Nauris.fiReseptitHoroskooppiBlogitVaihtoautotTV-ohjelmatTietovisat

Sanan saada käännös suomi-englanti

 • get
  us
  I, too, would prefer to get specific answers. Myös minä haluaisin saada konkreettisia vastauksia. Not everybody gets everything. Kaikki eivät voi saada kaikkea. The ECB should get more information. EKP:n pitäisi saada enemmän tietoa.
 • receive
  us
  The sector should therefore receive more aid. Siksi alan pitäisi saada lisää tukea. What type of treatment can one receive abroad? Minkä tyyppistä hoitoa ulkomailla voi saada? It is not possible to contribute less but receive more. Ei ole mahdollista panostaa vähemmän mutta saada aikaan enemmän.
 • score
  us
  In the light of this, there is a great need for reform on this score. Siksi on aivan välttämätöntä saada tässä asiassa aikaan merkittävä uudistus. That must give the Commission food for thought, to the effect that something must be done on this score fast. Sen pitää saada myös neuvosto ymmärtämään, että tässä asiassa pitää tapahtua jotain nopeasti. I hope that the Commission will no longer allow itself to be used as a plaything by some politicians who want to score points at home. Toivon, että komissio ei enää salli sitä, että tietyt poliitikot, jotka haluavat saada pisteitä kotimaassaan, käyttävät sitä leikkikaluna.
 • can
  us
  Can we obtain an assessment of this? Voimmeko saada tästä arvioinnin? Can I not have equal treatment? Enkö voi saada tasa-arvoista kohtelua? What type of treatment can one receive abroad? Minkä tyyppistä hoitoa ulkomailla voi saada?
 • make
  us
  Truth can make the difference. Totuus voi saada muutosta aikaan. We will not make progress like that. Tuolla tavalla ei edistystä saada aikaan. We could make a lot of progress here. Voisimme saada tässä asiassa paljon edistystä aikaan.
 • may
  us
  Many of you may well even be receiving daily e-mails. Monet teistä saattavat jopa saada päivittäin sähköpostia. It may be our hope for peace in the region. Tämä voi olla mahdollisuutemme saada alueelle rauha. People may also have been seriously injured. Jopa ihmiset ovat saattaneet saada vakavia vammoja.
 • bag
  us
  Perhaps on the last day there will also be a bag of sweets. Viimeisenä päivänä saattaa saada myös karkkipussin. Acid House is not my bag: I prefer the more traditional styles of musicThe grounder hit the bag and bounced over the fielder’s head
 • be able to
  However, we should be able to deal with these. Nämä asiat meidän pitäisi kuitenkin saada kuntoon. The customer has to be able to make a choice. Asiakkaan täytyy saada valita. This extension should be able to convince them. Jatkoajan kuluessa komissio pitäisi saada vakuuttuneeksi.
 • catch
  us
  It does not catch terrorists; it does not catch criminals. Sillä ei saada kiinni terroristeja; sillä ei saada kiinni rikollisia. It is the only way to catch Bin Laden. Se on ainoa tapa saada bin Laden kiinni. Mr President, I have been trying to catch your eye for a while now. Arvoisa puhemies, olen jo jonkin aikaa yrittänyt saada kiinnitettyä huomionne.
 • contract
  uk
  As a gay man living in the 1970s and 1980s, I could so easily have contracted the HIV virus. 1970 ja 1980-luvuilla eläneenä homomiehenä olisin helposti voinut saada HIV-tartunnan. My group would also like to do something to improve payment periods for public contracts. Myös julkisten laitosten hankintoihin liittyvien maksuaikojen osalta ryhmäni haluaa saada aikaan parannusta. It is always much harder for SMEs to win public contracts in Europe than it is in the US and many Asian countries. Pk-yritysten on aina vaikeampaa saada sopimuksia julkisista hankinnoista Euroopassa kuin Yhdysvalloissa tai Aasian maissa.
 • cum
  He built a bus-cum-greenhouse that made a bold statement, but the plants in it didnt live very longBut instead of being a salesperson cum barista cum waitress merely serving the wordsmiths, Im one of them, reading her latest baby out loud
 • deserve
  us
  Ultimately they can have the justice they deserve. Loppujen lopuksi he voivat saada ansaitsemansa oikeuden. The report deserved my support and that of my group. Mietintö ansaitsi saada minun ja ryhmäni tuen. We all deserve a say on the referendum on the Constitution. Meillä kaikilla on oikeus saada sanoa sanamme perustuslaista.
 • exact
  us
  That does not in any way mean that everyone should get exactly the same. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita, että kaikkien pitäisi saada täysin samat asiat. Now we can make a difference and that is exactly what we should do. Nyt meillä on mahdollisuus saada aikaan muutos, ja sen me myös teemme. I consider it possible, in full respect of the treaty, to achieve exactly what the treaty aims to achieve. Uskon, että perussopimusta täysimääräisesti noudattaen on mahdollista saada aikaan juuri se, mitä perussopimuksella pyritään saamaan aikaan.
 • feel free
  The co-pilot didnt feel free to speak up to the pilot in the cockpit.While youre babysitting, feel free to open anything in the spirit cupboard."Can I take a look at the draft youve prepared?" / "Feel free
 • gain
  us
  It is a question of no pain, no gain. Ilman kipua ei saada aikaan todellisia tuloksia. We do not need to gain any sort of small advantage. Meidän ei tarvitse saada minkäänlaista pientä etulyöntiasemaa. This hypocritical approach must not gain a majority in this House. Tämä tekopyhä lähestymistapa ei saa saada puolelleen enemmistöä Euroopan parlamentissa.
 • get laid
  The teenage boy boasted that he was going to get laid by the homecoming queen, because she was the most beautiful girl hed ever seen.Dave hasnt even touched a woman in three months. We have to get him laid.
 • getting any
  I have never had any difficulty in getting any information about the project at any time. Minulla ei ole missään vaiheessa ollut mitään vaikeuksia saada tietoja hankkeesta. Hes just grumpy because hes not getting any.Are you getting any?
 • getting enough
  Hes just grumpy because hes not getting enough.
 • hook up
  That guy didnt get his ticket, can you hook him up for me?Hey man, can you hook me up with some weed?
 • pull
  us
  You can push, you can pull and you can get the train back on track. Te voitte työntää, te voitte hinata ja saada junan takaisin raiteilleen. However, neither side wants to pull out completely and be accused of triggering all-out war. Kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan myös halua vetäytyä täysin neuvotteluista ja saada syytteitä siitä, että se on aloittanut totaalisen sodan. It is by joining forces and sharing our convictions that we will be able to pull the EU out of its rut. Voimme saada Euroopan unioniin uutta eloa yhdistämällä voimamme ja vakaumuksemme.
 • reap
  us
  This is EU democracy and it will one day reap its just deserts. Tässä on EU-demokratia ja se saa sellaisen palkan aikanaan kuin sen saada pitää. But the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects. Rahoitusvaje on täytettävä, jotta näistä hankkeista voitaisiin saada etuja. Participants in the fund should not simply reap the profits when the going is good; they should likewise stand any losses. Ne, jotka kuuluvat eläkerahastoon, eivät voi vain saada osinkoa, kun rahasto on voitollinen, vaan heidän on myös osallistuttava mahdollisten tappioiden peittämiseen.
 • take away
  What positive experiences do pupils or students take away with them? Mitä myönteisiä kokemuksia koululaiset ja opiskelijat voivat saada niistä? Mother took our plates away and came back with some fruit for us to eatThe teacher took my mobile phone away until the end of the lesson
 • access
  us
  Why can we not have access to the texts? Miksi me emme voi saada oikeutta tutustua näihin teksteihin? The key criterion remains access to the fund. Tärkeimpänä kriteerinä on mahdollisuus saada rahastosta tukea. Why can we not have access to these documents? Miksi me emme voi saada oikeutta tutustua näihin asiakirjoihin?
 • afford
  us
  KFOR must be afforded the scope and resources it needs to protect the Roma. KFOR:n täytyy saada riittävästi liikkumavaraa ja riittävästi varoja, jotta se voi suojella romaneja. Morally, it is entitled to our aid and we can certainly afford to provide it. Sillä on moraalinen oikeus saada meiltä tukea, ja meillä on varmasti edellytykset antaa sitä Moldovalle. This new law should assist people across Europe in getting quick, affordable access to justice. Uuden lainsäädännön ansiosta ihmisten kaikkialla Euroopassa pitäisi saada oikeussuoja nopeammin ja edullisemmin.
 • assume
  us
  If these had been followed up, another regime could have assumed power without bloodshed. Mikäli niitä olisi noudatettu, olisi voitu saada aikaan toinen hallinto entisessä Zairessa ilman verenvuodatusta. They assume results from negotiations that do not exist, nor will they exist in the future. Niissä lähdetään esimerkiksi sellaisista neuvottelutuloksista, joita ei ole saatu eikä saada aikaan. The Council would then cease to be part of the present balance and would start to assume supreme power. Näin neuvosto ei enää olisi osa nykyistä tasapainoa, ja se alkaisi saada yksinvaltaisia piirteitä.
 • be allowed to
  It should therefore not be allowed to happen. Säteilyttämistä ei sen vuoksi pitäisi saada tapahtua. What should the directive not be allowed to do? Mitä direktiivillä ei pitäisi saada aikaan? Yes, I accept Israel should be allowed to live in peace. Kyllä, Israelin pitää saada elää rauhassa.
 • have
  us
  I would honestly like to have an answer. Haluaisin todellakin saada tähän vastauksen. We need to have concrete outcomes. Meidän pitää saada konkreettisia tuloksia. Can we have a detailed report? Voimmeko saada yksityiskohtaisen kertomuksen?
 • have (eg 'you can have it' = "saat sen")
 • knock off
  I think Ill knock off for the evening and go to bed.The mobsters hired the guy to knock off their enemies.They agreed to knock off 20% of the price.
 • learn
  us
  All must learn to give a bit if they are to take. Kaikkien on opittava antamaan, jos aikovat jotain saada. We can learn an important lesson from the incident in Hungary. Voimme saada Unkarin tapahtumasta tärkeän opetuksen. But perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest. Ehkä makedonialaiset ystävämme voivat saada edes yhden opetuksen Bukarestin päätöksestä.
 • May
  us
  Many of you may well even be receiving daily e-mails. Monet teistä saattavat jopa saada päivittäin sähköpostia. It may be our hope for peace in the region. Tämä voi olla mahdollisuutemme saada alueelle rauha. People may also have been seriously injured. Jopa ihmiset ovat saattaneet saada vakavia vammoja.
 • obtain
  us
  Can we obtain an assessment of this? Voimmeko saada tästä arvioinnin? There are also difficulties in obtaining credit. Heillä on myös vaikeuksia saada luottoa. We now have an opportunity to obtain these facts. Meillä on nyt tilaisuus saada nämä tosiasiat.
 • possess
  us
  It will enable consumers to take earlier possession of the product purchased. Tämän ansiosta kuluttajat voivat saada ostamansa tuotteen aiemmin haltuunsa. It is now time for the EU to go the whole way and recognise linguistic diversity, as well as possessing a genuine strategy for respecting such diversity. EU:n on nyt aika mennä loppuun asti ja tunnustaa kielellinen monimuotoisuus sekä saada todellinen strategia tämän monimuotoisuuden kunnioittamista varten. I fear that the necessary changes to consumption patterns will come up against people's irresistible propensity to increase their possessions and pleasures. Pelkään, että kulutustottumusten tarpeellinen muuttaminen törmää ihmisten vastustamattomaan haluun kerätä omaisuutta ja saada nautintoa.
 • received
  us
  It could have received it a month or two earlier. Se olisi voinut saada sen kuukautta tai paria aikaisemmin.
 • To get; to receive.
 • turn
  us
  Who do I turn to in order to be granted family benefits? Kenen puoleen käännyn saadakseni perhe-etuuksia? We therefore need to be bolder in order to try and turn things around. Tästä syystä meidän on yritettävä rohkeammin saada asioihin muutosta. Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off? Pyydän kohteliaimmin saada muistuttaa, että tarvittaessa mikrofonin voi sammuttaa.

Synonyymit

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja