ReseptitTietovisatBlogitVaihtoautotHoroskooppiTV-ohjelmatViihde

Sanan esittää käännös suomi-ruotsi

 • föreställa
  Teckningen föreställer en elefant.Kan du föreställa dig din chef i klänning?Kan du föreställa dig vilken katastrof detta skulle innebära?
 • uppföra
  De uppförde en ny stad.Tearten skall uppföra A Midsummer Nights Dream nästa år.Hon uppförde sig oacceptabelt, som om hon vore ett litet barn!
 • föreslå
  Jag skulle vilja föreslå två saker.Haluan esittää seuraavaksi kaksi ehdotusta. Jag vill föreslå ett borttagande av motiveringsdelen.Haluaisin esittää selvitysosan poistamista. Låt mig hävda min fasta övertygelse och den politik som jag har för avsikt att föreslå.Haluan esittää teille oman vakaan näkemykseni ja politiikan, jota aion ehdottaa.
 • förevisa
 • introduceraDet var därför vi försökte introducera dem igen, samt för att uppnå överensstämmelse med den syn som vi har i Portugal.Tämän vuoksi yritimme esittää niitä uudelleen ja olla johdonmukaisia siinä, millaisen kannan otamme Portugalissa. Detta område måste man alltså närma sig på ett mycket känsligt sätt, och ha mod nog att introducera nya innovativa åtgärder inom kriminalvården.Siksi tätä aihealuetta on käsiteltävä hyvin hienotunteisesti. On myös löydettävä rohkeutta esittää vankilapolitiikkaa koskevia uusia innovatiivisia toimenpiteitä. Vad är det för mening med att introducera nya idéer nu när San José-dialogen redan har förlängts i Europeiska rådet i Florens under förra årets sista sex månader?Mitä mieltä olisi esittää uusia aloitteita nyt, kun San Josén sopimus juuri uudistettiin Firenzessä pidetyssä ministerikokouksessa viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla?
 • presenteraJag skulle också vilja presentera några till.Haluaisin esittää vielä muutaman lisää. Denna grupp ska presentera sina slutsatser i juni.Tämä työryhmä esittää tuloksensa kesäkuussa. Det skulle vara svårt att presentera det på något annat sätt.Sitä olisi vaikea esittää millään muulla tavalla.
 • agera
  Jag menar att man skulle kunnat agera mer kraftfullt.Uskon, että voimme esittää mielipiteemme voimakkaammin. Det föreligger mer vittfamnande moraliska skäl att agera gentemot Burma.Burman vastaisille toimille voidaan esittää myös muita vakavampia moraalisia perusteita. Det är absolut ingen mening med att agera som om vi inte behöver fatta något beslut här.Ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä esittää ikään kuin tässä asiassa ei tarvitsisi tehdä mitään päätöstä.
 • andraga
 • anföraSlutligen vill jag anföra två kommentarer.Lopuksi haluaisin esittää kaksi huomautusta. Eftersom tiden är knapp har jag bara två eller tre kommentarer att anföra.Koska aikaa on vähän, haluaisin esittää vain pari kolme huomiota. Herr kommissionsledamot! Låt mig anföra två siffror, som jag tog del av i morse.Arvoisa komission jäsen, haluaisin esittää kaksi lukua, jotka sain käsiini tänä aamuna.
 • ange
  Jag vill därför ange vår ståndpunkt i detta avseende.Haluaisin siksi esittää kantamme siihen. Jag ska närmare ange några av orsakerna.Haluaisin esittää sen vuoksi yksityiskohtaisesti muutamia syitä. Detta betänkande ger emellertid en lösning på det problemet genom att ange vem som skall göra vad.Tämä mietintö esittää mielestäni ratkaisun tähän ongelmaan, kun siinä mainitaan, mitä kenenkin täytyy tehdä.
 • anmäla
  Jag instämmer till 99 procent i det som har producerats. Jag vill emellertid anmäla en avvikande åsikt på två punkter.Yhdyn 99-prosenttisesti siihen, mitä he ovat saaneet aikaan. Haluan kuitenkin esittää eriävän mielipiteeni kahdesta kohdasta. Dessutom skulle jag också när det gäller respekten inför subsidiaritetsprincipen vilja anmäla mina betänkligheter på några punkter.Tämän lisäksi haluaisin esittää toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisen osalta epäilyni yhdestä jos toisestakin kohdasta. Jag tänker anmäla honom för stöld.
 • anta
  Jag anser att vi bör dra lärdom av krisen och anta ståndpunkter.Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa oppia kriisistä ja esittää kantoja. I sådana fall får kommissionen också anta förslag till straffrättslig lagstiftning.Tällaisissa tapauksissa komissio voi myös esittää rikosoikeudellista lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia. Jag skulle personligen vilja hylla honom och jag önskar innerligt att detta betänkande kommer att antas vid omröstningen.Haluan esittää hänelle henkilökohtaiset kiitokseni, ja toivon todellakin, että mietintö hyväksytään.
 • åstadkomma
  Denna omvända bevisbörda innebär att säljaren i grund och botten aldrig kan åstadkomma detta bevis.Todistustaakan kääntämisen periaatteen noudattaminen johtaa siihen, että myyjä ei periaatteessa voi koskaan esittää tätä todistusta. Med anledning av Medinas betänkande fick vi möjligheten att i en krissituation åstadkomma en enkel reform.Herra Medinan mietinnön ansiosta meillä oli kriisitilanteessa tilaisuus esittää yhtä yksinkertaista uudistusta. Kommissionen antyder att en sänkning av inkomstskatten med 1 procent av BNP skulle åstadkomma en mer än proportionell ökning i tillväxten.Komissio esittää, että tuloveron leikkaaminen prosentilla BKT:stä lisäisi vastaavasti talouskasvua yli prosentilla.
 • åtalaDet skulle också vara mycket intressant på ett senare stadium för att kunna åtala gränsöverskridande brott.Olisi myös hyvin mielenkiintoista, jos myöhemmin olisi mahdollista esittää syyte kansainvälisistä rikoksista. I de flesta fall agerar domstolen som en katalysator för att staterna ska undersöka och åtala fall i de nationella domstolarna.Useimmissa tapauksissa tuomioistuin toimii välittäjänä, jotta valtiot voivat tutkia asioita ja esittää niistä syytteitä kansallisissa tuomioistuimissa. I dessa fall är det inom rättssystemet som man skall besluta vad som skall hända med de anklagade, och sedan åtala och överklaga så att rättvisan tillämpas fullt ut.Näissä tapauksissa on tuomioistuimen tehtävä päättää, mikä on syytettyjen kohtalo, sekä esittää syytteet ja hakea muutosta, jotta oikeus toteutuisi loppuun asti.
 • återge
  Vi behöver inte återge detta på ett alltför idealiserat sätt här.Meidän ei tarvitse esittää niitä liian ihanteellisessa valossa. Jag sade till honom att jag skulle fråga rådets tjänstgörande ordförande om detta och att återge det han sade till mig, och att jag sedan skulle förmedla svaret.Sanoin hänelle, että aikomukseni oli esittää kysymys vuorossa olevalle neuvoston puheenjohtajalle ja välittää se, mitä hän oli minulle sanonut, ja sen jälkeen aikomukseni oli antaa hänelle vastaus. Det förefaller mig som om de flesta kommentarer som återges i media i större utsträckning syftar till att förvåna än att objektivt analysera situationen.Minusta vaikuttaa siltä, että useimpien tiedotusvälineissä esitettyjen kommenttien tarkoituksena on pikemminkin vedota tunteisiin kuin esittää objektiivinen analyysi tilanteesta.
 • erbjuda
  Om de inte kan erbjuda något alternativ så ska de hålla tyst.Jos vaihtoehtoa ei ole esittää, olisi parempi pysyä vaiti. Asylförfarandet måste erbjuda varje asylsökande möjligheten att lämna in sin asylansökan så snart som möjligt.Menettelyn tulisi antaa kaikille hakijoille mahdollisuus esittää turvapaikkahakemus mahdollisimman pian. Vi kan inte erbjuda konsumenterna en situation som är mindre fördelaktig än den som de för närvarande åtnjuter med nationell lagstiftning.Emme voi esittää kuluttajille tilannetta, joka olisi vähemmän edullinen kuin kansallisen lainsäädännön mukainen nykytilanne.
 • fingeraHan påstod att dokumenten var fingerade, men jag tror att de är äkta.För att slippa jobbiga fans checkade kändisen in under fingerat namn.
 • föra framJag skulle vilja föra fram den frågan.Haluan esittää tämän kysymyksen. Jag skall försöka föra fram ett par andra argument.Yritän esittää yhden tai kaksi lisähuomiota. I detta avseende vill jag föra fram tre förslag.Haluaisinkin esittää kolme tätä koskevaa ehdotusta.
 • föredra
  Vi har antagit betänkandet med 15 procent, och föredraganden är förpliktad att även föredra det här.Hyväksyimme mietinnön, jossa oli mainittu 15 %, ja esittelijällä on myös velvollisuus esittää se täällä. Eftersom jag är den som skall föredra nästa betänkande i parlamentet har detta samarbete varit av stor vikt.Koska minun on määrä esittää tässä parlamentissa seuraava mietintö, tämä yhteistyö oli erittäin tärkeää. Jag skulle personligen föredra att kommissionen lägger fram ett förslag där man iakttar en heltäckande syn på graviditet, förlossning och eftervård.Itse pitäisin parempana, että komissio esittää ehdotuksen, jossa otettaisiin huomioon kattava näkemys raskaudesta, synnytyksestä ja niitä seuraavasta terveydenhoidosta.
 • framföra
  Jag har ytterligare tre anmärkningar som jag vill framföra.Haluaisin esittää vielä kolme muuta huomautusta. Ni behöver inte framföra det på nytt.Teidän ei tarvitse esittää sitä uudestaan. Låt mig bara få framföra tre huvudsynpunkter.Haluan esittää kolme tärkeää kommenttia.
 • framföra; föreslå
 • framställa
  Arbetar kommissionen med en och när kommer den i så fall att framställas?Onko sellainen tarkoitus esittää ja milloin? Ni kan kanske framställa frågan till kommissionen på det vanliga sättet.Ehkä teidän pitäisi esittää kysymys komissiolle normaalilla tavalla. Men jag vill inte vara förmäten och framställa detta som andras misstag.En halua kuitenkaan esittää tätä ylimielisesti muiden virheinä.
 • Men låt mig till utvecklingsländerna.Haluan kuitenkin esittää muutaman huomion kehitysmaista. Jag vill ännu längre med denna fråga.Haluaisin esittää lisää tästä kohdasta. Jag anser att den bör igenom som den är.Mielestäni se tulisi esittää nykyisessä muodossaan.
 • ingeParlamentet måste ha rätt att inge denna typ av framställningar till rådet och kommissionen.Parlamentilla on oltava oikeus esittää neuvostolle ja komissiolle jäädyttämistä koskeva vetoomus. Medborgare har enligt fördraget rätt att inge framställningar till parlamentet om huruvida reglerna respekteras.Kansalaisilla on perustamissopimukseen perustuva oikeus esittää parlamentille vetoomus sen varmistamiseksi, että sääntöjä noudatetaan. Det är viktigt att vi ökar medvetenheten och medborgarnas möjlighet att framföra klagomål genom att inge framställningar.Lisäksi meidän on tiedotettava kansalaisille heidän mahdollisuudestaan ja parannettava heidän mahdollisuuksiaan valittaa, esittää vetoomus.
 • inlämnaKommissionens beslut offentliggjordes även i Europeiska gemenskapernas officiella tidning för att berörda tredje parter skulle kunna inlämna sina synpunkter till kommissionen inom loppet av en månad.Komission päätös julkaistiin myös virallisessa lehdessä, jotta kolmannet osapuolet voisivat esittää komissiolle huomautuksensa kuukauden kuluessa.
 • iscensätta
 • lägga framVi skulle kunna lägga fram dem igen, men varför skulle vi göra det?Voisimme esittää ne uudelleen, mutta miksi? Jag skulle vilja lägga fram detta förslag nu.Haluaisin esittää ehdotukseni nyt. Det är därför svårt att lägga fram en hypotes.Joten on vaikeaa esittää hypoteesia.
 • spela
  Europaparlamentet insisterar på att det skall få spela den roll det har fått sig tilldelad.Euroopan parlamentti vaatii saada esittää sille kuuluvaa roolia. Det går och alltså kan vi också spela en avgörande roll.Se on mahdollista, ja näin ollen myös me voimme esittää merkittävää osaa. Det är mycket lätt att spela hjälten på kaféet när man sitter på andra sidan jordklotet.On helppoa esittää sankaria kahvilassa, kaukana tapahtumista.
 • ställa ut
 • uppträdaMen kommissionen skulle, enligt min åsikt, också kunna uppträda konkretare. Jag ger er ett antal exempel.Mutta minun mielestäni komissio voisi esittää myös konkreettisempia ehdotuksia. Otetaan muutama esimerkki. Jag avslutar med att säga att jag beklagar mycket att parlamentet inte vill uppträda enat i detta ämne.Päätän puheenvuoroni toteamalla, että minusta on erittäin valitettavaa, että parlamentti epäröi esittää yhteistä kantaa tässä asiassa. Jag hade därför påpekat att ni i god tid kommer att få information om var det kan uppträda svårigheter.Totesinkin siksi jo aiemmin, että teille on määrä esittää ajoissa tietoja siitä, missä talousarvion kohdissa ilmenee vaikeuksia.

Synonyymit

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja