Nauris.fiTV-ohjelmatHoroskooppiReseptitTietovisatVaihtoautotBlogit

Sanan poistaa käännös suomi-englanti

 • erase
  us
  Sometimes borders have to be first drawn in order to erase them. Joskus rajat on ensin vedettävä, jotta ne voidaan myöhemmin poistaa. My opinion is that these principles are fundamental principles of the European Union and therefore should not be erased. Mielestäni nämä periaatteet ovat EU:n perusperiaatteita, eikä niitä siksi pitäisi poistaa. Secondly, we must bear in mind that the institutions to which I have referred cannot erase the differences that exist between them. Toiseksi meidän on muistettava, että elimet, joihin viittasin, eivät voi poistaa niiden välisiä eroja.
 • delete
  us
  It deletes that from the report. PPE-ryhmä poistaa sen mietinnöstä. I would not like to delete the truth now. En haluaisi poistaa totuutta nyt. Thus, the eight day condition must be deleted. Siksi kahdeksan päivän sääntö pitää poistaa.
 • eject
  us
  The man started a fight and was ejected from the barAndrew was ejected from his apartment for not paying the rentIn other news, a Montreal man was ejected from his car when he was involved in an accident
 • exhaust
  us
  The water was exhausted out of the wellMoisture of the earth is exhausted by evaporationto exhaust a well
 • remove
  us
  It is time to stop and remove illegal settlements. On aika lopettaa ja poistaa laittomat asutusalueet. If it is not, may they be removed? Jos ei ole, voitaisiinko pallot poistaa? Technical barriers must be removed. Tekniset esteet täytyy poistaa.
 • strike
  us
  We would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote. Meistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti. Now, the Conservative group obviously wishes to strike any reference 'to the role played by the armed forces in these murders' from the joint resolution. Konservatiiviryhmä haluaa nyt ilmeisesti poistaa yhteisestä päätöslauselmasta kaikki viittaukset asevoimien osallisuuteen näissä murhissa. The crisis shows that we should strike the northern gas pipeline off the list of European Commission priorities in order to avoid a Russian monopoly in Europe. Kriisi osoittaa, että meidän pitäisi poistaa pohjoinen kaasuputki komission ensisijaisten toimien luettelosta, jotta Venäjän monopoliasema Euroopassa vältetään.
 • abstract
  He was wholly abstracted by other objects.He abstracted out the square root function.
 • cancel
  By the same token, and out of respect for the rule of law, I voted against the amendments which seek to cancel the additional part-sessions in Brussels. Koska noudatan lakia, äänestin myös niitä tarkistuksia vastaan, joiden tarkoituksena on poistaa Brysselin ylimääräiset istunnot. As for my British counterparts, I can no longer show them any respect because they surreptitiously tried to cancel all debates this evening within my own group. Brittikollegoitani en kuitenkaan voi enää lainkaan arvostaa, koska he yrittivät selkäni takana omassa ryhmässäni poistaa kaikki tämäniltaiset keskustelut. It would be logical either to extend the fund to those countries which in the foreseeable future will meet the criteria for monetary union or to cancel it completely as we recommend. Olisi loogista joko laajentaa rahasto myös näihin maihin, jotka tulevat täyttämään valuuttaunionin kriteerit näkyvissä olevassa tulevaisuudessa, tai poistaa se kokonaan, kuten me suositamme.
 • cut out
  Electronic commerce will cut out many middlemen. Sähköinen kaupankäynti poistaa monet väliportaat. I think this proposal is a daring move; it will make it easier to apply the principle of subsidiarity and cut out a lot of unwanted red tape. Minusta ehdotus on rohkea veto: se helpottaa toissijaisuusperiaatteen soveltamista ja poistaa paljon turhaa byrokratiaa. Cut out the letters and paste them on the poster.
 • deprive
  Can the seven Italian radicals be deprived of their equal political status with other groupings? Voidaanko 7 italialaiselta radikaalilta poistaa heidän poliittinen tasa-arvoisuutensa muihin ryhmiin verrattuna? The role of public institutions is not to deprive people of responsibility for their decisions, but to ensure they have the information they need when making decisions. Julkisten elinten tehtävänä ei ole poistaa kansalaisilta vastuuta näiden omista päätöksistä, vaan varmistaa, että nämä saavat päätöksenteossa tarvitsemansa tiedot. The aim of the commercialisation of services, even of education, health and culture, is to deprive the working class and the people in general of many of their achievements gained over the century. Jopa koulutus-, terveys- ja kulttuuripalveluiden kaupallistamisen tavoitteena on poistaa monia työväenluokan ja yleisesti ottaen kansojen tällä vuosisadalla saavuttamia oikeuksia.
 • discontinue
  us
  They plan to discontinue that design.
 • dislodge
 • drop
  us
  Naturally, we cannot just drop one element and add another. Emme luonnollisestikaan voi vain poistaa yhtä osatekijää ja ottaa toista sijaan. rapporteur. - (NL) We want to drop the word 'neighbouring' because we want the Ombudsman to work with all European ombudsmen and ombudswomen. Haluamme poistaa sanat ”Turkin naapureina olevien”, koska haluamme oikeusasiamiehen tekevän yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten oikeusasiamiesten ja oikeusasianaisten kanssa. As regards the exclusion of organs from the proposal, I reiterate that the Commission does not intend to drop the subject of organs from the agenda. Mitä tulee elinten jättämiseen ehdotuksen ulkopuolelle, toistan, ettei komission tarkoituksena ole poistaa elimiä asialistalta.
 • eviscerate
 • excise
  How long before the President of Parliament excises our right to vote in the plenary session? Mitenköhän kauan menee siihen, että parlamentin puhemies poistaa meiltä oikeuden äänestää täysistunnossa? Following the aim of the introduction of excise duties, analogically one ought also to abolish tobacco and fuel excise duties. Valmisteverojen käyttöönoton tavoitteen mukaisesti pitäisi vastaavasti poistaa myös tupakkatuotteiden ja polttoaineiden valmisteverot. Neither am I at all convinced that it is even desirable to eliminate differences in excise duty between Member States. En ole lainkaan vakuuttunut myöskään siitä, että on edes toivottavaa poistaa jäsenvaltioiden valmisteverotuksen väliset erot.
 • expel
  We cannot expel a person from the Chamber and subsequently allow him to take part in votes and make use of his speaking time. Emme voi poistaa jotain henkilöä salista ja sallia hänen sen jälkeen osallistuvan äänestyksiin ja käyttävän puheenvuoroja. The Basque Government, headed by Mr Ibarretxe, wishes to discriminate against, to marginalise and to expel these Basque teachers from the administration. Juan José Markuartu Ibarretxen johtama baskihallitus haluaa syrjiä näitä baskiopettajia, syrjäyttää heidät ja poistaa heidät julkiselta sektorilta. He was expelled from school multiple times
 • expunge
  This is a blemish which ought to be expunged. Se on kauneusvirhe, joka tulisi poistaa.
 • expurgate
  us
  The publisher decided to expurgate the love scene from the book, to make it more child-friendly.The publisher decided to expurgate the book, which meant removing the love scene.
 • extirpate
  us
 • extract
  us
  This directive must also ensure that the new accession countries have the means to eradicate pollution from waste produced by extractions in the past. Tällä direktiivillä on lisäksi varmistettava, että uusilla jäsenvaltioilla on keinoja poistaa niitä ympäristöhaittoja, jotka johtuvat aikaisemmassa kaivostoiminnassa syntyneestä jätteestä. I used an extract of Hemingways book to demonstrate culture shock.extract of beef
 • get off
  Get off your chair and help me.Could you get the book off the top shelf for me?You get off the train at the third stop.
 • oust
  us
  The protesters became so noisy that they were finally ousted from the meeting.
 • strip
  us
  It will improve people's ability to strip paint safely without being exposed to dangerous, carcinogenic chemicals. Sillä parannetaan ihmisten mahdollisuuksia poistaa maalia turvallisesti altistumatta vaarallisille, syöpää aiheuttaville kemikaaleille. The first question relates to Mr Sharon's plans to remove the majority – not all so far, but the majority – of settlements in the Gaza Strip. Ensimmäinen kysymys liittyy Sharonin suunnitelmaan poistaa suurin osa – ei vielä kaikkia, mutta suurin osa – siirtokunnista Gazan kaistalta. You use strips of paper in papier mache.   He welded together some pieces of strip
 • uninstall
 • abate
  to abate a nuisanceThe writ has abatedto abate a writ
 • ablat
 • ablate
 • annul
  If you read the Amsterdam protocol properly you will see exactly what it says, namely that no treaty provision may be annulled; of course it cannot. Jos luette kunnolla Amsterdamin pöytäkirjaa, havaitsette erittäin hyvin, mitä siellä sanotaan, nimittäin että sopimuksen yhtäkään artiklaa ei tarvitse poistaa; eihän sitä voi tehdäkään. No one, not even the People's Republic of China, is entitled to restrict human rights on the basis of their own philosophy or culture, let alone annul those rights. Kenelläkään eikä siis edes Kiinan kansantasavallalla ole oikeutta rajoittaa tai jopa poistaa ihmisoikeuksia oman filosofiansa tai kulttuurinsa nojalla.
 • dele
  Three of them have the same goal, namely to delete the phrase 'either [or 'or'] to withdraw its draft' from three different places. Kolmella äänestyspyynnöllä on sama tavoite, eli poistaa seuraava lause kolmesta eri kohdasta: "taikka peruuttaa ehdotuksensa kokonaan". We did this in spite of the fact that we lost parts of the vote concerning paragraphs we should have liked to have deleted from the resolution. Teimme näin siitä huolimatta, että hävisimme äänestyksessä sellaisten kohtien osalta, jotka olisimme halunneet poistaa päätöslauselmasta. The excluded amendments, which envisaged a widening of the family circle and the deletion of essential parts of the Regulation, were now reintroduced. Hylätyt tarkistukset, joilla on tarkoitus laajentaa perheen käsitettä ja poistaa asetuksen oleellisia osia, on esitetty nyt uudestaan.
 • dispose of
  We should therefore not dispose of the handling of cargo. Meidän ei siis pidä poistaa lastinkäsittelyä. They disposed of the stolen propertyThe national power committee has trouble disposing of nuclear waste
 • eliminate
  We cannot eliminate it, but we must manage it. Ongelmaa ei voida poistaa, mutta sitä on voitava hallita. We want to eliminate these, which is the ultimate objective of the TEC. Haluamme poistaa esteet, ja tämä on viime kädessä TTN:n tavoite. The causes of the crisis can only be eliminated through structural reforms. Kriisin syyt voidaan poistaa vain rakenteellisilla uudistuksilla.
 • obviate
  This obviates interference with the smooth operation of the internal market. Tämä poistaa häiriötekijöitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tieltä. The cooperation of both programme committees should obviate frictional loss, encourage coordination and the joint use of findings, and thereby result in joint planning. Molempien ohjelmavaliokuntien yhteistyön pitäisi laajasti poistaa toimintaongelmien aiheuttamia menetyksiä, tukea tulosten hyväksymistä ja hyväksikäyttöä ja johtaa yhteisiin suunnitelmiin.
 • to delete
  I would not like to delete the truth now. En haluaisi poistaa totuutta nyt. The rapporteur wishes to delete the use of E405. Esittelijä haluaa poistaa lisäaineen E405 käytöstä. The best solution would be to delete the paragraph. Paras ratkaisu olisi poistaa kappale.
 • to remove
  Is it not time to remove the blockage? Eikö ole jo aika poistaa nämä esteet? Our objective is to remove those suspicions. Tavoitteemme on poistaa nuo epäilykset. We simply wish to remove the words 'in Croatia'. Haluamme vain poistaa sanan "Kroatiassa".
 • undo
  It is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation. Velvollisuutenamme on mahdollisuuksien mukaan poistaa luonnolle aiheuttamamme vahingot. Fortunately, we can undo most of the damage to the system by the war.Could you undo my buckle for me?
 • wax
  us
  What role does the wax in your earhole fulfill?to wax lyrical; to wax eloquent; to wax wode
 • withdraw
  us
  (Parliament agreed to withdraw the two reports from that day's agenda) (Parlamentti päätti poistaa molemmat mietinnöt päivän esityslistalta.) My question to Mr Fischler is this; does he intend to withdraw recital 5? Kysymys komission jäsen Fischlerille kuuluu siis, aikooko hän poistaa perustelun 5. Was it correct in telling shops that they did not need to withdraw this rice? Oliko oikea ratkaisu ilmoittaa liikkeille, ettei niiden tarvitse poistaa riisiä myynnistä?
 • write-off, depreciate

Sanan poistaa määritelmät

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja