ReseptitBlogitTietovisatViihdeTV-ohjelmatVaihtoautotHoroskooppi

Sanan käyttää käännös suomi-ruotsi

 • använda
  Varför skall vi då inte använda oss av dessa?Miksi emme oikeastaan halua käyttää niitä? Får jag använda dem för PPE-DE?Voinko käyttää ne PPE-DE-ryhmän puheaikana? Kan de användas i andra syften?Voidaanko niitä käyttää muita tarkoituksia varten?
 • tillämpa
  Dessa rättigheter kan inte tillämpas för närvarande.Näitä oikeuksia ei tällä hetkellä voida käyttää. Sedan får vi se hur vi kan tillämpa dem.Sitten meidän on katsottava, miten voimme käyttää tätä kokemusta. Den kan tillämpas utan något behov av byråkrati.Sitä voidaan käyttää ilman mitään tarvetta byrokratiaan.
 • bruka
  Ett konkret uppslag vore också möjligheten att utnyttja odlingsbar mark som inte brukas.Mahdollisuus käyttää viljelykäytöstä poistettuja alueita olisi käytännöllinen lähestymistapa. Han gör det möjligt för oss att bruka den makt vi har med kontinuitet och konsekvens.Hän tekee meille helpommaksi käyttää meillä jo olevaa valtaa yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Marken tas alltså från de allra fattigaste, som skulle kunna bruka jorden och utveckla sin egen jordbruksproduktion.Siten köyhimmistä köyhimmiltä ihmisiltä riistetään maata, jota he voisivat käyttää maanviljelykseen ja oman maataloustuotantonsa kehittämiseen.
 • jäsa
  Brödet måste jäsa mycket länge för att nå dubbel storlek.Fröken! Ska man jäsa bullarna vid fönstret?
 • spendera
  Dessa pengar skulle kunna spenderas på ett bättre sätt.Nämäkin varat voitaisiin käyttää paremmin. Om EU ska spendera pengar på det här området måste de nu spenderas på ett bättre sätt.Jos EU käyttää tällä alalla varoja, sen on käytettävä varoja entistä paremmin. De offentliga medel som spenderas av EU kan användas på bättre sätt i medlemsstaterna.EU:n tuhlaamia julkisia varoja voidaan käyttää paremmin jäsenvaltioissa.
 • ägna
  Den tvekar inte heller när det gäller att ägna sig åt sexuellt utnyttjande av kvinnor och unga flickor.Se ei ole myöskään epäröinyt käyttää seksuaalisesti hyväksi naisia ja tyttöjä. Jag skulle vilja ägna den minut jag har åt den institutionella aspekten.Haluaisin käyttää minuuttini asian institutionaaliseen puoleen. Det vill jag inte ägna någon mer tid nu.En halua nyt enää käyttää aikaa tähän.
 • applicera
  Han applicerade sin gamla kunskaper på det nya området.Applicera krämen på utslagen.
 • avverka
  Vid nästa krön har vi avverkat halva sträckan.I Sverige avverkades 90 miljoner kubikmeter virke förra året.För att få avverka mer än ett hektar måste man först lämna in en anmälan till skogsstyrelsen.
 • bära
  Det har sagts att de inte bör bära korta kjolar.Sanottiin, että heidän ei pitäisi käyttää lyhyitä hameita. Det finns ingen anledning att säga att vi bör betala ut offentliga medel endast i syfte att bära upp ett dåligt fungerande eller åldrande system.Ei ole järkevää väittää, että julkisia varoja pitäisi käyttää vain viallisen tai vanhentuvan järjestelmän tukemiseen. Jag kan garantera att de länder som utdelar flaggorna då också kommer att se till att de inte måste bära ansvaret.Voin taata teille, että sitten ne maat, jotka myöntävät laivoille oikeuden käyttää lippuaan, pitävät myös huolen siitä, etteivät joudu vastuuseen.
 • begagna
  Det är vårt ansvar att begagna oss av dem.Meidän velvollisuutenamme on käyttää niitä. Vederbörande måste dessutom befinna sig utanför det land vari han eller hon är medborgare och inte vilja eller kunna begagna sig av sitt lands skydd.Asianomaisen on sitä paitsi oleskeltava sen maan ulkopuolella, jonka kansalainen hän on, eikä hän voi tai halua käyttää hyväkseen oman maansa suojelua. En medborgare som planerar att begagna sig av sjukhusvård måste ansöka om tillstånd i förväg, men har rätt att överklaga om ansökan avslås.Kansalaisen, joka haluaa käyttää hyödykseen sairaalahoitoa, on haettava lupaa etukäteen, mutta hänellä on muutoksenhakuoikeus, mikäli hänen hakemuksensa hylätään.
 • disponera
 • dra
  Det kan vara värt att dra nytta av dem.Niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Låt oss försöka dra nytta av det.Koetetaan käyttää sitä hyödyksi. Regeringskonferensen kan dra nytta av det.Hallitustenvälinen konferenssi voi käyttää sitä hyväkseen.
 • dra nytta
  Det kan vara värt att dra nytta av dem.Niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Låt oss försöka dra nytta av det.Koetetaan käyttää sitä hyödyksi. Regeringskonferensen kan dra nytta av det.Hallitustenvälinen konferenssi voi käyttää sitä hyväkseen.
 • dra nytta av
  Det kan vara värt att dra nytta av dem.Niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Låt oss försöka dra nytta av det.Koetetaan käyttää sitä hyödyksi. Regeringskonferensen kan dra nytta av det.Hallitustenvälinen konferenssi voi käyttää sitä hyväkseen.
 • driva
  Dessa idéer kan användas av alla för att främja vetenskapen och driva utvecklingen framåt.Kuka tahansa voi käyttää näitä ajatuksia tieteen ja kehityksen edistämiseksi. Allt kan göras till redskap, till och med terrorismen, för att driva den federalistiska saken vidare.Mitä tahansa aihetta, jopa terrorismia, voidaan käyttää liittovaltioasian edistämiseen. Kommissionen har stora institutionella befogenheter som den skulle kunna använda för att aktivt driva på utvecklingen i riktning mot en integrerad produktpolicy.Komissiolla on suuret institutionaaliset toimivaltuudet, joita se voisi käyttää yhdennetyn tuotepolitiikan edistämiseksi.
 • fermentera
  Fisksås tillverkas av fermenterad fisk.
 • förbruka
  Intäkterna förbrukas av diktaturen för att behålla greppet om makten.Diktatuuri käyttää tulot pitääkseen vallan käsissään. Parlamentet vill nu förbruka ännu mer offentliga medel, samtidigt som våra nationella regeringar måste göra nedskärningar i de offentliga utgifterna.Tämä parlamentti haluaa nyt käyttää entistä enemmän julkisia varoja samaan aikaan, kun kansallisen parlamenttimme joutuvat leikkaamaan julkisia menoja. Europa beräknas förbruka 500 miljarder kubikmeter gas per år. Enligt vissa prognoser kan denna förbrukning öka med upp till 30 procent under de närmaste 20 åren.Euroopan unioni käyttää laskelmien mukaan 500 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa, ja kysyntä voi kasvaa tiettyjen tutkimusten perusteella jopa 30 prosenttia seuraavan 20 vuoden aikana.
 • ha på sig
  Det är inte EU:s uppgift att tala om för arbetstagarna att de inte får gå med bar överkropp eller ha på sig shorts.EU:n asia ei ole kertoa työntekijöille, etteivät he voi kulkea ylävartalo paljaana tai käyttää shortseja.
 • hålla igång
 • hantera
  Det är ett bakvänt sätt att hantera våra möjligheter.Se on takaperoinen tapa käyttää mahdollisuuksiamme. En stor del av detta problem beror på vårt sätt att hantera TAC och kvoter.Suuri osa tästä ongelmasta johtuu tavastamme käyttää suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä. Ett sätt att hantera dessa problem är att använda rena och förnybara energikällor.Yksi keino näiden ongelmien ratkaisemisessa on käyttää puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä.
 • investera
  Kan vi investera dem nu för att skapa sysselsättning och tillväxt snabbt?Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua? Därför ligger det sannerligen i vårt intresse att investera mer tid och energi i skolidrottsanläggningar.Siksi meillä on kaikki syyt käyttää koulujen liikuntatilojen parantamiseen enemmän aikaa ja energiaa. Vi accepterar att offentliga medel måste komma in till en början, men näringslivet måste också investera.Hyväksymme sen, että alussa pitää käyttää julkista rahoitusta, mutta myös yritysten pitää investoida.
 • konsumera
  Herr ordförande! I mitt land vill 85 % av befolkningen inte konsumera genmanipulerade livsmedel.Arvoisa puhemies, minun kotimaassani 85 % väestöstä ei halua käyttää geneettisesti muunneltuja elintarvikkeita. Därför är den bästa lösningen att människorna själva bestämmer hur mycket narkotika de vill eller inte vill konsumera.Siksi paras ratkaisu on, että ihmiset päättävät omaehtoisesti, miten paljon he haluavat käyttää huumeita ja miten paljon eivät halua. Tullen ser till att livsmedel och foder enbart kan komma in på EU:s marknader om det finns garantier för att de är säkra att konsumera.Tullivalvonnalla varmistetaan, että elintarvikkeita ja rehua voidaan saattaa Euroopan unionin markkinoille vain, jos on varmaa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.
 • köra
  Själv har jag i alla fall fått många framställningar från ägare till veteranbilar, som bara kan köras på blyad bensin.Monet museoautojen omistajat, joiden autoissa voidaan käyttää vain lyijyä sisältävää polttoainetta, ovat ottaneet ainakin minuun yhteyttä. Den slutsats man kan dra av olyckan i Japan är att man inte ska köra kärnkraftverken så många år.Se johtopäätös, joka Japanin onnettomuudesta voidaan tehdä, on se, että emme saisi käyttää ydinvoimaloita niin monia vuosia. Tillsammans med Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering har jag under någon tid haft tillfälle att köra ett vätgasdrivet fordon.Minulla oli tilaisuus käyttää parlamentin puhemiehen Hans-Gert Pötteringin kanssa jonkin aikaa vetykäyttöistä ajoneuvoa.
 • lägga
  Vi bör inte lägga så mycket tid på administrativa frågor.Meidän ei pitäisi käyttää niin paljon aikaa hallinnollisiin asioihin. Jag kanske borde lägga min tid på något annat.Ehkä minun kannattaisi käyttää aikani johonkin muuhun. Jag vill också ta tillfället i akt att lägga till någonting annat.Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni todetakseni vielä yhden asian.
 • lägga ner
  Det är en frivilligorganisation, men förra året fick den lägga ner 1700 pund på att förnya fiskbestånden i vatten som utarmats.Seura on vapaaehtoisjärjestö, mutta heidän täytyi viime vuonna käyttää 1 700 puntaa kalakannan palauttamiseen vesialueille, joissa se on tuhoutunut. För finansieringen vill man bland annat använda så kallade negativa prioriteringar, det vill säga att man vill gallra bort och lägga ner nuvarande verksamheter.Rahoitukseen halutaan käyttää muun muassa niin sanottuja negatiivisia prioriteetteja, eli halutaan karsia ja alasajaa nykyisiä toimintoja. Enligt artikeln får utskottet möjlighet att rösta och se vilka ändringsförslag som har tillräckligt stöd för att det ska vara mödan värt för parlamentet att lägga ner tid på att rösta om dem.Sen ansiosta asianomainen valiokunta voisi äänestämällä selvittää, millä tarkistuksista on riittävästi kannatusta, niin että parlamentin kannattaa käyttää aikaansa niistä äänestämiseen.
 • nyttja
  Det handlar om möjligheten att ta del av tidningar, TV och radio, möjligheten att nyttja offentlig service.Kyse on siitä, voivatko vammaiset käyttää julkisia palveluja ja lukea sanomalehtiä, katsoa televisiota ja kuunnella radiota. Alla kommer att få texten tillräckligt lång tid i förväg för att kunna nyttja den rätt såsom föreskrivs i artikel 162.4.Kaikki saavat tekstin riittävän ajoissa voidakseen käyttää 162 artiklan 4 kohdassa määrättyä oikeutta. I själva verket är de stöttrupper eftersom avsikten är att de skall nyttjas för illegal militär verksamhet, för det har EU beslutat.Itse asiassa ne ovat hyökkäysjoukot, sillä niitä aiotaan käyttää pelkillä EU:n päätöksillä laittomiin sotatoimiin.
 • ta till
  Jag vill också ta tillfället i akt att lägga till någonting annat.Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni todetakseni vielä yhden asian. Därför vill jag nu ta tillfället i akt att ställa en fråga till honom.Tästä syystä haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää komission jäsenelle kysymyksen. Han har börjat ta till sig dina råd.
 • tillbringa
  Med tanke på José Manuel Barrosos enorma lön undrar jag om han inte regelbundet kan tillbringa ytterligare 30 minuter med oss så att frågestunden blir en och en halv timme?Kun tiedetään puheenjohtaja Barroson nauttima huima palkka, eikö hän voisi käyttää säännöllisesti kanssamme toista 30-minuuttista, niin että tästä saataisiin puolitoista tuntia? Därmed är fallet avslutat, för jag fruktar att om Miranda återigen säger någonting så säger Ribeiro e Castro återigen något osv., och sedan kommer vi att tillbringa hela dagen här.Tapaus on nyt loppuunkäsitelty, sillä pelkään, että jos jäsen Miranda sanoo vielä jotakin, jäsen Ribeiro e Castrokin sanoo taas jotakin, ja siihen me voisimme käyttää vaikka koko päivän. De säger att de vill bruka sin jord samt utfodra och sköta om sina djur snarare än att tillbringa hela dagen med att föra böcker och register över vad de håller på med.He sanovat haluavansa viljellä maata sekä ruokkia ja hoitaa eläimiään eivätkä käyttää koko päivää siihen, että he pitävät kirjaa tekemisistään.
 • utnyttja
  Vi kan utnyttja dessa möjligheter.Voimme käyttää näitä mahdollisuuksia. De patienter som vill utnyttja denna möjlighet måste få veta om deras sjukdom uppfyller kriterierna.Potilaat, jotka haluavat käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen, haluavat tietää, täyttääkö heidän tilansa asetetut vaatimukset. Och hur skall dessa miljoner utnyttjas?Ja kuinka nämä miljoonat aiotaan käyttää?

Sanan käyttää määritelmät

Esimerkit

 • Avainta ei pidä käyttää korvan kaivamiseen.
 • Käytin lapsia lääkärissä.
 • Simaa käytetään pari päivää.
 • Taikinan kohotuksessa käytetään osa siinä olevasta sokerista hiivan avulla.
 • Autoja ei saa käyttää turhaan joutokäynnillä.
 • Käytän talvella pitkiä kalsareita.
 • Huonokuntoisia vanhuksia tulisi käyttää, jotta heistä ei tulisi liikuntakyvyttömiä.
 • Sinun pitää lähteä liikkeelle, käytän sinua ulkona, kunhan saan tiskit hoidettua.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja