Nauris.fiTV-ohjelmatTietovisatHoroskooppiReseptitBlogitVaihtoautot

Sanan olla käännös suomi-englanti

 • be
  us
  To be sharp, to be responsible. Ollaksemme järkeviä, ollaksemme vastuullisia. I intend to be very crisp on time. Aion olla ajankäytön suhteen hyvin tiukka. Only then will they be viable. Vain tällä tavalla ne voivat olla elinkelpoisia.
 • have
  us
  Could we have a better target? Voisivatko tavoitteemme olla paremmat? We have nothing to be proud of. Meillä ei ole mitään syytä olla ylpeitä. It could have been totalitarian, no less! Eurooppa olisi voinut olla totalitaarinen, ei vähempää!
 • exist
  us
  However, different cultures can exist or co-exist. Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain. It may be that some of them have never existed. Voi olla, että joitakin niistä ei ikinä ole ollut olemassa. For that to exist there has to be a nation. Jotta olisi kansanvaltaa, pitää olla kansa.
 • go
  us
  How good can we be in our home field? Miten hyviä me voimme olla kotikentällä? It may well do more harm than good. Siitä voi hyvinkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. I think that the result could be quite good. Tulos saattaa mielestäni olla varsin hyvä.
 • total
  us
  Our support cannot therefore be total. Niinpä sille antamamme tuki ei voikaan olla täysipainoista. This can be as much as 4% of the total Regional Fund allocation. Tämän osuus voi olla 4 prosenttia aluekehitysrahaston määrärahasta. The title should be totally unambiguous. Otsikon pitäisi olla ehdottoman yksiselitteinen.
 • account for
  No large exposure may account for more than 25% of a bank's own funds. Yksikään suuri riskikeskittymä ei saa olla yli 25 prosenttia pankin omista varoista. I dont have to account for anything to you.The storekeeper was expected to account for any material removed.
 • amount
  us
  This could well be the highest amount ever granted to date by this fund. Se saattaa hyvinkin olla tähän mennessä suurin tämän rahaston myöntämä summa. As if this small amount would make any difference to market forces! Ikään kuin tällä pienellä määrällä voisi olla jotain vaikutusta markkinavoimiin! In this phase, the EUFOR units in Chad should amount to 4000 troops. Tässä vaiheessa Tšadiin sijoitettavissa EU:n joukoissa pitäisi olla noin 4 000 henkeä.
 • be located
  This support force could be located in high-risk countries and be ready for action from the summer of 2008. Nämä tukijoukot voitaisiin sijoittaa riskialttiisiin maihin, ja ne voisivat olla toimintavalmiina vuoden 2008 kesästä alkaen.
 • bear
  us
  It is the only way our work in Kosovo can bear fruit. Se on ainoa tapa, jolla työmme Kosovossa voi olla tuloksekasta. We as Members of this House should ever bear that in mind. Juuri tämän parlamentin jäseninä meidän pitäisi olla tästä hyvin kiinnostuneita. Only then can it bear fruit, and only there lies the soul of such dialogue. Vain siten se voi olla hedelmällistä, ja vain tällaisessa sisällössä on tuon vuoropuhelun ydin.
 • carry
  us
  Or do you merely intend to let things carry on as they are? Vai aiotteko vain antaa asioiden olla ennallaan? And this crisis must prompt us to carry out some historic reforms. Tämän kriisin täytyy myös olla haaste historiallisten uudistusten toteuttamiseksi. A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voisi olla eläkejärjestelmien vertailevan analyysin toteuttaminen.
 • come
  us
  Safety must always come first. Turvallisuuden pitää aina olla etusijalla. I called the dog, but she wouldnt comeStop dawdling and come here!
 • constitute
  What could constitute such a system? Millainen tämä järjestelmä voisi olla?
 • haunt
  Every day on TV we witness haunting scenes from a country ruined by this cyclone and it is impossible to remain indifferent. Näemme päivittäin televisiossa kauheita kuvia hirmumyrskyn tuhoamasta valtiosta. On mahdotonta olla piittaamatta. A couple of ghosts haunt the old, burnt-down house.The memory of his past failures haunted him.
 • lie
  us
  That may well lie behind the measures taken in Scotland. Se saattaa hyvinkin olla Skotlannissa toteutettujen toimenpiteiden takana. That is where this responsibility should lie. Frontexilla pitäisi olla vastuu tästä asiasta. This lies in the future; we cannot be certain of the outcome. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta tulevaisuudessa, emmekä voi olla varmoja tuloksista.
 • make
  us
  That would make a huge difference. Tällä voisi olla valtava vaikutus. The EU should not have the right to make laws for the UK. EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Greater economic union may make the difference. Laajemmalla talousliitolla voi olla vaikutusta.
 • number
  us
  It may be that I am reading the numbers too fast. Saattaa olla, että luettelen numerot liian nopeasti. There must be a large number of States. Jäsenvaltioiden lukumäärän pitää olla suuri. We must be clear about a number of things. Seuraavien asioiden pitää olla selvää.
 • obtain
  us
  Only then can the EU obtain real influence. Vain silloin EU:lla voi olla todellista vaikutusvaltaa. The information obtained may provide a massive service. Tutkimuksesta saatavista tiedoista voisi olla valtavasti hyötyä. Every citizen should have the right to obtain relevant information. Kaikilla kansalaisilla pitää olla oikeus saada tätä tietoa.
 • run
  us
  Time, however, is clearly running out. Aika alkaa tietenkin olla vähissä. Mr President, time is running out for the earth. Arvoisa puhemies, maapallon osalta alkaa olla kiire. Run, Sarah, run!
 • sit
  us
  Would you be kind enough to sit down and be quiet please? Voisitteko ystävällisesti istuutua ja olla hiljaa? No possible excuse now exists for them not to sit down ... Sillä ei ole enää minkäänlaista tekosyytä olla käymättä... Otherwise, we can just sit back and wait for the next conflict. Jos niin ei tapahdu, saattaa olla jälleen tulossa seuraava konflikti.
 • there be
  Can there be freedom without rights? Voiko vapautta olla ilman oikeuksia? Should there be a budget for that? Pitäisikö sitä varten olla talousarvio?
 • there's
  us
  There’s a strange guy over there.There’s been an accident!
 • amount to
  In this phase, the EUFOR units in Chad should amount to 4000 troops. Tässä vaiheessa Tšadiin sijoitettavissa EU:n joukoissa pitäisi olla noin 4 000 henkeä. The subsequent costs to industry also amount to a disproportionate effect. Myös alalle myöhemmin aiheutuvilla kustannuksilla voi olla kohtuuttomia seurauksia. If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70% of total needs. Ellei mitään tehdä, tuodun energian osuus voi olla vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia kokonaistarpeesta.
 • be there
  She knows that Ill always be there for her.
 • come (from)
 • come from
  I come from a country where I can feel relatively relaxed. Tulen maasta, jossa minun ei tarvitse juurikaan olla asiasta huolissani. Most tourists in Mallorca come from England.   My girlfriend comes from Sweden, but is black because her parents are SwedishEven though I have a more progressive philosophy, I can understand where hes coming from. There was a time in my life when it was hard for me to adapt to change, myself.
 • consist in
  Tolerance consists in respecting other people’s opinions
 • I'm
  us
 • I've
  us
 • occur
  us
  When that occurs, a human epidemic can result. Kun näin tapahtuu, voi tuloksena olla epidemia ihmisten keskuudessa. What occurred this year could be a forerunner of still worse fires in the future. Tämän vuoden tapahtumat voivat olla enne yhä pahemmista tulipaloista tulevaisuudessa. We could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities. Voisimme siten olla varmoja, että kaupunkien voimakas kasvu ja parempi elämänlaatu saadaan todella aikaan.
 • stand by
  We cannot just stand by and watch changes like this. Sen vuoksi sellainen kehitys ei saa olla meille samantekevää. I am aware that this phrase might make people laugh, but I stand by it. Tiedän, että tämä lause saattaa olla jonkun mielestä huvittava, mutta minä seison sen takana. The European Union cannot stand by and do nothing to tackle this problem. Euroopan unioni ei voi pysyä aloillaan ja olla tekemättä mitään ongelman ratkaisemiseksi.
 • suffer
  us
  We must not let mothers and fathers be the ones to suffer. Emme saa antaa äitien ja isien olla niitä, jotka kärsivät. Angola is still suffering, but it does not have to be like that. Angola kärsii yhä, mutta niin ei tarvitse olla. We are all beginning to suffer the consequences of climate change. Arvoisa puhemies, kaikki alamme olla alttiita ilmastomuutosten seurauksille.
 • suffer from
  How can we fail to be horrified by the statistic that 815 million people in the world suffer from hunger? Miten voisimme olla tuohtumatta siitä, että päätöslauselman mukaan 815 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii nälänhädästä? He suffered from cholera
 • To behave, act (as if...) (when followed by a subordinate clause beginning with (ikään,) kuin, requi
 • wield
  us
  We agreed that the IMF should be the sponsor of these future solutions, but the problem is not that we would have a small number of institutions wielding little power. Sovimme, että IMF:n pitäisi olla näiden tulevien ratkaisujen rahoittaja, mutta ongelma ei ole se, että meillä olisi muutamia laitoksia, jotka käyttävät vähän valtaa. The European Parliament's role should not be merely accessory, but should rather reflect the influence that it wields when it comes to adopting basic legislative instruments. Euroopan parlamentin roolin ei pidä olla pelkkä täydentävä osa, vaan sen olisi heijastettava sitä vaikutusvaltaa, joka sillä on, kun on kysymys lainsäädännöllisten perusvälineiden käyttöönotosta.

Sanan olla määritelmät

 • kopula, joka rinnastaa kaksi asiaa'') sisältää sama ominaisuus kuin jk, vastata identtisesti jtk (''väliaikaisesti tai pysyvästi
 • muodostaa osa todellisuudesta , pitää hallussaan jtk paikkaa
 • muodostaa eksistentiaalilauseen'(''"jossakin on jotakin" -tyyppisen lauseen
 • adessiivi|adess. + y. 3. p. + nominatiivi''/''partitiivi''/''akkusatiivi'') ''sana, jolla ilmaistaan omistusta
 • sana, jota käytetään menneiden aikamuotojen' ''muodostamisessa
 • sana, jota käytetään vanhantyylisen futuurin muodostamisessa yhdessä verbin aktiivin partisiipin preesensin kanssa
 • sana, jota käytetään yhdessä aktiivin partisiipin preesensin monikon essiivin kanssa ilmaisemaan teeskentelyä
 • sana, jota käytetään yhdessä aktiivin partisiipin preesensin monikon inessiivin kanssa ilmaisemaan tekemisen mahdollisuutta
 • sana, jonka imperfektimuoto yhdessä 1. infinitiivin kanssa ilmaisee lähes tapahtunutta tapahtumatonta tapahtumaa
 • sana, jonka imperfektimuoto yhdessä 5. infinitiivin kanssa ilmaisee tapahtumaa joka on vähällä tapahtua, mutta jonka jokin toinen tapahtuma esti

Esimerkit

 • Kissa on musta.
 • Kissa on eläin.
 • Tuo on tamperelainen kissa.
 • Yksi plus kaksi on kolme.
 • Täällä olen minä.
 • Kissa on pöydällä.
 • Hän on ymmällään.
 • Turku on rannikolla.
 • Tampereelta olen kotoisin.
 • Maapallon ulkopuolella on elämää.
 • Monille on olemassa Jumala.
 • Meillä on kissa
 • Hän on juossut. (indikatiivin perfekti
 • Hän oli juossut. (indikatiivin pluskvamperfekti
 • Hän olisi juossut. (konditionaalin perfekti
 • Hän lienee juossut. (potentiaalin perfekti
 • Hän oli tekevä suuria sankaruuksia.
 • Olin kirjoittavinani ymmärrettävää kuvausta.
 • Ymmärrettävä kuvaus on kirjoitettavissa.
 • Salama oli tappaa Karpon.
 • Hän oli tekemäisillään suuren virheen.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja