VaihtoautotTV-ohjelmatTietovisatNauris.fiHoroskooppiBlogitReseptit

Sanan tuki käännös suomi-englanti

 • support
  us
  So support in principle is there. Tuki on siis periaatteessa jo olemassa. Parliament's support is essential. Parlamentin tuki on olennainen. Therefore, EU support is necessary. Sen vuoksi EU:n tuki on tarpeellista.
 • abutment
  The fulcrum acted as an abutment
 • backing
  us
  The plan has wide international backing. Suunnitelmalla on laaja kansainvälinen tuki. Secondly, the project can rely on social backing. Toiseksi, myös se sosiaalinen tuki, jota hanke saa osakseen. I am not sure she has the full backing of the college. En ole varma siitä, että hänellä on kollegion täysi tuki.
 • rest
  us
  The international community's assistance is crucial if Kosovo is to succeed in integrating fully with the rest of the region. Kansainvälisen yhteisön tuki on elintärkeää, jos Kosovo aikoo onnistua yhdentymään täysimääräisesti muun alueen kanssa. Secondly, the shipbuilding aids being offered are going to have a distorting effect on the rest of the shipbuilding industry in the European Union. Toiseksi laivanrakennusteollisuudelle myönnettävä tuki tulee vääristämään Euroopan unionin muun laivanrakennusteollisuuden asemaa. I need to get a good rest tonight; I was up late last night.
 • assistance
  us
  What is needed is help and assistance. Se, mitä tarvitaan, on tuki ja apu. Technical assistance means a great deal. Tekninen tuki on erittäin tärkeää. Nevertheless, technical assistance is necessary. Tekninen tuki on siitä huolimatta välttämätöntä.
 • bracket
  us
  tax bracket, age bracketI tried to hit the bullseye by first bracketing it with two shots and then splitting the difference with my third, but I missed.Because the didnt have enough young boys for two full teams, they bracketed the seven-year olds with the eight-year olds.
 • buttress
  Crowell Buttresses, Dismal Buttress, Hourglass Buttress, Kardam Buttress, Seven Buttresses thumb|right|Milestone Buttress on w:Tryfan|Tryfan. The direct route is highlighted.
 • contribution
  us
  This brings the Commission’s contribution so far to just over EUR 100 million. Näin ollen komission tähän mennessä myöntämä tuki on hieman yli 100 miljoonaa euroa. These opinions are important contributions for the realisation of Article 6 of the NPT. Nämä lausunnot ovat tärkeä tuki ydinsulkusopimuksen kohdan 6 toteuttamiselle. The truth, however, is that the EU's contribution to the UNHCR's budget has declined by a third in recent years. Totuus on kuitenkin, että EU:n tuki UNHCR:n talousarvioon on vähentynyt kolmasosalla viime vuosina.
 • cooperation
  EU support for cross-border cooperation in Ireland must be retained. EU:n tuki rajat ylittävälle yhteistyölle Irlannissa on säilytettävä. We should normalise our development cooperation and support to Afghanistan. Meidän olisi normalisoitava Afganistanin kanssa tehtävä kehitysyhteistyö ja sille suunnattu tuki. Trade, aid and cooperation in international organisations are also important. Kansainvälisten järjestöjen kautta käytävä kauppa, niiden kautta ohjattava tuki ja yhteistyö ovat myös tärkeitä.
 • crutch
  He walked on crutches for a month until the cast was removed from his leg.Alcohol became a crutch to help him through the long nights; eventually it killed him.
 • dole
  I get my dole paid twice a week.I′ve been on the dole for two years now.
 • mount
  us
  the mount of JupiterThe rider climbed onto his mount.The post is the mount on which the mailbox is installed.
 • prop
  The Commission is proposing in the longer term to introduce aid-per-tree instead of per ton of olive oil. Komissio ehdottaa pitemmällä aikavälillä, että käyttöön otettaisiin oliivipuukohtainen tuki sen sijaan, että tukea maksettaisiin jokaista oliiviöljytonnia kohti. How do you propose to ensure that this support for the CAP is maintained in the new EU multiannual financial framework? Miten aiotte varmistaa, että tämä YMP:n tuki säilyy EU:n uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä? To win the support he describes, he simply proposes good old propaganda for a public considered ignorant or even simple-minded. Jotta hänen kuvaamansa tuki saavutettaisiin, hän yksinkertaisesti ehdottaa, että välinpitämättömänä tai jopa yksinkertaisena pidetylle yleisölle suunnattaisiin vanhaa kunnon propagandaa.
 • refuge
  us
 • solidarity
  We therefore understand what solidarity and mutual support means. Näin ollen me ymmärrämme, mitä yhteisvastuu ja molemminpuolinen tuki merkitsevät. Such financial aid from EU funds is an example of European solidarity. Tällainen EU:n rahastoista myönnettävä taloudellinen tuki on esimerkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Yet the 'aid' given by the EU seems to have had little to do with solidarity. EU:n myöntämä "tuki" vaikuttaa kuitenkin liittyneen hyvin vähän solidaarisuuteen.
 • sponsorship
  I find that for me, my sponsorship of a child via a charitable NGO provides a sense of great satisfaction.The company provided sponsorship to the research team.The university awarded five sponsorships to the five most qualified applicants.
 • stand
  us
  The Group of the European People's Party and European Democrats stands at your side. Teillä on Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmän tuki. Besides, they do not stand alone; they have the support of the consumer and environmental movements. Sitä paitsi he eivät ole yksin, vaan heillä on kuluttaja- ja ympäristöliikkeiden tuki. Here I stand, wondering what to do next
 • stay
  us
  British Airways stayed in Northern Ireland and stood by its staff through bombs and bullets. British Airways jäi Pohjois-Irlantiin ja tuki henkilökuntaansa pommien ja luotien aikana. We also agreed if this proof could not be provided to the competent authorities within that period, the subsidy should stay at the level of the premia for set-aside land. Olemme sopineet myös siitä, että jos viljelijä ei kykene todistamaan tätä toimivaltaisille viranomaisille tuon 18 kuukauden kuluessa, tuki säilyy kesannointikorvauksen tasolla. A somewhat harsh winter that did not allow many days' fishing and the scarce support available for fishermen staying on shore forced them to go to sea in adverse conditions. Melko ankara talvi, joka rajoitti kalastusmahdollisuudet hyvin vähiin, ja maihin jääneiden kalastajien saatavilla oleva niukka tuki pakottivat heidät lähtemään merelle vaikeissa olosuhteissa.
 • strut
  The rule of law is a paramount strut of a civil society. Oikeusvaltio on kansalaisyhteiskunnan tärkein tuki. He strutted about the yard, thinking himself master of all he surveyed.
 • adjuvant
 • aid
  us
  Aid to hop producers is necessary. Tuki humalan tuottajille on välttämätöntä. All aid is to be coordinated through ASEAN. Kaikki tuki koordinoidaan ASEANin kautta. Is that really major, durable aid to Pakistan? Onko se todella suuri, kestävä tuki Pakistanille?
 • allowance
  us
  her meagre allowance of food or drinkto make allowance for his naivetyTare]] and tret are examples of allowance
 • anchorage
  the anchorages of the Brooklyn Bridge
 • ancillary
  us
 • argument for
 • assist
  us
  What is needed is help and assistance. Se, mitä tarvitaan, on tuki ja apu. Technical assistance means a great deal. Tekninen tuki on erittäin tärkeää. Nevertheless, technical assistance is necessary. Tekninen tuki on siitä huolimatta välttämätöntä.
 • backup
  The EU's strategic backup for combating the forest fires proved, therefore, to be useful once again. EU:n strateginen tuki metsäpalojen torjumiseksi osoittautui jälleen kerran hyödylliseksi. I also believe that it is the right time for us to raise for discussion again the provision of backup from a European civil protection force. Minäkin uskon, että meidän on nyt aika nostaa jälleen keskusteluun tuki, jonka tarjoaisivat EU:n pelastuspalvelujoukot. This financial insecurity and inadequate institutional backup means that the Info-Points will, in future, be unable to perform their function. Epävarma rahoitustilanne ja toimielinten riittämätön tuki johtavat siihen, että palvelupisteet eivät kykene tulevaisuudessa täyttämään tehtäväänsä.
 • bearer
  I promise to pay the bearer on demanda good bearer
 • bearing
  us
  I can only speak for my own country, but bearing in mind the support that the SME sector has received from the taxpayer in Ireland, that sector is the engine of growth in the economy. Voin puhua vain oman maani puolesta, mutta kun pidetään mielessä pk-sektorin Irlannin veronmaksajilta saama tuki, pk-sektori on talouden kasvun moottori. a gift-bearing visitorThats a bearing wall.
 • braced
  three chevronels braced in base
 • endorsement
  The second great achievement was the endorsement of the principle of responsibility to protect populations from atrocities. Toinen suuri saavutus oli tuki periaatteelle, jonka mukaan olemme vastuussa kansojen suojelemisesta hirmuteoilta. The association announced its endorsement of the policy.The bank required that cheque endorsement be witnessed by a cashier.
 • moral support
  Europe's dilemma is the inadequate financial and moral support for innovation and top-class research. Euroopan ongelma on innovaatiohengen ja huippututkimuksen riittämätön taloudellinen ja moraalinen tuki. We should talk to reasonable people, to the moderate elements, so that the moral support given to terrorists in these societies can be removed. Meidän olisi keskusteltava järkevien, maltillisten ihmisten kanssa, jotta terroristeille näissä yhteiskunnissa annettu moraalinen tuki voitaisiin kitkeä pois. The moral support of this continent legitimised our efforts to find a diplomatic solution to the conflicts, a Central American solution to Central American problems. Tämän mantereen moraalinen tuki antoi legitiimiyttä pyrkimyksillemme saada aikaan diplomaattinen ratkaisu konflikteihin, löytää keskiamerikkalainen ratkaisu Keski-Amerikan ongelmiin.
 • pivot
  us
 • purchase
  us
  Subject: EU support for computer purchases for schools Aihe: EU: n myöntämä tuki koulujen tietokonehankintoja varten Possible policy measures that could boost investments include tax credits, innovation rewards, pre-qualification assistance and commitments to the purchase of patent rights. Verohelpotukset, palkinnot innovoinnista, tuki esivalinnassa ja sitoumukset patenttioikeuksien saamiseksi ovat mahdollisia poliittisia toimia, jotka voisivat lisätä investointeja. They offer a free hamburger with the purchase of a drink
 • push
  us
  The Commissioner has the support of the European Parliament in pushing forward Altener II. Komissaarilla on Euroopan parlamentin tuki ALTENER II -ohjelman sysäämisessä eteenpäin. We need to be able to push ahead with an agenda this Parliament supported when it elected me President for a new term. Meidän on kyettävä edistämään agenda, jota tämä parlamentti tuki valitessaan minut puheenjohtajaksi uudelle kaudelle. The position announced by their Prime Minister, pushed by their industry ministry, was not a position they had agreed on a consensual basis. Heidän pääministerinsä lausuma kanta, jota heidän teollisuusministerinsä tuki, ei ollut yksimielisesti sovittu kanta.
 • shore
  us
  A somewhat harsh winter that did not allow many days' fishing and the scarce support available for fishermen staying on shore forced them to go to sea in adverse conditions. Melko ankara talvi, joka rajoitti kalastusmahdollisuudet hyvin vähiin, ja maihin jääneiden kalastajien saatavilla oleva niukka tuki pakottivat heidät lähtemään merelle vaikeissa olosuhteissa. lake shore;  bay shore;  gulf shore;  island shore;  mainland shore;  river shore;  estuary shore;  pond shore;  sandy shore;  rocky shoreThe seamen were serving on shore instead of in ships
 • shoring
 • subsidy
  * The subsidy for tobacco cultivation should be abolished. * Tupakanviljelylle annettava tuki olisi poistettava. In fact, you yourself, Commissioner, used the word subsidy. Itse asiassa, juuri te, arvoisa komissaari, käytitte sanaa tuki. * The subsidy to EU political parties should be completely abolished. * EU:n poliittisille puolueille annettava tuki olisi poistettava kokonaan.
 • substantiation
 • sustainer

Sanan tuki määritelmät

Esimerkit

 • En saanut mielipiteelleni tukea, joten päätin jättää asian silleen.
 • Kelan tukien hakeminen ja maksaminen, maatalouden tuet
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja