BlogitNauris.fiHoroskooppiTV-ohjelmatVaihtoautotTietovisatReseptit

Sanan tuhota käännös suomi-englanti

 • destroy
  us
  In fact, they are out to destroy it. Itse asiassa niiden aikomuksena on tuhota ne. You are not going to destroy us any more. Emme anna teidän enää tuhota meitä. We must not let terrorism destroy our basic values! Tämä on kulttuurimme kulmakivi. Emme saa antaa terrorismin tuhota perusarvojamme!
 • wreck
  us
  Do not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project. Älkää antako Balkanin mafian tuhota Euroopan unionin jaloa hanketta. This should be regarded as being a frivolous attempt to wreck this report and it would serve no purpose to refer it back. Tätä voisi pitää turhana yrityksenä tuhota tämä mietintö, jonka uudelleenkäsittelystä ei olisi mitään hyötyä. However, once the mob, clearly urged on by a provocateur, had arrived and started to wreck the parliament building, the police intervened. Kun kansanjoukko, selvästi provokaattorin kiihottamana, oli kuitenkin tullut ja alkanut tuhota parlamenttirakennusta, poliisi puuttui asiaan.
 • account for
  I dont have to account for anything to you.The storekeeper was expected to account for any material removed.The torrential downpour would account for the saturated state of the land
 • annihilate
  us
  I believe that these are two extremes: neither should we annihilate tuna stocks nor should we destroy the sector that relies completely on it. Nämä ovat nähdäkseni äärimmäisiä vaihtoehtoja. Emme saa hävittää tonnikalaa emmekä myöskään tuhota siitä riippuvaista toimialaa. It is scandalous that, in the name of efficiency, methods are applied which are intended to overcome crisis and end poverty, but which in practice threaten to annihilate the poor. On järkyttävää, että tehokkuuden nimissä sovelletaan menetelmiä, joiden tarkoituksena on voittaa kriisit ja köyhyys, mutta jotka käytännössä uhkaavat tuhota köyhät. Finally Mr President, so far as the CAP is concerned, I would like to stress that as we all know, for a very long time efforts have been made to annihilate the agricultural economy of the South. Lopuksi, arvoisa puhemies, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tahtoisin alleviivata, että kuten tunnettua, eteläistä maataloutta on yritetty jo kauan aikaa perinpohjaisesti tuhota.
 • butcher
  us
  The band at that bar really butchered "Hotel California
 • consume
  us
  I can assure you that it is not my intention to destroy something that works, that functions, something to which consumers are attached. Voin vakuuttaa teille, että aikomukseni ei ole tuhota toimivaa järjestelmää, jota kuluttajat pitävät hyvänä. The power plant consumes 30 tons of coal per hour.Baby birds consume their own weight in food each day.
 • cripple
  He returned from war a cripple.The car bomb crippled five passers-by.My ambitions were crippled by a lack of money.
 • damage
  us
  The truth is that drugs can bring pleasure but also the truth is that they can damage health. Totuus on se, että huumeet voivat tuoda mielihyvää, mutta totuus on myös se, että ne voivat tuhota terveyden. These are highly toxic, carcinogenic substances which may damage our young people's fertility and trap them in addiction. Nämä ovat erittäin myrkyllisiä, syöpää aiheuttavia aineita, jotka voivat tuhota nuorten hedelmällisyyden ja tehdä heidät riippuvaisiksi. These despicable people cause damage which can be summed up in one sentence: you can destroy a person without killing them! Nämä halveksuttavat ihmiset aiheuttavat vahinkoja, jotka haluan tiivistää yhteen lauseeseen: ihmisen voi tuhota tappamatta häntä!
 • demolish
  us
  The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy. Helppo tie on sanoa aina "ei" , hajottaa ja tuhota. Should we demolish all similar structures in the EU, just in case? Pitäisikö meidän kaiken varalta tuhota EU:ssa kaikki tällaiset rakenteet? At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army. Näissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
 • destruct
  us
  Arms are a direct route to the destruction of health. Aseilla voidaan suoraan tuhota terveys. The destruction of the world's cultural heritage must not go unpunished. Maailmanperintöä ei saa tuhota ilman rangaistusta. War can never be the right way to destroy weapons of mass destruction or combat terrorism. Sota ei voi koskaan olla oikea tapa tuhota joukkotuhoaseita tai torjua terrorismia.
 • devastate
  us
  In my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs. Omassa kaupungissani Dublinissa on nähty, miten huumeet voivat tuhota kokonaisia yhteisöjä. The original proposal from the Commission could have devastated Europe's small-business stock markets such as Aim markets. Komission alkuperäinen ehdotus olisi saattanut tuhota Euroopan pienille yrityksille tarkoitetut pörssimarkkinat, kuten AIM-markkinat. The closure or the running-down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people. Gdańskin telakan sulkeminen tai alasajo saattaisi tuhota kokonaisen aluetalouden ja turmella satojen tuhansien ihmisten elämän.
 • eradicate
  us
  They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop. Heillä ei ole valtuuksia tai inhimillisiä resursseja valvoa laajamittaista lääkinnällistä unikonviljelyä taikka edes tuhota viljelmiä. Smallpox was globally eradicated in 1980.
 • expunge
 • extinguish
  us
  She extinguished all my hopes.The rays of the sun were extinguished by the thunder clouds.Many patients can extinguish their phobias after a few months of treatment.
 • immolate
 • kill
  us
  Is this the time to kill off employers and deprive sub-contractors of their main clients? Onko nyt oikea ajankohta tuhota työnantajat ja viedä alihankkijoilta niiden tärkeimmät asiakkaat? There is nothing more barbarous or mindless than the intentional killing of defenceless mothers and children. Ei ole raakalaismaisempaa ja mielettömämpää kuin suunnitellusti tuhota suojattomia äitejä ja lapsia. These despicable people cause damage which can be summed up in one sentence: you can destroy a person without killing them! Nämä halveksuttavat ihmiset aiheuttavat vahinkoja, jotka haluan tiivistää yhteen lauseeseen: ihmisen voi tuhota tappamatta häntä!
 • nuke
  Just put it in the nuke for two minutes and it will be ready to eatIf a nuclear war ever breaks out, military facilities are likely to be nuked firstTo try to hide his posting history on Usenet, he had his posts nuked from the Google archives
 • obliterate
  us
 • ravage
  us
  the ravage of a lion; the ravages of fire or tempest; the ravages of an army, or of time
 • ruin
  us
  Destroy what industry when the one they have is already in ruins? Mikä elinkeinoala heiltä voitaisiin tuhota, kun ainoakin on jo romutettu? You have tried to restrict, impede and ruin it. Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen. It is easier to ruin a country than to rebuild it. On helpompi tuhota valtio kuin jälleenrakentaa se.
 • subvert
  A dictator stays in power only as long as he manages to subvert the will of his people.
 • total
  us
  A flourishing tourist sector can be totally wiped out by an ecological disaster such as an oil slick. Esimerkiksi öljylautan tapainen ekologinen katastrofi voi tuhota täysin kukoistavan matkailun. We know that man has acquired the means of total self-destruction and the means of infinite self-replication. Huomatkaa, että ihmisellä on kyky tuhota itsensä täydellisesti ja keinot luoda itsensä loputtomasti uudelleen. A total of £145 was raised by the bring-and-buy stall.
 • waste
  us
  Faced with increasingly scarce fish stocks, it seems absurd to fish to destruction and immoral to waste quality protein. Kun kalavarat käyvät koko ajan niukemmiksi, tuntuu hullulta kalastaa vain tuhoamista varten, ja on jokseenkin moraalitonta tuhota laadukkaita proteiineja. The cage was littered with animal wasteThat was a waste of time
 • wipe out
  firstly, no to uncontrolled grubbing up which can wipe out valuable production areas producing valuable quality wines; Ensinnäkin vastustamme valvomattomia raivaustoimia, joilla voidaan tuhota arvokkaita laatuviinejä tuottavia arvokkaita tuotantoalueita. Its objective is to wipe out an entire nation and implement the chauvinist expansionist plans of its most extreme elements... Sen päämääränä on tuhota kokonainen kansakunta ja toteuttaa ääriryhmien sovinistisia laajentumissuunnitelmia?
 • bankrupt
  a bankrupt merchanta morally bankrupt politician
 • crack
  us
  Its been so dry, the ground is starting to crack.When I tried to stand on the chair, it cracked.Anyone would crack after being hounded like that.
 • dang
  us
  Till she, oercome with anguish, shame, and rage, Danged down to hell her loathsome carriage - Christopher Marlowe
 • dead
  us
  All of my grandparents are deadHe is dead to meYou come back here this instant! Oh, when I get my hands on you, youre dead, mister!
 • decimate
  We cannot decimate this healthy mackerel stock. Emme voi tuhota tätä tervettä makrillikantaa. We must ensure that our biological resources are no longer decimated on the say-so of an irrational common fisheries policy, and that this tragedy never happens again anywhere else in Europe. Meidän on varmistettava, ettei biologisia voimavarojamme tuhota järjettömän yhteisen kalastuspolitiikan nimissä ja ettei tämä murhenäytelmä enää koskaan toistu missään muualla Euroopassa.
 • deface
  After the painting was defaced a decade ago, it went viral and has been a tourist attraction ever sinceHe defaced the I.O.U. notes by scrawling "void" over them.You get the Finnish state flag by defacing the national flag with the state coat of arms placed in the middle of the cross.
 • defeat
  us
  Last weekend, in Bilbao, Mr Mayor Oreja affirmed that he wanted to defeat ETA, not just ensure its disappearance. Ministeri Mayor Oreja vakuutti viime viikonloppuna Bilbaossa haluavansa tuhota ETAn, ei vain varmistaa, että se lakkautetaan. We have to ensure that a free society has the right tools and the right measures in order to fight and defeat those who would destroy it. Meidän on varmistuttava siitä, että vapaalla yhteiskunnalla on käytössään oikeat välineet ja oikeat toimenpiteet, jotta se voi torjua ja päihittää sellaiset ihmiset, jotka yrittävät tuhota sen. Wellington defeated Napoleon at Waterloo.
 • delete
  us
  It would of course be more sensible to delete information once it has served its purpose and once it has been used. Olisi tietenkin järkevämpää tuhota tiedot heti, kun ne ovat täyttäneet tarkoituksensa ja kun ne on käytetty. I think that it is time for Mr Marty to say whether that list of names can be deleted, especially as two of our colleagues are on the list. Mielestäni Dick Martyn on aika sanoa, voidaanko kyseinen nimilista tuhota, varsinkin kun listalla on kaksi kollegaamme. The five-year data retention period is intended to be reviewed annually, whereby any data that is not needed is to be deleted sooner than this. Viiden vuoden tietojen säilyttämisaikaa on tarkoitus tarkistaa vuosittain, ja kaikki sellaiset tiedot, joita ei tarvita, on tarkoitus tuhota tätäkin nopeammin.
 • disable
  uk
  Falling off the horse disabled him.The pilot had to disable the autopilot of his airplane.
 • do away with
 • eliminate
  He is therefore a symbol that China wishes to eliminate and destroy. Hän on siis esikuva, jonka Kiina haluaa hävittää ja tuhota. Any harmful substances already produced by the microorganisms cannot be eliminated by irradiation. Mitään mikro-organismien tuottamia haitallisia aineita ei voida tuhota säteilyttämällä. Uninvited foreign regulations poured over the border attempting to change traditions and eliminate the country. Vieraita säännöksiä vyöryi rajan yli kutsumatta tarkoituksena muuttaa perinteet ja tuhota maa.
 • exterminate
  us
  Not every war aims to exterminate the losing side, and a nation can be destroyed without war. Kaikissa sodissa ei pyritä tuhoamaan häviävää osapuolta, ja kansakunta voidaan tuhota ilman sotaa. We are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed. Me vastustamme tätä sopimusta, koska emme halua tuhota työntekijöitä, eläkeläisiä ja työttömiä. At present, Big Finance, which is attempting to introduce a new world order, is exterminating us, but tomorrow they could also exterminate you. Parhaillaan suurpääoma, joka yrittää saada voimaan uuden maailmanjärjestyksen, tuhoaa meidät, mutta huomenna he saattavat tuhota myös sinut.
 • extirpate
  us
 • thwart
  The police thwarted the would-be assassinOur plans for a picnic were thwarted by the thunderstormAn arrow thwarts the air
 • To destroy, decimate.
 • uproot
 • vandalise
 • zap
  us
  You might feel a little zap touching a metal doorknob when the air is dry.They spent the whole movie zapping bad guys into oblivion.I think they zapped the processor.

Sanan tuhota määritelmät

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja