ReseptitTV-ohjelmatBlogitVaihtoautotHoroskooppiViihdeTietovisat

Sanan jakaa käännös suomi-englanti

 • divide
  us
  Economics is what divides Europeans. Juuri talous jakaa eurooppalaiset. The Council divides them into two categories: Neuvosto jakaa nämä ftalaatit kahteen luokkaan: It expresses what unites us, not what divides us. Siinä ilmaistaan se, mikä meitä yhdistää, ei sitä, mikä jakaa meidät.
 • distribute
  us
  The Member States have until June to distribute these funds. Jäsenvaltioilla on kesäkuuhun asti mahdollisuus jakaa nämä varat. So let us distribute the refugees between us. Meidän pitäisi jakaa pakolaiset keskenämme. The European Union collects and distributes funding. . (NL) Euroopan unioni kerää ja jakaa rahaa.
 • share
  us
  By seeking to share wealth, we risk sharing shortages. Haluamalla jakaa keskenämme rikkauden saattaisimme silloin jakaa puutteen. It shares our cultural heritage. Se jakaa yhteisen kulttuuriperintömme. We should share these best practices. Meidän pitäisi jakaa keskenämme parhaita käytänteitä.
 • deal
  us
  This can only be described as an inadequate way to deal with the allocation of EU rural development money. Tätä voidaan kuvailla pelkästään riittämättömäksi tavaksi jakaa EU:n maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja varoja. Mr President, the thirty-nine data elements that we have been dealing with today can be divided into three categories. Arvoisa puhemies, 39 tietoryhmää, joita olemme käsitelleet tänään, voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Although the national services possess a great deal of information, there is little willingness to share it at the European level. Kansallisilla yksiköillä on hallussaan valtavasti tietoa, mutta sitä ei juuri haluta jakaa Euroopan laajuisesti.
 • partitionMonarchies where partition isnt prohibited risk weakening trough parcellation and civil wars between the heirsa brick partition; lath and plaster partitions
 • apportionIt is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively. On myös tosiasia, että vastuuta on jaettava ja että sitä pitäisi voida jakaa valikoivasti. I also agree that the residue should be apportioned between the three Institutions that contributed to the Convention’s budget. Olen samaa mieltä myös siitä, että jäämä pitäisi jakaa niiden kolmen toimielimen kesken, jotka olivat osoittaneet varoja valmistelukunnan talousarvioon. We have supported the principle of a parliamentary committee of inquiry to shed as much light as possible on the ways in which responsibility for this disaster is to be apportioned. Olemme tukeneet ajatusta, jonka mukaan parlamentaarinen tutkintavaliokunta tutkisi perusteellisesti, millä tavoin vastuu onnettomuudesta voidaan jakaa.
 • separateI suppose in many ways these can be divided up into four separate yet linked areas. Oletan, että nämä voidaan jakaa monin eri tavoin neljään eri alaan, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa. While we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories? Oppilaista vielä sen verran, että miksi heidät täytyy jakaa kategorioihin? We merely wish to maintain the text as it is, dividing it up into three separate paragraphs. Haluamme vain säilyttää tekstin entisellään ja jakaa sen kolmeksi erilliseksi kohdaksi.
 • split
  us
  We must not split the European camp. Emme saa jakaa Euroopan leiriä. This aspect can be split into two components. Väestötieteellinen tekijä voidaan jakaa kahteen osaan. Let me split my observations into three categories. Haluaisin jakaa huomioni kolmeen ryhmään.
 • allocateOf course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities. Kunnioitan luonnollisesti täysin neuvoston oikeuksia asettaa ja jakaa kalastusmahdollisuudet. Our local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis. Maatalousministerimme päätti jakaa varat hakemusten saapumisjärjestyksessä. He says that E-mail addresses must be allocated in a fair and nondiscriminatory way to all - that is correct. Hän toteaa vielä, että sähköpostiosoitteet tulisi jakaa kaikille reilulla ja syrjäyttämättömällä tavalla - oikein.
 • allotIt is imperative to encourage the equal sharing among men and women of responsibilities in personal and family life and better distribute the time allotted to paid and unpaid work. On välttämätöntä edistää miesten ja naisten yksityis- ja perhe-elämän vastuun tasapuolista jakamista sekä jakaa paremmin palkalliseen ja palkattomaan työhön käytettävää aikaa.
 • assess
  us
  I should also like to share with you key elements of our updated assessment of China's request for market economy status. Haluan myös jakaa kanssanne tärkeimmät osatekijät, jotka sisältyvät ajan tasalle saattamaamme arvioon Kiinan pyynnöstä saada markkinatalouden asema. I would like to point out that, surprisingly, the Russian Human Rights Ombudsman shares this assessment of the brutality of the Russian police. Haluan korostaa, että Venäjän ihmisoikeusasiamies jakaa yllättäen tämän arvion Venäjän poliisin väkivaltaisuudesta. In this respect the Commission shares Parliament's concerns regarding the long-term sustainability of public finances and continues to put emphasis on its assessment. Tässä suhteessa komissio jakaa parlamentin huolen julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja painottaa vastaisuudessakin sen arviointia.
 • branch
  us
  Finally, and above all, it would be unwise to share a guaranteed maximum quantity amongst the Member States, given that these seed producers often have branches in several countries. Olisi varsin kömpelöä jakaa luvattu enimmäismäärä jäsenvaltioiden kesken, kun kerran siemenyritykset toimivat usein monessa eri maassa. the branch of an antler, a chandelier, or a railwaythe branches of a hyperbola
 • break
  us
  It seems appropriate to break down the complex problem of the institutions: we must conclude the IGC on the three topics left over from Amsterdam and closer cooperation. Minusta on oikein jakaa monimutkainen institutionaalinen ongelma osiin: HVK pitää päättää Amsterdamissa käsittelemättä jääneisiin kolmeen seikkaan ja tiiviimpään yhteistyöhön. It was to break up Yugoslavia and share it out and you succeeded in doing this by imposing foreign occupation in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and by creating protectorates. Tarkoituksena oli hajottaa Jugoslavia ja jakaa se osiin. Onnistuitte tässä miehittämällä Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon sekä perustamalla suojelualueita. If the vase falls to the floor, it might break
 • break upIt was to break up Yugoslavia and share it out and you succeeded in doing this by imposing foreign occupation in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and by creating protectorates. Tarkoituksena oli hajottaa Jugoslavia ja jakaa se osiin. Onnistuitte tässä miehittämällä Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon sekä perustamalla suojelualueita. It broke up when it hit the ground.She broke up with her boyfriend last week.
 • cut
  us
  In Adudis, it cuts the whole village in half. Adu Disissä se jakaa kokonaisen kylän kahtia. With regard to the justice and home affairs portfolio, yes, I have decided to cut that in two, also. Oikeus- ja sisäasioiden salkun olen tosiaan päättänyt jakaa myös kahtia. It cannot create jobs by legislating to cut working hours, as if jobs were a cake that you carve up and divide between people. Eikä työpaikkoja voida luoda säätämällä työajan lyhennyksiä ikään kuin työpaikat olisivat kakku, joka voidaan paloitella ja jakaa ihmisten kesken.
 • deliver
  us
  The Governor has demanded that the food be delivered to him first so that he can arrange for it to be distributed. Kuvernööri vaatii, että elintarvikkeet toimitetaan aluksi hänelle, jotta hän voisi jakaa ne. This committee delivered an opinion which is available to this Parliament, distributed by the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities. Komitea antoi asiasta lausuntonsa, joka on parlamentin saatavilla ja jota naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta jakaa. People want a reliable postal service which will deliver their mail with the minimum of fuss and which will keep local post offices at the centre of the communities they serve. Ihmiset haluavat luotettavan postipalvelun, joka jakaa heidän postinsa ilman turhan suurta hälinää ja joka säilyttää paikalliset postitoimistot niiden yhteisöjen keskellä, joita ne palvelevat.
 • dish outShe can dish out criticism but she cant take it.
 • dispense
  us
  Medical infrastructure is required, so that drugs can be dispensed in controlled conditions. Täytyy saada aikaan lääketieteellinen infrastruktuuri, jotta lääkkeitä voidaan jakaa valvotusti. There are some States, such as the Spanish State, which have an established group of sites - pharmacies - which are the only places where medicines may be dispensed. Joissakin valtioissa, kuten Espanjassa, on vakiintunut ryhmä paikkoja - apteekit - jotka ovat ainoita paikkoja, mistä lääkkeitä saa jakaa. I think that the public aid that is dispensed by the Commission under your control and under the control of all the institutions whose task it is, does arrive at its intended destination. Olen sitä mieltä, että julkinen apu, jota komissio jakaa teidän valvonnassanne ja kaikkien niiden toimielinten valvonnassa, joiden tehtäviin tuen valvonta kuluu, päätyy kyllä perille.
 • dispose
  us
  There is no authorisation for others to use it in transactions, to appropriate it, to pass it on to others or to dispose of it in heaven knows what other ways. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta siirtää tietoja, anastaa niitä, luovuttaa niitä toisille osapuolille tai millään muullakaan tavalla jakaa niitä. I dispose of my trash in the garbage canIn these uncertain times, I am disposed towards caution
 • fractionBut the difficulty arises when labile components, for example red blood cells, platelets or plasma prior to fractionation, are prevented from being shared with other Member States. Ongelmia syntyy kuitenkin, jos labiileja ainesosia kuten punaisia verisoluja, verihiutaleita tai fraktioimatonta veriplasmaa ei voida jakaa jäsenvaltioiden kesken.
 • give outCan you help me to give out the new books to the class, please?So your old car finally gave out, did it?You shouldnt give out to your brother like that.
 • issue
  us
  Mr Bot said that Iraq is a divisive issue. Jäsen Bot totesi, että Irak jakaa mielipiteet. Mr President, the European Union is often divided on the issue of foreign policy. Arvoisa puhemies, usein ulkopolitiikka jakaa Eurooppaa. The real issue which is dividing the Council is whether or not it is expedient to say so. Todellinen kysymys, joka jakaa mielipiteitä neuvostossa, kuuluu, onko sopivaa sanoa se ääneen vai ei.
 • mete
  us
 • pass outI pass out at the sight of bloodI passed out on the train after drinking a bottle of vodka.Well pass out copies of the agenda.
 • polarize
 • section
  us
  Mr President, I would like to divide my speech into two sections: I will first of all discuss Aceh and then I will go on to look at Papua. Arvoisa puhemies, haluan jakaa puheenvuoroni kahteen osaan: ensiksi haluan puhua Acehin maakunnasta ja sen jälkeen Papuasta. It is socially fragile because social structures have failed to develop over the decades in such a way as to enable large sections of society to share in economic development. Se on sosiaalisesti haavoittuva, koska sosiaaliset rakenteet eivät ole kehittyneet vuosikymmeniin tavalla, joka sallisi yhteiskunnan suurempien osien jakaa talouskehitystä. It is clearly desirable that Member States share information and best practice on how these problems should be addressed and sections of this report do provide some useful ideas. On selvää, että jäsenvaltioiden kannattaa jakaa hyviä käytänteitä ja tietoja tällaisten ongelmien kohtaamisesta, ja tässä mietinnössä annetaan siihen paikka paikoin hyviä ideoita.
 • shed
  us
  We have supported the principle of a parliamentary committee of inquiry to shed as much light as possible on the ways in which responsibility for this disaster is to be apportioned. Olemme tukeneet ajatusta, jonka mukaan parlamentaarinen tutkintavaliokunta tutkisi perusteellisesti, millä tavoin vastuu onnettomuudesta voidaan jakaa. To shed something in two.To shed the sheep from the lambs.
 • subdivideThe measures that the Commission intends to adopt can be subdivided into three categories: Toimenpiteet, jotka komissio aikoo hyväksyä, voidaan jakaa seuraavaan kolmeen ryhmään. This used to be farmland before developers bought it and subdivided it
 • subdivisionWork on one subdivision at a time.Theyre putting in a new subdivision out past Black Ranch Road.
 • sunder
 • whackCmon. Take a whack at it.40 bucks a whack.Its a whack!

Sanan jakaa määritelmät

Esimerkit

 • Keittäjä jakoi ruokaa metallisen tiskin takaa.
 • Hän mursi leivän ja jakoi sen.
 • Pelin aluksi Pekka jakoi kortit kaikille.
 • Hedelmä jaettiin lohkoihin kuivausta varten.
 • Kustannukset päätettiin jakaa kaikkien kesken.
 • Kuusi jaettuna kahdella on kolme.
 • Postinkantaja jakoi myös ssanomalehdet.
 • Jatta jakaa kaikille.
 • Suhtautuminen maahanmuuttoon jakaa kansaa.
 • He kaikki jakoivat saman asunnon, ruuan ja tarvikkeet.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja