VaihtoautotTV-ohjelmatTietovisatBlogitHoroskooppiViihdeReseptit

Sanan olla käännös suomi-englanti

 • be/translations
 • have
  us
  Could we have a better target? Voisivatko tavoitteemme olla paremmat? It could have been totalitarian, no less! Eurooppa olisi voinut olla totalitaarinen, ei vähempää! We have nothing to be proud of. Meillä ei ole mitään syytä olla ylpeitä.
 • be
  us
  To be sharp, to be responsible. Ollaksemme järkeviä, ollaksemme vastuullisia. I intend to be very crisp on time. Aion olla ajankäytön suhteen hyvin tiukka. It must be tight, and it must be fair. Sen pitää olla tiukka ja sen pitää olla oikeudenmukainen.
 • exist
  us
  However, different cultures can exist or co-exist. Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain. It may be that some of them have never existed. Voi olla, että joitakin niistä ei ikinä ole ollut olemassa. Economies exist, or should exist, to serve our peoples. Taloudet ovat olemassa, tai niiden pitäisi olla olemassa, kansalaisiamme varten.
 • go
  us
  How good can we be in our home field? Miten hyviä me voimme olla kotikentällä? It may well do more harm than good. Siitä voi hyvinkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. I think that the result could be quite good. Tulos saattaa mielestäni olla varsin hyvä.
 • lie
  us
  That may well lie behind the measures taken in Scotland. Se saattaa hyvinkin olla Skotlannissa toteutettujen toimenpiteiden takana. This lies in the future; we cannot be certain of the outcome. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta tulevaisuudessa, emmekä voi olla varmoja tuloksista. That is where this responsibility should lie. Frontexilla pitäisi olla vastuu tästä asiasta.
 • total
  us
  Our support cannot therefore be total. Niinpä sille antamamme tuki ei voikaan olla täysipainoista. This can be as much as 4% of the total Regional Fund allocation. Tämän osuus voi olla 4 prosenttia aluekehitysrahaston määrärahasta. The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people. Maanjäristyksessä kuolleiden uhrien kokonaismäärä saattaa olla jopa 200 000.
 • account for
  No large exposure may account for more than 25% of a bank's own funds. Yksikään suuri riskikeskittymä ei saa olla yli 25 prosenttia pankin omista varoista. I dont have to account for anything to you.The storekeeper was expected to account for any material removed.
 • amount
  us
  This could well be the highest amount ever granted to date by this fund. Se saattaa hyvinkin olla tähän mennessä suurin tämän rahaston myöntämä summa. What has happened in Kosovo may be a positive step, or it may not amount to much at all. Se, mitä Kosovossa tapahtui, voi olla askel oikeaan suuntaan, tai voi olla, että se ei merkitse mitään. As if this small amount would make any difference to market forces! Ikään kuin tällä pienellä määrällä voisi olla jotain vaikutusta markkinavoimiin!
 • be located
  This support force could be located in high-risk countries and be ready for action from the summer of 2008. Nämä tukijoukot voitaisiin sijoittaa riskialttiisiin maihin, ja ne voisivat olla toimintavalmiina vuoden 2008 kesästä alkaen.
 • bear
  us
  It is the only way our work in Kosovo can bear fruit. Se on ainoa tapa, jolla työmme Kosovossa voi olla tuloksekasta. We as Members of this House should ever bear that in mind. Juuri tämän parlamentin jäseninä meidän pitäisi olla tästä hyvin kiinnostuneita. We must also bear in mind that the same person can have several qualifications at various levels. On myös pidettävä mielessä, että samalla henkilöllä voi olla useita eritasoisia tutkintoja.
 • carry
  us
  Unfortunately, the foreign policy of the European Union seems to be: ' talk a lot provided you don't carry a big stick' . Kuka voisi olla sanomatta, että Euroopan unionin johtolause on sen sijaan talk a lot provided you don't carry a big stick . Or do you merely intend to let things carry on as they are? Vai aiotteko vain antaa asioiden olla ennallaan? A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voisi olla eläkejärjestelmien vertailevan analyysin toteuttaminen.
 • come
  us
  Safety must always come first. Turvallisuuden pitää aina olla etusijalla. I called the dog, but she wouldnt comeStop dawdling and come here!
 • come from
  I come from a country where I can feel relatively relaxed. Tulen maasta, jossa minun ei tarvitse juurikaan olla asiasta huolissani. Most tourists in Mallorca come from England.   My girlfriend comes from SwedenEven though I have a more progressive philosophy, I can understand where hes coming from. There was a time in my life when it was hard for me to adapt to change, myself
 • constitute
  What could constitute such a system? Millainen tämä järjestelmä voisi olla?
 • dwell
  us
  I cannot, therefore, agree with Bob Geldof when he says that we should not dwell on corruption too much. En siis voi olla samaa mieltä kuin Bob Geldof, joka sanoo, ettei meidän pidä keskittyä liiaksi korruptioon. In terms of potential basic strategic elements of priorities, I mentioned, although I shall not dwell on this, the United States and Russia. Kun keskustellaan siitä, mitä voivat olla ensisijaisten painopistealueiden peruselementit, olen maininnut Yhdysvallat ja Venäjän, vaikkakaan en halua olla itsepintainen. With regard to the procedure, I will not dwell on the particular legal arrangement by which the Directive should be covered. Mitä menettelyyn tulee, en aio kiinnittää huomiota siihen, minkä pykälän mukainen direktiivin tulee olla.
 • go down
  So we are going to go down this road, but the Commission should clarify for us whether this is indeed the road we should go down or whether it should be another one. Jatkamme siis tätä tietä, mutta komission pitäisi selventää meille, onko tämä todella tie, jota meidän pitäisi jatkaa, vai pitäisikö sen olla jokin toinen. It has been a great privilege to witness events that will go down in history and an honour to have been actively involved in shaping them. On ollut suuri etuoikeus saada olla todistamassa näitä historiaan jääviä tapahtumia ja suuri kunnia olla aktiivisesti osallistumassa niiden muokkaamiseen. He went down the road to the store
 • haunt
  Every day on TV we witness haunting scenes from a country ruined by this cyclone and it is impossible to remain indifferent. Näemme päivittäin televisiossa kauheita kuvia hirmumyrskyn tuhoamasta valtiosta. On mahdotonta olla piittaamatta. A couple of ghosts haunt the old, burnt-down house.The memory of his past failures haunted him.
 • I'm
  us
 • I've
  us
 • make
  us
  The EU should not have the right to make laws for the UK. EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. That would make a huge difference. Tällä voisi olla valtava vaikutus. This is crucial if we are to be efficient and make savings. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voimme olla tehokkaita ja säästää.
 • number
  us
  It may be that I am reading the numbers too fast. Saattaa olla, että luettelen numerot liian nopeasti. There must be a large number of States. Jäsenvaltioiden lukumäärän pitää olla suuri. We must be clear about a number of things. Seuraavien asioiden pitää olla selvää.
 • obtain
  us
  The information obtained may provide a massive service. Tutkimuksesta saatavista tiedoista voisi olla valtavasti hyötyä. Only then can the EU obtain real influence. Vain silloin EU:lla voi olla todellista vaikutusvaltaa. Every citizen should have the right to obtain relevant information. Kaikilla kansalaisilla pitää olla oikeus saada tätä tietoa.
 • possess
  us
  We do not know, yet we cannot tire in our efforts merely because we are not in possession of the full facts. Emme voi olla varmoja, mutta emme voi myöskään lopettaa toimiamme vain siksi, ettei meillä ole täydellisiä tietoja tilanteesta. There are even indications that Iran possesses nuclear weapons. On jopa viittauksia siihen, että Iranilla voisi olla ydinaseita. We agreed in this House that the possession of such material should be punishable. Me olimme täällä parlamentissa yksimielisesti sen kannalla, että myös kyseisen materiaalin hallussapidon tulisi olla rangaistavaa.
 • run
  us
  Time, however, is clearly running out. Aika alkaa tietenkin olla vähissä. Mr President, time is running out for the earth. Arvoisa puhemies, maapallon osalta alkaa olla kiire. Run, Sarah, run!
 • sit
  us
  Would you be kind enough to sit down and be quiet please? Voisitteko ystävällisesti istuutua ja olla hiljaa? No possible excuse now exists for them not to sit down ... Sillä ei ole enää minkäänlaista tekosyytä olla käymättä... Otherwise, we can just sit back and wait for the next conflict. Jos niin ei tapahdu, saattaa olla jälleen tulossa seuraava konflikti.
 • suffer from
  How can we fail to be horrified by the statistic that 815 million people in the world suffer from hunger? Miten voisimme olla tuohtumatta siitä, että päätöslauselman mukaan 815 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii nälänhädästä? He suffered from cholera
 • there be
  Can there be freedom without rights? Voiko vapautta olla ilman oikeuksia? Mr President, can there be democracy without freedom? Arvoisa puhemies, voiko demokratiaa olla ilman vapautta?
 • there's
  us
  There’s a strange guy over there.There’s been an accident!

Sanan olla määritelmät

 • kopula, joka rinnastaa kaksi asiaa'') sisältää sama ominaisuus kuin jk, vastata identtisesti jtk (''väliaikaisesti tai pysyvästi
 • muodostaa osa todellisuudesta , pitää hallussaan jtk paikkaa
 • muodostaa eksistentiaalilauseen'(''"jossakin on jotakin" -tyyppisen lauseen
 • adessiivi|adess. + y. 3. p. + nominatiivi''/''partitiivi''/''akkusatiivi'') ''sana, jolla ilmaistaan omistusta
 • sana, jota käytetään menneiden aikamuotojen' ''muodostamisessa
 • sana, jota käytetään vanhantyylisen futuurin muodostamisessa yhdessä verbin aktiivin partisiipin preesensin kanssa
 • sana, jota käytetään yhdessä aktiivin partisiipin preesensin monikon essiivin kanssa ilmaisemaan teeskentelyä
 • sana, jota käytetään yhdessä aktiivin partisiipin preesensin monikon inessiivin kanssa ilmaisemaan tekemisen mahdollisuutta
 • sana, jonka imperfektimuoto yhdessä 1. infinitiivin kanssa ilmaisee lähes tapahtunutta tapahtumatonta tapahtumaa
 • sana, jonka imperfektimuoto yhdessä 5. infinitiivin kanssa ilmaisee tapahtumaa joka on vähällä tapahtua, mutta jonka jokin toinen tapahtuma esti
 • leikkiä

Esimerkit

 • Kissa on musta.
 • Kissa on eläin.
 • Tuo on tamperelainen kissa.
 • Yksi plus kaksi on kolme.
 • Täällä olen minä.
 • Kissa on pöydällä.
 • Hän on ymmällään.
 • Turku on rannikolla.
 • Tampereelta olen kotoisin.
 • Maapallon ulkopuolella on elämää.
 • Monille on olemassa Jumala.
 • Meillä on kissa
 • Hän on juossut. (indikatiivin perfekti
 • Hän oli juossut. (indikatiivin pluskvamperfekti
 • Hän olisi juossut. (konditionaalin perfekti
 • Hän lienee juossut. (potentiaalin perfekti
 • Hän oli tekevä suuria sankaruuksia.
 • Olin kirjoittavinani ymmärrettävää kuvausta.
 • Ymmärrettävä kuvaus on kirjoitettavissa.
 • Salama oli tappaa Karpon.
 • Hän oli tekemäisillään suuren virheen.
 • Hei, ollaanko hippaa?

Haussa juuri nyt

tv ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja