HoroskooppiTV-ohjelmatTietovisatViihdeReseptitBlogitVaihtoautot

Sanan siirtää käännös suomi-englanti

 • move
  us
  We did intend to move it in the March II session. Aioimme siirtää sen maaliskuun toiselle istuntojaksolle. We believe it would be wrong to move production deliberately. Mielestämme on väärin siirtää tuotantoa vapaaehtoisesti. Cash movements are also an easy means of moving terrorist funding. Käteisrahaliikenne on myös terroristijärjestöjen kannalta helppo tapa siirtää varoja.
 • port
  uk
  us
  USB 2 ports can transfer not only energy but also data. USB 2 -porttien kautta voidaan energian lisäksi siirtää myös tietoa. The possibility was included of postponing the inspection of a vessel from one Community port to the next. Sisällytimme tekstiin mahdollisuuden siirtää aluksen tarkastus yhdestä yhteisön satamasta seuraavaan. In my region, for example, the port of Dover will be encouraged to switch more goods from roads to railways. Esimerkiksi omalla kotiseudullani sijaitseva Doverin satama uskaltaa nyt siirtää enemmän tavarakuljetuksia maanteiltä rautateille.
 • transfer
  us
  These resources cannot be transferred for other purposes. Näitä määrärahoja ei voi siirtää muihin tarkoituksiin. It is also possible to transfer funds between the Länder. Määrärahoja voidaan myös siirtää osavaltiosta toiseen. We need a legal basis for making a transfer to the global health fund. Tarvitsemme oikeusperustan, jotta voimme siirtää varoja maailmanlaajuiselle terveysrahastolle.
 • translate
  us
  We now have the opportunity to translate our requirements into legislation. Meillä on nyt tilaisuus siirtää vaatimuksemme lainsäädäntöön. Aberrations of this kind must be reserved for strictly polemical use and may not be translated into European legislation. Tällaisten poikkeamien on jäätävä keskustelun asteelle, eikä niitä pidä siirtää eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Our task is to translate the present legal standards in these fields to take account of the new communication dimensions without restricting them. Tehtävänä on siirtää mainittuja aloja koskevat olemassa olevat oikeusnormit viestinnän uusiin ulottuvuuksiin, niitä kuitenkaan rajoittamatta.
 • transplantIt is evident that our political models cannot simply be transplanted. On selvää, että poliittisia mallejamme ei voida noin vain siirtää sinne. No high-risk factories should be relocated to developing countries, in the same way that it would be a mistake to consider transplanting these factories into the countryside. Yhtäkään hyvin riskialtista tehdasta ei pidä siirtää kehitysmaihin, sillä yhtä harhaanjohtavaa olisi ajatella niiden sijoittamista maaseudulle.
 • delay
  us
  This directive should not and cannot be further delayed. Direktiiviä ei pidä eikä sitä voida enää siirtää tuonnemmas. In consultation with other groups, we would ask to delay this matter. Neuvoteltaessa muiden ryhmien kanssa on oikeastaan kysyttävä, voidaanko äänestystä tosiaan siirtää. The Council is always keen to delay issues and discussions and proposals. Neuvosto haluaa aina siirtää asioita, keskusteluja ja ehdotuksia.
 • relocateWe want the practice to stop, not to be relocated. Me haluamme, että tämä käytäntö loppuu, eikä sitä saa siirtää muualle. It is time to relocate the production of plant protein crops. On aika siirtää valkuaiskasvien tuotanto uuteen paikkaan. It must be possible to relocate industries if these are to be developed. Yritysten toimintaa on voitava siirtää, mikäli sitä halutaan kehittää.
 • shiftI should even like to shift the focus in some cases. Haluaisin jopa siirtää painopistettä tietyissä kohdissa. We must and we want to shift heavy traffic onto the railways. Meidän pitää ja me haluamme siirtää raskasta liikennettä enemmän kiskoille. We will not be able to shift this burden onto private business. Emme voi siirtää tätä taakkaa yksityisille yrityksille.
 • alienate
 • assign
  us
  In the event of a health problem (defined homogeneously throughout the EU) the crew member must be re-assigned as ground crew. Siinä tapauksessa, että ilmenee terveysongelmia (EU: n yhdenmukaisesti määrittelemiä), työntekijä pitää siirtää kenttähenkilökuntaan. Clearly, the division of responsibilities that results from subsidiarity assigns the role of strike-breaker to the Member States. Selvästikin kuuluisasta toissijaisuudesta seuraava vastuualueiden jako siirtää lakonrikkojien roolin jäsenvaltioille. to assign a day for trial
 • convey
  us
  Together, we have succeeded in conveying a clear message, Mr Tajani, which is that we want to move industrial policy closer to the centre of the political arena, for good reason. Arvoisa varapuheenjohtaja Tajani, yhdessä olemme onnistuneet välittämään selkeän viestin, jonka mukaan haluamme siirtää teollisuuspolitiikkaa lähemmäksi politiikan keskiötä hyvistä syistä. Air conveys sound. Water is conveyed through the pipeto convey an impression; to convey information
 • displaceWe must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult. Meidän pitää siirtää liikennettä mahdollisuuksien mukaan ja sen me teemmekin, mutta siitä tulee vaikeaa. It does not replace or displace the debate which is foreseen for March 20. Tarkoituksena ei ole korvata tai siirtää 20. maaliskuuta käytävää keskustelua. Small-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation. Pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia ei voida siirtää vesiltään summittaisesti ilman kattavaa kuulemista.
 • hand offBefore we hand off the project to him, lets make sure to write some instructions.
 • make a move; dislocate; evacuate
 • migrateMany groups had migrated to western Europe from the plains of eastern Europe.We were hoping to migrate the customers of the "C" series to the "E" series and the "E" customers to the "S" series.
 • move about
 • postpone
  us
  We should postpone the vote until tomorrow. Äänestys pitäisi siirtää huomiseksi. We cannot remain idle and postpone this issue. Emme voi jäädä toimettomiksi ja siirtää asian käsittelyä. I see absolutely no objective reason to postpone it. En todellakaan näe mitään puolueetonta syytä siirtää keskustelua.
 • push
  us
  It is an issue that can no longer be pushed aside. Tätä kysymystä ei voida enää siirtää. But that is no reason for us to go on pushing the ECU 3 000 m along in front of us like a mountain. Tämä ei voi kuitenkaan olla syy siirtää kolmea miljardia ecua vielä kauemmas meidän ulottumattomiimme. In short, we must do at Community and Union level the things that can only be done at those levels and push the rest down. Lyhyesti, meidän täytyy yhteisön ja unionin tasolla tehdä asioita, jotka voidaan tehdä ainoastaan noilla tasoilla, ja siirtää loput alaspäin.
 • reallocateTherefore, there is no need to reallocate resources from other sectors to meet the aid-for-trade pledges. Tämän vuoksi ei ole mitään tarvetta siirtää varoja muilta aloilta kaupan kehittämiseksi annettavaa apua koskevien lupausten täyttämiseksi. It is hard to understand why when production quotas remain unused in certain Member States they may not be reallocated to others states whose quota allocation is too small. On vaikea ymmärtää, miksei tiettyjen jäsenvaltioiden käyttämättä jääneitä tuotantokiintiöitä voi siirtää muille jäsenvaltioille, joilla on liian pienet kiintiöt. I want to reallocate some of my money from stocks to bonds. (I want to sell some of my stocks and use the proceeds to buy bonds to replace them
 • relegateAs Parliament we have a responsibility to take a stand now and we cannot relegate it to a later date or to other parliaments. Parlamenttina meidän velvollisuutemme on esittää kantamme nyt, emmekä voi siirtää tätä myöhempään ajankohtaan tai toisille parlamenteille. One final point, there is now a very strong move in the revision of the Structural Funds to relegate urban actions to areas simply covered by Objective 1 or 2. Viimeisenä kohtana sanoisin, että rakennerahastojen uudistuksessa on nyt hyvin voimakas suuntaus siirtää kaupunkeja koskevat toimet alueille, jotka yksinkertaisesti kuuluvat tavoitteeseen 1 tai 2.
 • relocate; transfer; port; () shift
 • remissionHer cancer was in remission
 • remitI therefore agree with the provoking statement "It should be removed from the remit of foreign affairs" . Olenkin samaa mieltä myös siitä provosoivasta esityksestä, että asia pitäisi siirtää pois ulkoasioista. to remit the performance of an obligation
 • remove
  us
  We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp. Meillä on velvollisuus siirtää kansalaisemme ja EU:ssa laillisesti oleskelevat leiristä. It is rumoured that BBC Scotland is about to remove its special correspondent from Brussels. On kuulunut huhuja siitä, että BBC Scotland on aikeissa siirtää erikoiskirjeenvaihtajansa pois Brysselistä. My view is that we should remove party financing as soon as possible from that twilight zone. Olen sitä mieltä, että meidän pitää siirtää puoluerahoitus mahdollisimman nopeasti pois siltä hämärältä alueelta.
 • rescheduleCommissioner Michel cannot be here tonight as he is travelling to eastern Africa to previous engagements which could not be rescheduled. Komission jäsen Michel ei päässyt tänä iltana paikalle, koska hän matkustaa Itä-Afrikkaan hoitamaan tehtäviä, joita ei voitu siirtää. Well have to reschedule next Mondays meeting because of the public holiday
 • resettleIn the framework of this project, however, 58 000 people are to be forcibly resettled in Tibet. Tämän hankkeen puitteissa on kuitenkin tarkoitus siirtää 58 000 ihmistä pakkokeinoin Tiibetiin.
 • tollThe war has taken its toll on the peopleWe can handle on a toll basis your needs for spray drying, repackaging, crushing and grinding, and dry blendingWe will be replacing some manned tolls with high-speed device readers
 • traduce
 • transactThere is no authorisation for others to use it in transactions, to appropriate it, to pass it on to others or to dispose of it in heaven knows what other ways. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta siirtää tietoja, anastaa niitä, luovuttaa niitä toisille osapuolille tai millään muullakaan tavalla jakaa niitä.
 • transit; () move
 • transmit
  us
  In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions. Toissijaisuusperiaatteen avulla voimme ylläpitää, kehittää ja siirtää eteenpäin perintöämme, kulttuuriamme ja perinteitämme. We believe it would be much better to transmit the information directly from country to country if it is needed. Olemme sitä mieltä, että tiedot voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää suoraan maasta toiseen huomattavasti paremmin. The important thing is not to transmit all of the information that you have, but to transmit the information that is relevant to those who are receiving it. Tärkeää ei ole siirtää kaikkea tietoa vaan se tieto, joka on vastaanottajan kannalta oleellista.
 • transportThe role of combined transport is to shift goods transport from the roads to the railways. Yhdistettyjen kuljetusten tehtävänä on siirtää tavaraliikenne maanteiltä kiskoille. It will also ease the strain on the roads and shift transport flows to the railways. Se myös helpottaa maanteiden kuormitusta ja siirtää liikennevirtoja rautateille. It should be possible to transfer trailer and container loads to the railways for transport across the Alps. Kuorma-autokuljetukset ja konttikuljetukset Alpeilla on voitava siirtää rautateille.

Sanan siirtää määritelmät

Esimerkit

 • Autot täytyy siirtää pysäköintialueelle!
 • Hän siirsi shakkinappulaa.
 • Hänet siirrettiin toimiston puolelle töihin.
 • Hän siirsi rahaa äitinsä tilille.
 • He siirsivät asukkaat turvaan.
 • Kirurgi siirsi potilaalle kuolleen ihmisen keuhkot.
 • Asia siirretään ensi viikolle.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja