BlogitTV-ohjelmatNauris.fiTietovisatVaihtoautotHoroskooppiReseptit

Sanan yritys käännös suomi-englanti

 • company
  uk
  us
  Qimonda is not just any company! Qimonda ei ole mikä tahansa yritys! Gazprom is not a private company. Gazprom ei ole yksityinen yritys. The company went under despite this. Siitä huolimatta yritys ei selviytynyt.
 • attempt
  us
  It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful. Se on ensimmäinen yritys, mutta olen vakuuttunut siitä, että yritys voi onnistua. It is therefore a very valuable attempt. Se on siis hyvin arvokas yritys. The first attempt has already borne fruit. Ensimmäinen yritys on tuottanut tulosta.
 • effort
  us
  This is the EU's first effort to deal with sporting matters. Tämä on EU:n ensimmäinen yritys käsitellä urheiluun liittyviä kysymyksiä. The effort to mask the class aspects of the problem is obvious. Yritys peitellä ongelman luokkapiirteitä on selvä. This compromise with the Council is an effort to improve the situation. Tämä neuvoston kanssa tehty kompromissi on yritys parantaa tilannetta.
 • endeavor
  us
 • enterprise
  us
  For this reason, the European Enterprise Network must be strengthened. Tämän vuoksi Yritys-Eurooppa-verkostoa on vahvistettava. What is a European enterprise? Millainen on eurooppalainen yritys? The DG ENTERPRISE has the institutional knowledge used to exercise control over these processes. Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolla on institutionaalinen tietämys, jonka avulla näitä prosesseja on ohjattu.
 • ambition
  us
  It is a deliberate attempt to destroy the legitimate political ambitions of Palestinians to live in a viable state in their own land. Tämä on tahallinen yritys tuhota palestiinalaisten oikeutettu poliittinen päämäärä elää elinvoimaisessa valtiossa omalla maallaan. The imposition of martial law in the guise of emergency rule is an underhand attempt to destabilise Pakistan for the personal ambition of one man. Sotatilalain käyttöönotto poikkeustilaksi naamioituna on kavala yritys horjuttaa Pakistania yhden miehen henkilökohtaisten etujen vuoksi. My son, John, wants to be a firefighter very much. He has a lot of ambition.
 • assay
 • bid
  us
  Consequently the company in question is not able to bid. Tämä yritys ei siis voi tehdä tarjousta. A Dutch company subsequently indicated to the Bureau in Luxembourg that it was interested in bidding and would like to receive the documents. Eräs hollantilainen yritys ilmoitti Luxemburgin toimistolle, että se haluaisi osallistua kalustuksen toimittamiseen ja haluaisi sen vuoksi saada asiaankuuluvat lomakkeet. He bade me come in.
 • business
  us
  This business could not exist in the EU. Tämä yritys ei voisi sijaita EU:ssa. However, without credit, a business cannot operate. Mikään yritys ei kuitenkaan voi toimia ilman luottoa. The business and financial markets are global markets. Yritys- ja rahoitusmarkkinat ovat globaalimarkkinoita.
 • concern
  us
  The company concerned, Millstream Recycling, are cooperating fully. Kyseinen yritys, Millstream Recycling, osallistuu työhön täysipainoisesti. They are concerned about this 50-megawatt threshold for eligibility. Yritys on huolissaan tukikelpoisuudelle asetetusta 50 megawatin raja-arvosta. A number of companies have raised concerns over the cost of implementation. Moni yritys on esittänyt huolenaiheita täytäntöönpanon aiheuttamista kustannuksista.
 • establishment
  us
  The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other. Yritys joutui yhtäältä pörssikeinottelun ja toisaalta populismin ja kansankiihotuksen kohteeksi. It is absolutely essential that the establishment remains a shipyard and that it forms part of the shipbuilding industry and no other. On ehdottoman tärkeää, että yritys säilyy telakkana ja että se on osa laivanrakennusteollisuutta eikä muuta teollisuutta. It would be terrible if an establishment which defended itself against Communist power should collapse under pressure from European Union directives. Olisi kauheaa, jos yritys, joka puolustautui kommunistien valtaa vastaan, romahtaisi Euroopan unionin direktiivien taholta tulevaan paineeseen.
 • go
  us
  An attempt to go back to the old ways would simply hinder that process. Yritys taantua takaisin vanhaan yksinkertaisesti hidastuttaisi tätä prosessia. I think the Saryusz-Wolski report was a courageous attempt to go for it. Saryusz-Wolskin mietintö oli mielestäni rohkea yritys tähän suuntaan. This is a very elegant attempt to reopen the debate and I am not going to tolerate it. Tämä on hyvin tyylikäs yritys avata keskustelu uudelleen, ja sitä en voi hyväksyä.
 • hack
  They hacked the brush down and made their way through the jungle.This cold is awful. I cant stop hacking.Can you hack it out here with no electricity or running water?
 • pass
  us
  The company is urging the EU to pass on the report. Yritys kehottaa EU: a luovuttamaan raportin. They generally only travel short distances and are often driven for many years until the company is passed on to the next owner. Niitä käytetään yleensä vain lyhyillä matkoilla, ja usein niitä käytetään usean vuoden ajan ennen kuin yritys siirtyy uudelle omistajalle. The company involved, Volvo, has since said in the Swedish press that they would like the report to be passed to the Swedish Government. Sen jälkeen on kyseinen yritys, Volvo, tänään Ruotsin tiedotusvälineissä ilmoittanut, että raportin saa kernaasti luovuttaa Ruotsin hallitukselle.
 • shot
  us
  To speak metaphorically, it has one last shot. Kuvainnollisesti sanottuna sillä on jäljellä viimeinen yritys. The rear axle will have to be replaced. Its shot.The cloak was shot through with silver threads.
 • try
  us
  Mr Wiebenga's idea to try to make the most of it nevertheless is very laudable. Wiebengan yritys kääntää asia parhain päin on hyvin arvostettava. Another task could be to try to prevent the smuggling of weapons to the Kosovo Liberation Army. Toinen tehtävä voisi olla yritys estää aseiden salakuljetus Kosovon vapautusarmeijalle. Many of us here have tried to suggest that it would take just a little effort to try and solve these problems. Täällä on useammassakin puheenvuorossa pyritty tuomaan esille se, että kyseessä olisi vähäinen yritys, jos koetetaan ratkaista nämä asiat.
 • bash
  He bashed himself against the doorThe thugs kept bashing the cowering victimDont bash into me with that shopping trolley
 • corporate
  uk
  Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted. On syytä muistaa, että Euroopassa yksikään AAA-luokkaan kuuluva valtio tai yritys ei ole koskaan joutunut konkurssiin. Therefore, it is in the corporate interest to be socially responsible, and any company which is not is heading for self-inflicted disaster. Onkin siis yrityksen edun mukaista kantaa sosiaalista vastuuta, ja yritys, joka ei sitä tee, ajautuu itse aiheutettuun tuhoon. It no longer contains the promised communication from the Directorate General for Enterprise and Industry (DG ENTERPRISE) on corporate social responsibility (CSR). Siihen ei enää sisälly luvattua yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston tiedonantoa yritysten yhteiskuntavastuusta.
 • corporation
  us
  Company tax or corporation tax is very important to us and it is up to each country to set its own rate. Yritys- tai yhtiövero on erittäin tärkeä meille, ja jokainen maa voi määrätä oman veroasteensa. Mr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy. UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, saksalainen Qimonda-yritys, joka on yksi suurimmista muistisirujen valmistajista, on hakeutunut konkurssiin. It is not the tax oases that have a distorting effect on the internal market, but rather the excessively high corporation taxes and excise duties. Sisämarkkinoihin eivät vaikuta vääristävästi niinkään niin kutsutut veroparatiisit, kuin liian korkeat yritys- ja kulutusverot.
 • endeavour
  However, we are not engaged in a race, for which endeavour alone can suffice. Mutta emme ole urheilukentällä, jossa pelkkä yritys riittää. It is a new endeavour which will enhance communication between those members and leaders of economic life who have never before sat at the same table. Se on uusi yritys pitää yhteyttä sellaisten talouselämän osapuolten ja edustajien välillä, jotka eivät ennen ole istuneet samassa pöydässä. Mr President, I would like to begin by praising the Commissioner's proposal, for it endeavours to strike an admirable balance between the different producers' interests. Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kehumalla komission ehdotusta, joka on erinomainen yritys luoda tasapaino kaikkien eri tuottajien intressien välille.
 • firm
  uk
  us
  What firm would want to do that? Millainen yritys ryhtyy siihen? A private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate. Yksityinen yritys ei voi päättää, ovatko menot asianmukaisia. That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers. Kyseinen yritys toimitti glykoosisiirappia tai siirappia hollantilaisille rehun valmistajille.
 • foray
 • push
  us
  This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement. Tämä on taas uusi yritys viedä läpi julkisten hankintojen vapauttaminen. The attempt to push through amendments to the Treaty concerning the appointment of the ECB presidency by the European Parliament failed. Yritys saada läpi sopimusmuutoksia, joiden mukaan EKP: n johtokunnan nimittäisi Euroopan parlamentti, epäonnistuivat. The attempt mainly of the big States such as France and Germany to push through a so-called weighted ratio of votes would disadvantage small countries. Pääasiassa Ranskan ja Saksan kaltaisten suurten valtioiden yritys edistää niin kutsuttua äänten painotettua suhdetta olisi epäedullinen pienille valtioille.
 • society
  uk
  us
  That way, every company, through taxation, will be looking at a maximum price that is the equivalent of the marginal cost to society. Näin jokainen yritys, verotuksen kautta, kohtaa yhteiskunnan rajakustannusta vastaavan rajahinnan. Another similar step is the attempt by the Slovak Government to reach an society-wide consensus on the issue of the transition to the euro. Toinen vastaavanlainen askel on Slovakian hallituksen yritys päästä koko yhteiskunnan kattavaan yhteisymmärrykseen euroon siirtymisestä. Furthermore, where one or a few companies dominate the labour market in a given sector or area, they have the opportunity to diversify and provide greater guarantees for society as a whole. Jos lisäksi yksi tai muutama yritys hallitsee jonkin alan työllisyyttä tietyllä paikkakunnalla, on mahdollisuus monipuolistua ja antaa paremmat takuut yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.
 • startup
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja