contract has been nullified.
 • preclude
  us
  This also precludes using energy as a political weapon, for example. Tämä estää energian käytön poliittisen aseena, esimerkin mainitakseni. Nor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules. Yleisten sääntöjen hyväksymisellä ei tulisi estää erityissääntöjen mahdollisuutta. This was always a bilateral issue but should in no way preclude Croatia from joining our Union. Tämä on aina ollut kahdenvälinen asia, mutta sen ei pidä millään tavalla estää Kroatiaa liittymästä unioniin.
 • roadblock
 • rule out
  We can never rule out criminal behaviour and people taking advantage of the system. Emme voi koskaan estää rikollista käyttäytymistä emmekä sitä, että ihmiset käyttävät järjestelmää hyväkseen. Who can, in truth, rule out centralized control at global level of all space satellite communications? Kuka voi, jos totta puhutaan, estää avaruuden satelliittiviestinnän keskittyneen valvonnan globaalilla tasolla? We must not rule out the development of all these known and unknown ecologically sound medicinal preparations. Kaikkien näiden tunnettujen ja tuntemattomien ekologisesti järkevien lääkevalmisteiden kehitystä ei saa estää.
 • stall
  This is designed to prevent crafty lawyers from stalling for time and to eliminate abuse of the legal system. Sen on tarkoitus estää ovelia asianajajia pelaamasta aikaa ja käyttämästä väärin oikeustietä. to stall an oxto stall cattle
 • stop
  uk
  us
  It must do something to stop it. Sen täytyy estää se jollakin tavalla. What is stopping us from using it? Mikä estää meistä hyödyntämästä sitä? We know how to stop this happening. Tiedämme, kuinka voimme estää tämän.
 • thwart
  It can thus thwart reforms without a two-thirds majority in the Lower House. Se voi täten estää uudistukset ilman alahuoneen kahden kolmasosan enemmistöä. Mr President, ladies and gentlemen, 'To thwart illegal immigration, one has to be unkind. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, "jos halutaan estää laiton maahanmuutto, on oltava tylyjä. He demanded that the Netherlands should thwart enlargement with a view to enforcing agricultural reforms. Hän vaati, että Alankomaiden pitäisi estää laajentuminen vedoten edessä oleviin pakottaviin maatalousalan uudistuksiin.
 • arrest
  us
  Removing, or significantly easing closure is the most important requirement if further decline is to be arrested and economic pressure removed from the Palestinian population. Saarron lopettaminen tai tuntuva lieventäminen on tärkein edellytys, mikäli halutaan estää laman syveneminen ja lopettaa palestiinalaisväestön taloudellinen painostus. I agree with Mr Dupuis in calling for an international arrest warrant to be issued at long last against Milosevic, so as to put an end to his war-mongering and, I believe, criminal actions. Olen samaa mieltä kuin herra Dupuis, joka toivoo Miloseviille kansainvälistä pidätysmääräystä, jotta hänen sodanhimoinen ja mielestäni rikollinen politiikkansa voitaisiin estää. The police have arrested a suspect in the murder inquiry.
 • avoid
  us
  It could most probably have been avoided. Sen olisi mitä todennäköisimmin voinut estää. It is important to prevent and avoid disease. On tärkeää estää ja ehkäistä ennalta nämä taudit. By far the majority of these fatalities could be avoided. Useimpien kohdalla nämä kuolemantapaukset voitaisiin estää.
 • baulk
  us
 • blockade
  Can anyone possibly understand the Council' s blockade any more? Kuka vielä muka ymmärtää neuvoston tapaa estää etenemistämme? If we wish to prevent instability, we need to help the state, politicians and people of FYROM to break out of the blockade. Jos epävakaus halutaan estää, EJTM:n valtiota, poliitikkoja ja kansalaisia on autettava murtamaan esteet. As a direct result of the Israeli blockade on the movement of people and goods, children do not even have basic educational facilities. Israel estää ihmisten ja tavaran liikkumisen, minkä välittömänä vaikutuksena on, että lapsilla ei ole edes peruskoulutusmahdollisuuksia.
 • crimp
  us
  The strap was held together by a simple metal crimp.He crimped the wire in place.[[Cornish pasty
 • embargo
 • interfere with (sth / sb)
 • obviate
 • pre-empt
  It is important that we research new emerging ways of human trafficking, in order to intercept and pre-empt emerging human trafficking routes. On tärkeää, että tutkimme kehittyviä ihmiskauppareittejä voidaksemme katkaista ne ja estää niiden kehittymisen. I should like to conclude by saying that my personal experience has taught me that openness and transparency are of great value in pre-empting fraud and corruption in an organisation. Lopuksi haluaisin sanoa, että henkilökohtaisten kokemuksieni mukaan julkisuus on erittäin hyvä väline, jos halutaan estää vilppi ja petokset jossakin järjestelmässä.
 • preempt
 • prohibit
  us
  Competition policy prohibits both State and private monopolies. Kilpailupolitiikalla voidaan estää sekä valtionmonopoleja että yksityisiä monopoleja. Tell me, which other country in the world prohibits the Pontiff from visiting it? Kertokaa minulle, mikä toinen maailman maa estää paavin vierailun? The import of plasma from paid donors must not be prohibited by the new directive. Korvauksen saaneiden luovuttajien plasman tuontia ei saa estää uudella direktiivillä.
 • rein
  us
 • snag
  Be careful not to snag your stockings on that concrete bench!The steamboat was snagged on the Mississippi River in 1862.We snagged for spoonbill from the eastern shore of the Mississippi River.
 • stymie
  us
  Any objections are self-seeking rhetoric designed to stymie the progress of the internal market and this important sector. Kaikki vastalauseet ovat itsekästä retoriikkaa, jonka tarkoituksena on estää sisämarkkinoiden ja tämän tärkeän alan edistyminen. They had lost the key, and the lock stymied the first three locksmiths they called.
 • To deter sb (from doing sth = 3rd infinitive in elative, -masta/-mästä).
 • To prevent, forestall, preclude, avert.
 • To prevent, stop, keep, hinder sb (from doing sth = 3rd infinitive in elative, -masta/-mästä).
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja