ReseptitTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmatHoroskooppiBlogitViihde

Sanan liittää käännös suomi-ruotsi

 • sammanfoga
  Det betyder inte bara att man skall rada upp och sammanfoga det som medlemsstaterna levererat dit, utan att kommissionen också skall göra egna prioriteringar.Komission ei pidä vain koota ja liittää yhteen asioita, joita jäsenvaltiot sille toimittavat, sen on myös asetettava omia painopisteitä.
 • bifoga
  För det tredje: Fru rådsordförande, jag vill bifoga en liten nyans till er ståndpunkt om Albanien.Kolmanneksi: arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluaisin liittää Albaniaa kohtaan omaksumaanne asenteeseen pienen lisävivahteen. Därför förstår jag inte riktigt varför ni måste bifoga ståndpunkten från en särskild grupp.Sitä vastoin en oikein ymmärrä, miksi kirjeeseen pitäisi liittää jonkin yksittäisen puolueryhmän kanta. Ofta är allt du behöver göra att skicka ett e-postmeddelande och bifoga en kopia av ett inskannat pass för att bilda ett bolag.Usein yrityksen perustamiseen riittää, että lähettää sähköpostiviestin ja liittää siihen skannatun valokopion passista.
 • förena
  Hur skulle dessa två företeelser kunna förenas?Kuinka nämä kaksi asiaa voitaisiin liittää yhteen? För första gången skall 450 miljoner medborgare och 20 nationer förenas genom detta dokument som definierar Europeiska unionens värden och principer.Tämä asiakirja, jossa määritellään Euroopan unionin arvot ja periaatteet, liittää ensimmäistä kertaa yhteen 450 miljoonaa kansalaista ja 20 kansakuntaa. Det går helt enkelt inte att förena den vida och vaga definitionen av ”handlingar” i artikel 3 a i förordning nr 1049/2001 med ett enda, heltäckande offentligt register.On yksinkertaisesti mahdotonta liittää toisiinsa asetuksen 1049/2001 3 artiklan a kohdan laaja ja epätarkka "asiakirjan" määritelmä sekä yksi, kaiken kattava julkinen rekisteri.
 • alliera
 • anknyta
  Jag skulle också vilja säga något om den diskussion om demokrati som har förts här, och i detta sammanhang anknyta till kommunikation och debatt.Haluaisin myös puuttua täällä käytyyn keskusteluun demokratiasta ja liittää sen viestintään ja keskusteluun. Herr talman! Innan vi går vidare till omröstningen vill jag framföra en sak på grundval av artikel 150.6 och anknyta med en fråga till Hans-Gert Poettering.Arvoisa puhemies, työjärjestyksen 150 artiklan 6 kohdan mukaisesti haluan esittää ennen äänestystä seuraavan huomion ja liittää siihen myös kysymyksen jäsen Poetteringille. Därför vill jag använda dagens debatt, till att prata om de konkreta perspektiven för den gemensamma europeiska framtiden och där anknyta till några viktiga händelser 1995.Siksi haluaisin hyödyntää tämänpäiväisen keskustelun puhuakseni yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden konkreettisista näkymistä ja liittää siihen vuoden 1995 tärkeitä tapahtumia.
 • annektera
  Jugoslavien har avvecklats, ni upprättar protektorat och försöker nu annektera Serbien.Jugoslavia on hajotettu, ja nyt perustatte protektoraatteja ja yritätte liittää Serbian. Det är tillåtet att utväxla landområden genom förhandlingar, men inte – och detta är också centralt i FN-stadgan – att annektera landområden.On sallittua vaihtaa maa-alueita neuvotteluteitse, mutta ei – tämäkin on keskeinen kohta YK:n peruskirjassa – liittää niitä alueeseensa.
 • ansluta
  De kännetecknas av hög kvalitet, varaktighet och kan anslutas till alla datorer.Niitä luonnehtivat korkea laatu ja kestävyys, ja ne voidaan liittää kaikkiin tietokoneisiin. Såsom här har konstaterats är det även viktigt att ansluta de nya medlemsstaterna till den inre energimarknaden.Kuten täällä on todettu, tärkeää on myös liittää uudet jäsenvaltiot energian sisämarkkinoihin. Ett annat land i regionen, Estland, vill ansluta sig till euroområdet och införliva sin valuta med euron 2011.Eräs toinen valtio alueella, Viro, haluaa liittyä euroalueeseen ja liittää valuuttansa euroon vuonna 2011.
 • appropriera
 • associera
  Globaliseringen måste i stället associeras med fler och bättre arbetstillfällen, fler möjligheter och ökat välstånd för alla.Globalisaatio pitää päinvastoin liittää parempiin ja lisääntyneisiin työpaikkoihin, parantuneisiin mahdollisuuksiin ja lisääntyneeseen vaurauteen kaikille. Taktiken är att associera syntetiska droger till en ny och attraktiv ungdomskultur, att förknippa den med dans, musik och en stark gruppkänsla.Taktiikkana on yhdistää synteettiset huumeet ja uusi houkutteleva nuorisokulttuuri, liittää ne tanssiin, musiikkiin ja voimakkaaseen ryhmätunteeseen.
 • bilägga
 • blanda
  Du måste blanda korten i kortleken innan du delar ut dem.Flickan blandade till en exotisk dryck.
 • fästa
  Det finns enkla, billiga transpondrar som kan fästas vid varje slags last.On olemassa erittäin yksinkertaisia ja halpoja transpondereita, jotka voidaan liittää mihin tahansa lastiin. Han ska fästa sin boningDet här limmet fäster ju inte! Inte ens på trät!
 • foga
  Utöver detta gjorde jag en tydlig uppräkning av frågor som är intimt förknippade med dessa områden och som eventuellt kan fogas till föredragningslistan.Tämän lisäksi luettelin teille selkeästi asioita, jotka läheisesti liittyvät näihin aiheisiin ja jotka mahdollisesti voidaan liittää asialistalle. Givetvis kommer ingen modell att kunna antas i sin helhet, men man kan möjligen välja ut olika delar ur olika modeller, foga samman dem och anpassa dem till Kosovos behov.On selvää, ettei mitään kokonaista mallia voida ottaa käyttöön sellaisenaan, mutta jokaisesta voitaneen ottaa eri osatekijöitä, liittää ne yhteen ja soveltaa Kosovon tilanteeseen sopivalla tavalla. Bilagorna som var fogade med/hos/till/vid brevet blev lästa.
 • foga samman slå samman
 • föra samman
 • förbinda
  För det första berör detta medlemsstaternas ansträngningar att ingående förbinda användningen av fonderna med Lissabonstrategin.Ensimmäinen niistä koskee jäsenvaltioiden pyrkimystä liittää varojen käyttö tiiviisti yhteen Lissabonin strategian kanssa. Meningen med ändringsförslaget som godkänts i parlamentets fiskeriutskott är att förbinda kammaren till denna öppna och rigorösa politik.Parlamentin kalatalousvaliokunnan hyväksymän tarkistuksen tavoite on liittää tämä parlamentti kurinalaisuuden ja avoimuuden politiikkaan. Som ett exempel finns ett antal medelstora eller blygsamma hamnar som gör det möjligt att förbinda kontinenten med ett antal mer eller mindre avlägsna öar.On esimerkiksi olemassa joitakin keskikokoisia tai pieniä satamia, joiden avulla manner voidaan liittää enemmän tai vähemmän kaukaisiin saariin.
 • förknippa
  Vi måste fortsätta att förknippa Ukraina med den europeiska säkerhetsramen.Meidän täytyy jatkossakin liittää Ukraina Euroopan turvallisuuspuitteisiin. Våra produkter måste allt mer förknippas med en hög kvalitet och stil.Tuotteisiimme on yhä enenevässä määrin voitava liittää mielikuva korkealaatuisuudesta ja tyylikkyydestä. Jag anser att statligt stöd kan och bör förknippas med att arbetstagarna garanteras större inflytande och omfattande medbestämmanderätt.Valtiontuki voidaan ja mielestäni pitääkin liittää työntekijöiden järjestelmälliseen osallistumiseen ja heidän yhteispäätösoikeuksiensa laajentamiseen.
 • hakaen
 • införliva
  De kan i detta betänkande införliva allt det de önskar införliva.Se voi lisätä mietintöön kaikki ne uudet huomiot, jotka se haluaa siihen liittää. Frågan om bedömningen av torka är uppriktigt sagt ganska svår att införliva.Kuivuuden arviointi on - myönnän tämän avoimesti - suhteellisen vaikea liittää rahaston soveltamisalaan. Dessutom, efter en eventuell anslutning för Turkiet, borde Asien också införlivas?Jos Turkki vielä liittyy unioniin, pitäisikö nimeen liittää Aasiakin?
 • klistra in
  Klistra in alla dina djurbilder i ditt skrivblock.Du måste skriva om texten, du får inte bara kopiera och klistra in.
 • knyta
  Vissa påstår att politiska frågor inte får knytas ihop med budgetfrågor.Jotkut sanovat, että poliittisia asioita ei pitäisi liittää talousarvioasioihin. Herr ordförande, herr rådsordförande! Låt mig knyta ihop er inledning med avslutningen.Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sallikaa minun liittää toisiinsa puheenvuoronne alku ja loppu. Man kan inte förebrå d'Ancona för att i sitt betänkande vilja knyta narkotikaproblemen till fattigdom och arbetslöshet.D'Anconan mietintöä ei voida moittia siitä, että siinä halutaan liittää huumeongelmat köyhyyteen ja työttömyyteen.
 • samman
  Produktiviteten är det som binder samman allting.Tuottavuus liittää kaiken yhteen. Jag vill koppla samman de båda och betona vikten av en sådan koppling.Haluaisin liittää nämä asiat yhteen ja korostaa tällaisen kytköksen merkitystä. Om man ville lägga samman ändringsförslagen i ett block för att kunna titta på dem, så hade man rätt att göra detta.Jos ihmiset haluavat liittää tarkistukset yhteen tarkastellakseen niitä yhtenä ryhmänä, heillä on tähän oikeus.
 • sammanfatta
 • sätta
  Låt mitt svar speciellt sättas i samband med frågan om Turkiets anslutning till Europeiska unionen.Haluaisin liittää vastaukseni erityisesti Turkin mahdolliseen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Demokrati är inte bara en slogan, ett slitet ord som vi kan sätta fast på varje idé vi råkar gilla.Demokratia ei ole pelkkä iskusana ja kulunut sana, joka voidaan liittää mihin tahansa ajatukseen, jonka satumme hyväksymään. Jag finner det oacceptabelt att sätta undertecknandet av Lissabonfördraget i samband med Beneš-dekreten.Mielestäni on tuomittavaa liittää Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen Benešin asetusten koskemattomuuteen.
 • sätta fast
  Demokrati är inte bara en slogan, ett slitet ord som vi kan sätta fast på varje idé vi råkar gilla.Demokratia ei ole pelkkä iskusana ja kulunut sana, joka voidaan liittää mihin tahansa ajatukseen, jonka satumme hyväksymään.
 • tillsammans
  Vi kommer att kräva positiva resultat innan dess för att kritiken inte skall upprepas tillsammans med strängare villkor.Toivomme myönteisiä tuloksia siihen mennessä, sillä muuten joudumme valittamaan uudelleen kaikista samoista asioista ja liittää niihin vielä tiukempia ehtoja. Vore det då inte möjligt att införa denna dimension, tillsammans med ett lämpligt budgetanslag, i ovannämnda handlingsplan?Eikö siksi olisi mahdollista liittää tämä ulottuvuus edellä mainittuun toimintasuunnitelmaan varaamalla sitä varten tarkoituksenmukaiset määrärahat? Om vi tar exemplet med det europeiska ekonomiska området tillsammans med Norge och Island, då är det inte alls något problem att också ansluta Schweiz till samma system.Jos me otamme eurooppalaisen talousalueen esimerkin Norjan ja Islannin kohdalla, ei ole mikään ongelma liittää myös Sveitsi samaan järjestelmään.
 • vidfoga

Sanan liittää määritelmät

Esimerkit

 • Possessiivisuffiksi liitetään mahdollisen sijapäätteen jälkeen.
 • Käynnistyksessä /usr-osio liitetään levyjärjestelmään.
 • Liitä mukaan valokuva.
 • Useimmat meistä liittävät algoritmit matematiikkaan.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja