BlogitTV-ohjelmatTietovisatVaihtoautotReseptitHoroskooppiNauris.fi

Sanan määrätä käännös suomi-englanti

 • prescribe
  Obviously, the Commission cannot prescribe specific business models. On selvää, että komissio ei voi määrätä erityisistä liiketoimintamalleista. We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit. Meidän täytyy tiedottaa ja vakuuttaa pikemminkin kuin määrätä ja kieltää. However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs. En kuitenkaan usko, että on Brysselin asia määrätä sosiaalisia tariffeja.
 • enjoin
 • govern
  us
  If it does, that should govern our response and attitude to it. Jos näin on, tämän pitäisi määrätä se, miten reagoimme ja asennoidumme kyseiseen aloitteeseen. It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries. Euroopan unionin tehtävänä ei ole määrätä, kuka johtaa tai ei johda kyseisiä maita. European governance is not something the citizens of the EU want, nor is it provided for in the Union's Treaties. Eurooppalainen hallintotapa ei ole asia, jota EU:n kansalaiset haluavat, eikä sitä määrätä unionin perussopimuksissa.
 • ''määrätä lääkettä
 • allot
 • appoint
  The first thing we need is the rapid appointment of a new Commission. Ensiksikin meidän täytyy määrätä nopeasti uusi komissio. The Council should appoint the Council's representative for the common foreign and security policy as soon as possible. Neuvoston pitäisi mitä pikimmin määrätä omalta taholtaan vastuuhenkilö yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten. It must therefore be possible for this plenary to retain control over who is actually appointed to the offices in question. Parlamentin täysistunnolla on siksi oltava yksinoikeus määrätä, keitä näihin virkoihin todellakin nimitetään.
 • assign
  us
  Should some of these people really be assigned to living in poverty? Pitäisikö jotkut näistä ihmisistä todella määrätä elämään köyhyydessä? However, assigning funding for the 'projects' in this context is not appropriate, and I have to reject that part of Amendment No 5. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista määrätä "hankkeiden" rahoittamisesta, ja minun on torjuttava tuo osa tarkistuksesta 5. These are the main aims to which the resources which the Union is planning to devote to combating climate change in Europe should really be assigned. Nämä ovat päätavoitteita, joihin ne resurssit, jotka unioni suunnittelee kohdistavansa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun Euroopassa, pitäisi todella määrätä.
 • award
  us
  the arbitrators awarded damages to the complainantHe was awarded the Nobel Prize for Literature.
 • charge
  us
  Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public. Tässä mietinnössä mennään kuitenkin vielä pitemmälle, eikä pelkästään määrätä kansalaisille välittömiä maksuja. However, it is up to the Member States to set and levy charges, albeit in a common framework. On kuitenkin jäsenvaltioiden tehtävä määrätä ja kerätä maksuja, vaikkakin se tapahtuu yhteisissä puitteissa. This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88. Tämä vakava syytös antaa Castrolle mahdollisuuden määrätä äärimmäisen ankaria rangaistuksia lain 88 nojalla.
 • decree
  It must be created, it cannot be decreed! Sitä on rakennettava, sitä ei voida määrätä! The status of world player cannot be decreed; it must be earned. Maailmanlaajuisen toimijan asemaa ei voi määrätä; se on ansaittava. In order to achieve this, there must be a political will, and this cannot be decreed. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa, jota ei voi määrätä asetuksella.
 • detail
  us
  The details could then be specified in standards. Yksityiskohdista voitaisiin määrätä standardeissa. It is impossible to regulate everything down to the last detail. Kaikkea ei voida määrätä yksityiskohtaisilla säännöillä. However, it is not up to the Commission to prescribe in detail the different research subjects. Ei ole kuitenkaan komission tehtävä määrätä eri tutkimusaiheiden yksityiskohdista.
 • exact
  us
  There is even a tendency to blatantly do the exact opposite from what politicians prescribe. Sillä on jopa taipumuksena osoittaa näkyvästi, että sen toimet ovat täysin vastakkaiset sille, mitä poliitikot haluavat määrätä. However, the EU should not lay down such exacting requirements that the dialogue, drowning in requirements to report against indicators, forgets to pursue its original objectives. EU:n ei kuitenkaan pidä määrätä tiukkoja vaatimuksia niin, että vuoropuhelu hukkuu vaatimuksiin raportoida indikaattoreista, jolloin unohdetaan sen alkuperäiset tavoitteet. The clock keeps exact time
 • fate
  us
  The point is whether or not a country has the right to decide its fate and choose its government. Kysymys kuuluu, onko kansalla oikeus määrätä omasta kohtalostaan, valita oma hallituksensa. Accept your fateThe oracles prediction fated Oedipus to kill his father; not all his striving could change what would occur.
 • have
  us
  We have no right over the future of others. Meillä ei ole mitään oikeutta määrätä muiden tulevaisuudesta. We have every opportunity to set the political agenda. Meillä on kaikki mahdollisuudet määrätä poliittisesta asialistasta. So I cannot impose and tell them they have to spend on, say, education. Joten en voi määrätä heitä ohjaamaan varoja esimerkiksi koulutukseen.
 • impose
  us
  I can suggest but I cannot impose. Voin ehdottaa mutten voi määrätä. Then there are sanctions that are impossible to impose. Toiseksi joitakin seuraamuksia on mahdotonta määrätä. It does not impose new obligations on shipowners. Siinä ei määrätä laivanvarustajille uusia velvoitteita.
 • lay down
  It is important to lay down the rules for taking part in the referendum. On tärkeää määrätä kansanäänestykseen osallistumista koskevat säännöt. It is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights. Siinä voidaan määrätä myös useista perusarvoista ja perusoikeuksista. It is also essential to lay down monitoring standards and to control these very closely. Sen sijaan on välttämätöntä määrätä tarkastusstandardeja ja myös valvoa niitä erittäin tarkasti.
 • order
  us
  In short, it is not a matter of ordering action but of encouraging it. Ei ole siis tarkoitus määrätä, vaan kannustaa siihen. In order to achieve this, there must be a political will, and this cannot be decreed. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa, jota ei voi määrätä asetuksella.It is essential to impose quotas in order to allow fish resources in the Baltic Sea to recover. On olennaisen tärkeää määrätä kiintiöistä, jotta Itämeren kalavarat voivat elpyä.
 • set
  us
  We have every opportunity to set the political agenda. Meillä on kaikki mahdollisuudet määrätä poliittisesta asialistasta. When we agree, we can set the terms of the global agenda. Kun olemme samaa mieltä, voimme määrätä globaalin asialistan. It would be a grave mistake to set a date for accession now. Olisi vakava virhe määrätä liittymispäivä jo nyt.
 • sign up
  We signed up Bob for kitchen cleanup duty.Terry signed up for the soccer team.After much deliberation we decided to sign up for satellite TV
 • tell
  us
  We cannot tell them what they must do. Emme voi määrätä, mitä niiden pitää tehdä. However, the Commission cannot tell Member States to do that. Komissio ei voi kuitenkaan määrätä jäsenvaltioita tekemään niin. So I cannot impose and tell them they have to spend on, say, education. Joten en voi määrätä heitä ohjaamaan varoja esimerkiksi koulutukseen.
 • wear the trousers
 • adjudge
 • admeasure
 • apply
  us
  So without any guilt whatsoever it is impossible to apply such sanctions. Aivan ilman syyllisyyttä ei siis voida määrätä seuraamuksia! It will also be necessary to apply serious penalties in case of fraud or rigging of inspections. Lisäksi on tarpeen määrätä vakavista rangaistuksista niissä tapauksissa, joissa vilppiä tai manipulointia havaittaisiin. to apply cream to a rash
 • assess
  us
  With the experience that we have gained in applying sanctions, we have carried out thorough assessments and have looked at how sanctions can be imposed in a constructive way. Pakotteiden soveltamisesta saamamme kokemuksen ansiosta olemme tehneet perusteellisia arvioita ja tarkastelleet, miten pakotteita voidaan määrätä entistä rakentavammin. We need to have the appropriate legal basis before we can impose bans at European Union level and that is what we are trying to do by having an impact assessment and by gathering information. Meillä on oltava asianmukainen oikeusperusta ennen kuin voimme määrätä kieltoja Euroopan unionin tasolla, ja tähän me pyrimme laatimalla arvion ja keräämällä tietoja. He assessed the situation.
 • constitute
 • designate
  We have zones which may be designated as mixing zones in transboundary water bodies - an excellent piece of legislation. Meillä on alueita, jotka voidaan määrätä valtioiden rajatylittävien vesialueiden sekoittumisvyöhykkeiksi - mikä osoittaa lainsäädännön erinomaisuuden. Producer countries should therefore be allowed to designate a transitional period before the new reforms come into force. Tuottajamaiden olisikin voitava määrätä siirtymäkausi ennen uusien uudistusten voimaantuloa. Furthermore, the Member States should be free to designate additional national protection areas, but it would breach the boundaries of the directive in every respect if we went any further than this. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti määrätä muita kansallisia suojelualueita, mutta tätä pidemmälle menevät toimet ylittäisivät joka suhteessa direktiivin rajat.
 • destine
 • dictate
  The Commission’s role should be to coordinate, not to dictate. Komission tehtävänä on koordinoida, ei määrätä. I do believe that Europe can dictate the setup in these countries. Uskon todella, että EU voi määrätä puitteet kyseisissä valtioissa. They believe politicians should dictate how many hours you can work. Heidän mielestään poliitikkojen on annettava määrätä työajan pituudesta.
 • dispose
  us
  I dispose of my trash in the garbage canIn these uncertain times, I am disposed towards caution
 • enact
  us
  Moreover, it is for each Member State to enact such prohibitions, according to the principle of subsidiarity. Sen lisäksi jokaisen jäsenvaltion on voitava itse määrätä tällaisista kielloista toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
 • inflict
  us
  We feel, however, that the legal problem is not that simple, and that inflicting such penalties on Member States is excessive. Mielestämme oikeudellinen ongelma ei ole näin yksinkertainen, ja on liioiteltua määrätä jäsenvaltioille tällaisia rangaistusseuraamuksia. I do not believe that the Commission set out to inflict an additional tax or wanted to penalise countries situated to the west and east, in other words, more outlying countries. En katso, että komission tarkoitus on määrätä lisämaksua tai että se haluaa rangaista lännessä ja idässä sijaitsevia maita, toisin sanoen kaikkein syrjäisimpiä maita. They inflicted terrible pains on her to obtain a confession
 • instruct
  us
  It is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country. Emme mitenkään voi määrätä, kuinka lähettilään on puhuttava omasta maastaan. The law also states that the head of the state of North Rhine-Westphalia can give instructions to the state media authority and can impose fines of up to EUR 500 000. Laissa säädetään myös, että Nordrhein-Westfalenin pääministeri voi antaa ohjeita osavaltion tiedotusvälineitä valvovalle viranomaiselle ja määrätä jopa 500 000 euron suuruisia sakkoja. We need one or more regulatory authorities with supervisory capacity, with the capacity and obligation to report, but, above all, the power to give instructions and the capacity to impose sanctions. Tarvitsemme yhden tai useampia sääntelyviranomaisia, joilla on valvontavalmiudet sekä valmius ja velvoite antaa selvityksiä, mutta ennen kaikkea valtuudet antaa ohjeita ja määrätä seuraamuksia.
 • lay
  us
  It is important to lay down the rules for taking part in the referendum. On tärkeää määrätä kansanäänestykseen osallistumista koskevat säännöt. It is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights. Siinä voidaan määrätä myös useista perusarvoista ja perusoikeuksista. The text ultimately adopted lays down no legally binding target for waste reduction. Tekstissä, joka lopulta hyväksyttiin, ei määrätä minkäänlaista laillisesti sitovaa tavoitetta jätteen vähentämiseksi.
 • nominate
  the nominate subspecies
 • ordain
 • predetermine
  The big operators cannot impose or predetermine these conditions. Suuret operaattorit eivät voi määrätä eivätkä päättää ennakolta, mitkä nämä toimintaolot ovat.
 • specify
  At the moment, car manufacturers can specify how many stock vehicles dealers must display on their forecourts. Autonvalmistajat voivat nykyään määrätä, kuinka monta varastossa olevaa autoa jälleenmyyjien on pidettävä pihassaan. It would therefore be consistent to specify a deadline for cadmium, just as the report does in the case of lead. Olisi siksi johdonmukaista määrätä vuosiluku kadmiumille samaan tapaan kuin mietinnössä tehdään lyijylle. This is also one of those rare liberalisation directives which fails to specify this aspect in a detailed manner. Tämä on myös yksi niistä harvoista vapauttamista koskevista direktiiveistä, jossa näistä näkökohdista ei määrätä tarkkaan.
 • state
  uk
  us
  Member States can also impose fines. Lisäksi jäsenvaltiot voivat määrätä maksettavaksi sakkoja. However, the Commission cannot tell Member States to do that. Komissio ei voi kuitenkaan määrätä jäsenvaltioita tekemään niin. It does not provide for the accession of ten new Member States. Siinä ei määrätä kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta.
 • To appoint, assign.
 • To prescribe (a medication).
 • To specify, determine, set, fix.

Sanan määrätä määritelmät

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja