TV-ohjelmatBlogitTietovisatVaihtoautotReseptitNauris.fiHoroskooppi

Sanan torjua käännös suomi-englanti

 • repel
  us
  Success in Afghanistan will represent the first defeat of the front of global terrorists, as well as the hope that this new type of totalitarian aggression can be repelled. Onnistuminen Afganistanissa on ensimmäinen häviö maailmanlaajuiselle terrorismille, mutta se edustaa myös toivoa siitä, että tämä uudenlainen totalitaarinen hyökkäys voidaan torjua.
 • head off
  We will head off on our holidays tomorrow.The cavalry will head off the bandits at the pass.The government took steps to head off summertime shortages of gasoline.
 • repulse
  Neither wealth nor military force can help repulse a cyber attack. Sen enempää vauraudella kuin asevoimillakaan ei voida torjua verkkohyökkäyksiä. The inability to repulse a cyber attack could in the worst case scenario throw the European Union back in time to the last century. Kykenemättömyys torjua verkkohyökkäys voisi pahimmassa tapauksessa syöstä Euroopan unionin takaisin viime vuosisadalle. to repulse an assault; to repulse the enemy
 • ward off
  This way we would be in a better position to ward off the threats and create a policy which will also safeguard our top quality forest resources in the future. Tätä kautta voimme paremmin torjua uhkat ja luoda politiikkaa, joka myös tulevaisuudessa turvaa laadukkaat metsävarat. First of all, I would like to express my solidarity with, and my sympathy for, the victims, particularly those who are helping and risking their lives to halt and ward off this disaster. Ennen muuta haluaisin ilmaista solidaarisuuteni ja myötätuntoni uhreja kohtaan, samoin kuin auttajia kohtaan, jotka henkeään uhaten yrittävät pysäyttää ja torjua tätä katastrofia. He raised his arms to ward off the attack
 • abnegate
  us
 • act on
  The policeman decided to act on the tip from his informant.World leaders have repeatedly stated that we must act on climate change.Different drugs act on different parts of our body in many different ways.
 • exclude
  us
  Options for the EU to assist in such development should not be excluded, as they say. Heidän mukaansa meidän ei tulisi torjua EU:n mahdollisuuksia auttaa niitä tässä kehityksessä. I had to reject the Council common position because it clearly excludes labour law and social services of general interest. Minun oli pakko torjua neuvoston yhteinen kanta, sillä työlainsäädäntö ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut suljetaan siinä selvästi ulkopuolelle. We, as Socialists, are convinced that globalisation offers enormous scope for poor countries and excluded groups to gain access and to combat social exclusion. Meille sosialisteille on selvää, että globalisaatio tarjoaa köyhille maille ja syrjäytyneille ryhmille suuret mahdollisuudet selviytyä ongelmista ja torjua sosiaalista syrjäytymistä.
 • fend
  us
  What we need is monetary cooperation with flexible exchange rates which can fend off the adverse effects of economic change in an orderly, agreed manner. Me tarvitsemme valuuttayhteistyötä, jossa kurssit eivät ole kiinteitä, jolloin erilaisia taloudellisia muutoksia on mahdollista torjua järjestelmällisellä, ennalta sovitulla tavalla.
 • fend off
  What we need is monetary cooperation with flexible exchange rates which can fend off the adverse effects of economic change in an orderly, agreed manner. Me tarvitsemme valuuttayhteistyötä, jossa kurssit eivät ole kiinteitä, jolloin erilaisia taloudellisia muutoksia on mahdollista torjua järjestelmällisellä, ennalta sovitulla tavalla. They tried citronella to fend off the mosquitos, to no avail.
 • intercept
  The police intercepted the package of stolen goods while it was in transit.
 • parry
 • rebuff
  In the same way, when we vote tomorrow, we should give a clear rebuff to the idea of deleting essential parts of the Regulation. Huomisessa äänestyksessä meidän pitäisi torjua selkeästi myös asetuksen oleellisten osien poistaminen. By this means we can give a clear rebuff to those forces that are endeavouring to make xenophobic capital out of acts of terrorism. Täten voimme napakasti torjua ne tahot, jotka yrittävät lietsoa muukalaisvihaa terrori-iskujen perusteella. He was surprised by her quick rebuff to his proposal.
 • reject
  us
  We should reject this intention. Meidän pitäisi torjua tämä aie. I would like to reject that suspicion. Haluaisin torjua tällaiset epäilykset. Here we should not reject new tools either. Siinä ei pitäisi myöskään torjua välineitä, jotka ovat uusia.
 • save
  us
  With this amount of money we could have combated the most severe poverty in the world and saved the climate. Tällä rahamäärällä olisimme voineet torjua ankarimman köyhyyden maailmassa ja pelastaneet ilmaston. Oil-seed rape and wheat can be used in the production of biofuels whether diesel or petrol and save on CO2 release. Rapsia ja vehnää voidaan käyttää biopolttoaineiden tuotannossa joko dieselpolttoaineen tai bensiinin kanssa ja siten torjua hiilidioksidipäästöjä. The goaltender made a great save.
 • scorn
  us
  He scorned her romantic advancesShe scorned to show weakness
 • snub
  us
  a snub-nosed revolverI hope the people we couldnt invite dont see it as a snub.He snubbed my offer of help.
 • stave off
  How can we stave off such a negative outcome? Kuinka voimme torjua tällaisen kielteisen lopputuloksen? The fund has to be streamlined in order to stave off this sort of hopeless situation. Rahaston toimintaa on tehostettava, jotta tämänkaltaiset toivottomat tilanteet voitaisiin torjua. He drank plenty of orange juice, hoping to stave off the cold making the rounds at the office.
 • turn down
  He turned down all our offers of help.Turn down the television so I can hear myself think.When it starts to boil, turn down the heat to a simmer.
 • avert
  Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term. Metsien hävittämistä ei voi torjua metsittämistoimilla ainakaan lyhyellä aikavälillä. A society based on innovation can avert possible crises, both socio-economic and natural. Innovointiin perustuva yhteiskunta voi torjua mahdollisia sosioekonomisia ja luonnollisia kriisejä. In the third film in the series, good triumphs over evil, so there is a good chance that we can avert this danger. Trilogian päätösosassa hyvä voittaa pahan, joten meillä on hyvät mahdollisuudet torjua tällaiset pyrkimykset.
 • banish
  If we are to fight violence against women, we have to banish these myths that it is ‘them’ or ‘others’ or ‘addicts’ that abuse women and children. Jotta voimme torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, meidän on kumottava nämä uskomukset, joiden mukaan vain "ne", "muut" tai "aineiden väärinkäyttäjät" käyttävät naisia ja lapsia hyväkseen. If you dont stop talking blasphemies, I will banish you.He was banished from the kingdom.
 • beat off
  I beat off at work all day; I didnt get anything done.
 • block
  us
  This is the only way we can effectively block its activities among the Islamic public in Europe. Tämä on ainoa keino torjua sen toiminta islaminuskoisen väestönosan keskuudessa Euroopassa. Václav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon. Tšekin tasavallan presidentti Václav Klaus on hämmästyttänyt meidät kaikki taktiikallaan torjua Lissabonin sopimus. Let us, in particular, focus attention on the re-admission clauses, which present a threat to the Geneva Convention and which should be blocked. Erityisesti kiinnitän huomiota Geneven sopimuksen vaarantavaan palauttamissopimuskäytäntöön, re-admission clauses, joka tulisi torjua.
 • decline
  us
  The Commission was at liberty to decline that wish of Parliament. Komissiolla oli vapaus torjua tämä parlamentin toivomus. The dollar has declined rapidly since 2001My health declined in winter
 • evade
  He evaded his opponents blowsThey robbers evaded the policeto evade the force of an argument
 • fob
  We will not allow ourselves to be fobbed off by the Council so easily. Emme anna neuvoston torjua meitä näin helposti. 1711 Jonathan Swift, Windsor ProphecyWith a saint at his chin and a seal at his fob
 • prevent
  us
  Specific measures can help prevent this damage. Nämä vahingot voidaan torjua erityistoimenpitein. How can we best prevent fraud and criminal activity? Kuinka voimme parhaiten torjua petoksia ja rikollista toimintaa? We must also consider the need to prevent and combat fraud. Meidän on myös otettava huomioon tarve estää ja torjua petoksia.
 • refuse
  us
  In addition to the vast number of official rejections, an incalculable number of verbal requests have been refused point-blank. Lukuisien viisumianomusten hylkäämisten lisäksi on olemassa lukematon määrä suullisia keinoja torjua hakija. The Council of Ministers was able, quite justifiably, to refuse this since, as I have said, there was no legal basis for such expenditure. Ministerineuvosto saattoi hyvällä syyllä torjua avun, koska tällaisille menoille ei ollut, kuten sanottu, oikeudellista perustaa. My request for a pay rise was refused.
 • repudiate
  us
  We repudiate that kind of intolerance. Haluamme torjua tällaisen suvaitsemattomuuden. I should like to be able to repudiate such assertions in the future. Toivoisin voivani torjua tällaiset väitteet vastaisuudessa. Nevertheless you will of course allow me first of all to repudiate this description here. Sallinette minun tietenkin torjua heti tämän kuvauksen.
 • spurn
  us
 • stave
  How can we stave off such a negative outcome? Kuinka voimme torjua tällaisen kielteisen lopputuloksen? The fund has to be streamlined in order to stave off this sort of hopeless situation. Rahaston toimintaa on tehostettava, jotta tämänkaltaiset toivottomat tilanteet voitaisiin torjua. to stave in a cask
 • suppress
  us
  We take issue with the desire to suppress all memory of the past, of history, of values intertwined with our roots. Emme tunne samaa halua torjua kaikki muistot menneestä, historiasta ja juuriimme kietoutuneista arvoista. On the other hand, it is very difficult and dangerous to suppress and control what the human mind has already discovered. On hyvin vaikeaa ja vaarallista torjua tai vahtia, mitä kaikkea ihmisen kekseliäisyys saa aikaan. However, it is the authorities' task to combat and suppress criminality wherever it appears, whether it is with the help of the Internet or out on the streets. Viranomaisten tehtävä on sitä vastoin torjua ja ehkäistä rikollisuutta ilmeni sitä missä tahansa ja tapahtuipa se Internetin kautta tai avoimesti kaduilla ja toreilla.
 • tackle
  us
  Only then will we tackle bureaucracy seriously. Ainoastaan siten voimme torjua byrokratiaa vakavasti. It is our responsibility to tackle unemployment. Meidän vastuullamme on torjua työttömyyttä. The Ahmadinejad regime cannot be tackled hard enough. Presidentti Ahmadinejadin hallintoa ei voi torjua liian ankarin keinoin.
 • turn
  us
  We could combat climate change without having to turn off the lights. Me voimme torjua ilmastonmuutosta joutumatta sammuttamaan valoja. Unfortunately, pragmatism of this kind is turning into a consistent plan to combat European values. Tällainen pragmaattisuus on valitettavasti muuttumassa johdonmukaiseksi suunnitelmaksi torjua eurooppalaisia arvoja. One of the ways of combating it is certainly by knowing how to recognise those who deserve help among those who turn to us for assistance. Pelkoa voidaan varmasti torjua osaamalla erottaa apuamme hakevien joukosta ne, jotka ansaitsevat tulla autetuiksi.
 • turn away
  to turn away disasterto turn away a servant

Sanan torjua määritelmät

Esimerkit

 • Viljelijät torjuvat ruiskutuksin tuhohyönteisiä ja kasvitauteja.
 • Kulon etenemietä metsäpalossa torjutaan hosin, lapion ja kuokin, toisinaan vastatulia sytytttämällä.
 • Vihollisen maahantunkeutuminen torjuttiin vastahyökkäyksin.
 • Maavivahti torjui hyökkäyksen.
 • Puolustajien muuri torjui pallon verkon yli tulemisen.
 • Syytökset torjuttiin perättöminä.
 • Korvausvaatimus torjuttiin peusteettomana
 • ~ kutsu, ~ lähentely
 • Hän torjui mieleensä tulleen kielteisen ajatuksen.
 • Yleensä imettävä naaras torjuu lähentelevät urokset.
 • Viljelijät torjuvat ruiskutuksin tuhohyönteisiä ja kasvitauteja.
 • Kulon etenemietä metsäpalossa torjutaan hosin, lapion ja kuokin, toisinaan vastatulia sytytttämällä.
 • Vihollisen maahantunkeutuminen torjuttiin vastahyökkäyksin.
 • Maavivahti torjui hyökkäyksen.
 • Puolustajien muuri torjui pallon verkon yli tulemisen.
 • Syytökset torjuttiin perättöminä.
 • Korvausvaatimus torjuttiin peusteettomana
 • ~ kutsu, ~ lähentely
 • Hän torjui mieleensä tulleen kielteisen ajatuksen.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja