VaihtoautotHoroskooppiTietovisatBlogitViihdeReseptitTV-ohjelmat

Sanan vahvistaa käännös suomi-englanti

 • confirm
  us
  Please confirm that is your view. Voisitteko vahvistaa, että tämä on näkemyksenne. Can the rapporteur confirm this? Voiko esittelijä vahvistaa tämän? Sessional services can confirm that. Istuntopalveluyksikkö voi vahvistaa tämän.
 • fortifyThis will allow the European Union to fortify its security and strengthen its foreign policy. Näin Euroopan unioni voi parantaa turvallisuuttaan ja vahvistaa ulkopolitiikkaansa. Madam President, I hope we have all been able to fortify ourselves with the delicious Dutch herrings that have been provided for us. Arvoisa puhemies, toivon, että kaikki voisivat tänä iltana vahvistaa itseään herkullisella hollantilaisella matjessillillä, jota parlamentissa tarjottiin. Sherry is made by fortifying wine
 • strengthen
  us
  We all want to strengthen rural areas. Me kaikki haluamme vahvistaa maaseutualueita. This will strengthen our negotiating position. Se vahvistaa neuvotteluasemaamme. It could be strengthened by several amendments. Mietintöä voitaisiin vahvistaa useilla tarkistuksilla.
 • verifyIt will then be possible to verify national plans at European level. Sen jälkeen on mahdollista vahvistaa kansalliset suunnitelmat unionin tasolla. Let them verify whether or not weapons of mass destruction were there. Annetaan heidän vahvistaa, oliko Irakilla joukkotuhoaseita vai ei. I can verify that the system we currently have in place functions excellently. Voin vahvistaa, että nykyinen järjestelmä toimii erinomaisesti.
 • amplify
  us
  amplify the loudspeakeramplify a telescopeamplify a microscopes
 • attest
  us
  As Head of the Executive, I can attest to the fact that budgets are scrutinised, oversight is vigorous and careful consideration is given to Parliament in the decisions of the Executive. Hallituksen päämiehenä voin vahvistaa, että talousarvioita tutkitaan tarkoin, valvonta on tiukkaa ja parlamentti punnitsee huolellisesti hallituksen päätöksiä. When will the appraiser attest the date of the painting?You must attest your will in order for it to be valid.
 • enforceFirstly, there is a clear need to coordinate transposition by the Member States, strengthen enforcement and increase supervisory convergence. Ensinnäkin on selvästi tarpeen koordinoida lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, vahvistaa valvontaa ja lisätä valvonnan lähentymistä. This will undoubtedly send a strong political signal confirming our determination to enforce transparent and ethical practices on the European stage. Näin lähetetään epäilemättä vahva poliittinen merkki, joka vahvistaa, että olemme päättäneet ottaa käyttöön avoimia ja eettisiä käytäntöjä unionissa. This is an agreement that entails a whole series of commitments by the contracting parties in strengthening the enforcement of intellectual property rights. Tähän sopimukseen sisältyy koko joukko sopimuspuolten lupauksia vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa.
 • reinforce
  us
  The directive reinforces this rule. Direktiivi vahvistaa tämän säännön. This will reinforce Parliament's role. Tämä vahvistaa parlamentin roolia. If so, how do they intend to reinforce it? Jos koordinoidaan, niin millä tavoin sitä aiotaan vahvistaa?
 • affirm
  us
  We may affirm that this is a doubly unacceptable process. Voimme vahvistaa, että tätä prosessia on kaksin verroin vaikeampi hyväksyä. I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world. Katson, että nämä kaksi antavat Euroopalle mahdollisuuden vahvistaa asemaansa maailmassa. I believe this House should reaffirm the Commission position. Mielestäni tämän parlamentin pitäisi vahvistaa komission kanta.
 • establish
  us
  That can be legally established. Tämä voidaan vahvistaa oikeudellisesti. That will establish our credibility on the Iran issue. Se vahvistaa uskottavuutemme Iranin kysymyksessä. A Constitution should not establish the content of policy. Perustuslaissa ei pitäisi vahvistaa politiikan sisältöä.
 • ratify
  us
  The EFTA/EEA partners must also ratify the participation of applicant countries in the EEA. Eta/EFTA-maiden täytyy myös vahvistaa jäsenehdokasvaltioiden osallistuminen Etaan. This being so, the Commission recommends that Parliament ratify the excellent results achieved by its negotiating team. Komissio siis suosittaa, että parlamentti vahvistaa neuvotteluryhmänsä aikaansaamat erinomaiset tulokset. Once again national parliaments are being forgotten and they will have, as we know, to ratify the revision of the Treaty. Ja taas kerran kansalliset eduskunnat unohtavat, kuten tiedämme, että niiden täytyy vahvistaa tämä perustamissopimuksen tarkastus.
 • approveLastly, we need to speed up the approval of proposals prepared by the Greek Presidency but not yet approved. Nyt on kiirehdittävä niiden ehdotusten hyväksymistä, jotka Kreikka valmisteli puheenjohtajakaudellaan mutta joita ei ole vielä ehditty vahvistaa. After requesting the emergency procedure, the Council has no option but to ratify the amendments approved today. Tämän kiireellisen käsittelyn jälkeen neuvostolle ei puolestaan jää muuta vaihtoehtoa kuin vahvistaa tänään hyväksytyt tarkistukset. Why approve a Treaty which further strengthens the interests of the market against those of working people? Miksi hyväksytään sopimus, joka entisestään vahvistaa markkinoiden etuja työntekijöiden kustannuksella?
 • arm
  us
  His statement gives credence to our fears about the creation of a European arms industry. Hänen julkilausumansa vahvistaa eurooppalaisen aseteollisuuden luomista koskevat pelkomme. Part of the substance of the reform proposals was to strengthen the preventive arm of the Stability Pact, which was underdeveloped and weak. Yksi uudistusehdotusten ydin oli vahvistaa vakaussopimuksen ennaltaehkäisevää osaa, sillä se oli alikehittynyt ja heikko. They will contribute to the efforts made by the Union to strengthen cooperation with other countries in the South Caucasus region, such as Armenia and Azerbaijan. Ne tukevat unionin pyrkimyksiä vahvistaa yhteistyötä Armenian ja Azerbaidžanin kaltaisten muiden Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa.
 • assert
  us
  These assertions are also well corroborated in OLAF’s report. Näitä väitteitä vahvistaa myös OLAFin kertomus. There has never been a better time for Europe to assert its independence from the United States. Euroopalla ei ole koskaan ollut parempaa tilaisuutta vahvistaa riippumattomuutensa Yhdysvalloista. To my colleagues from the ECR, I would say that this is not grandstanding but legitimately asserting our role in this process. Kollegoilleni ECR-ryhmässä haluaisin sanoa, että tässä ei yritetä tehdä vaikutusta vaan vahvistaa oikeutetusti asemamme tässä prosessissa.
 • authorize
  us
  The General Assembly authorized the Council to take up the matter.The judge authorized the wiretapping.
 • bear outIt was a promising idea, but the evidence did not bear out their theory.
 • bolsterFirst, we want to bolster the development of democracy in Indonesia. Haluamme ensinnäkin vahvistaa Indonesian kehitystä kohti demokratiaa. Hence the need, in my opinion, to bolster our commitment to creating the EULAC. Tämän takia onkin mielestäni tarpeen vahvistaa sitoumustamme EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välillä. The regulation must bolster consumer confidence throughout the European food chain. Asetuksen tulee vahvistaa kuluttajien luottamusta koko eurooppalaiseen elintarvikeketjuun.
 • build upIt is in the popular interest and in the interest of the market that we want to build up this authority. Haluamme vahvistaa tätä arvovaltaa ihmisten ja markkinoiden edun vuoksi. It reinforces our conviction that we can build up a very constructive and cooperative relationship with you. Se vahvistaa vakaumustamme siitä, että voimme luoda hyvin rakentavan yhteistyösuhteen kanssanne. In the Commission's view, the best way to build up the Union's capacity in this field is by developing common recruitment standards and training programmes. Komission mielestä unionin suorituskykyä tällä alalla voidaan parhaiten vahvistaa kehittämällä yhteisiä työhönottovaatimuksia ja koulutusohjelmia.
 • consolidate
  us
  This report consolidates this approach. Tämä mietintö vahvistaa tämän lähestymistavan. We must consolidate what already exists. Meidän täytyy vahvistaa sitä, mikä on jo olemassa. It is vital to strengthen them and consolidate their implementation. On välttämätöntä vahvistaa niitä ja tukea niiden täytäntöönpanoa.
 • corroborate
  us
  The report by Mrs Gomes corroborates my personal experience. Ana Maria Gomesin mietintö vahvistaa henkilökohtaisen kokemukseni oikeaksi. These assertions are also well corroborated in OLAF’s report. Näitä väitteitä vahvistaa myös OLAFin kertomus. To conclude, I am pleased that the 2009 annual report corroborates that our efforts bear results. Lopuksi totean olevani tyytyväinen siihen, että vuoden 2009 vuosikertomus vahvistaa toimintamme tuottavan tuloksia.
 • deepenIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe. Yhteisenä toiveenamme on vahvistaa ja syventää Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. The conference was a great success, which enabled the European Parliament to deepen and to strengthen its relationship with the Arctic nations. Kokous oli suuri menestys, minkä ansiosta Euroopan parlamentti voi syventää ja vahvistaa suhteitaan arktisen alueen kansoihin. I agree that the upcoming summit is a good opportunity to reiterate our commitment to the region and our determination to deepen the partnership. Olen samaa mieltä siitä, että tuleva huippukokous on hyvä mahdollisuus vahvistaa sitoumuksemme alueelle ja päättäväisyytemme syventää kumppanuutta.
 • formalize
 • sign
  us
  The Commission can now sign up to the compromise text. Komissio voi nyt vahvistaa kompromissitekstin. It is important to confirm again that our policy should not prevent proper investment signals and market entry. On tärkeää vahvistaa jälleen, että toimintalinjallamme ei pitäisi estää todellisia investointisignaaleja ja markkinoille pääsyä. The adoption of this report is a strong signal of the desire to consolidate the principle of separation of powers. Tämän mietinnön hyväksyminen on voimakas merkki halusta vahvistaa vallanjaon periaate.
 • substantiateThis report bypasses fundamental analysis and thus ends up with general conclusions that cannot be substantiated. Mietinnössä sivuutetaan perustavaa laatua oleva analyysi ja päädytään näin yleisiin päätelmiin, joita ei voida vahvistaa. The continued debate within the Arab League substantiates the view that the Arab world has the will to make genuine progress. Arabiliiton jatkuva sisäinen keskustelu vahvistaa näkemystä, jonka mukaan arabimailla on halu saavuttaa todellista edistystä. The starting point of the Haug report was that the position of March last, namely that all exemption provisions should be dispensed with, should now be substantiated. Haugin mietinnön lähtökohtana oli, että maaliskuinen kanta - erityisesti se, että kaikki poikkeusmääräykset täytyy poistaa - täytyy nyt vahvistaa.
 • toughenI welcome the joint determination on the part of the institutions to toughen these measures. Suhtaudun myönteisesti toimielinten yhteiseen päättäväisyyteen vahvistaa näitä toimenpiteitä.
 • validateHowever, the project is still to be validated by the Constitutional Court before it can be endorsed by Congress. Perustuslakituomioistuimen on kuitenkin hyväksyttävä hanke ennen kuin kongressi voi sen vahvistaa. I am voting against this report, which validates, rather than condemns, the draft agreement by the Barroso Commission. Äänestän mietintöä vastaan, sillä mietintö ei tuomitse Barroson komission laatimaa sopimusluonnosta, vaan vahvistaa sen. For example, I would like to point out that the costs involved in having a notary validate the signatures must be reasonable. Haluaisin esimerkiksi panna merkille, että kustannusten, jotka liittyvät siihen, että notaari vahvistaa allekirjoitukset, on oltava kohtuullisia.
 • yes
  uk
  us
  All I can do is confirm this and say: yes, further work is needed in many areas. Voin vain vahvistaa tämän ja todeta, että työtä tarvitaan edelleen monilla aloilla. Vice-President of the Commission. - Yes, I can definitely say that this is the Commission's approach. Kyllä, voin todellakin vahvistaa, että tämä on komission lähestymistapa. This proposal constitutes an important step towards a democratic process and it strengthens voters' control of the 'yes-men' in this House. Tämä ehdotus merkitsee tärkeää askelta kohti demokraattista menettelyä, ja se vahvistaa äänestäjien mahdollisuuksia valvoa tämän parlamentin jees-jees-miehiä.

Sanan vahvistaa määritelmät

Esimerkit

 • Vahvistin vahvistaa ääntä.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja