Sanan vahvistaa Käännökset suomi-englanti

 • fortify
  This will allow the European Union to fortify its security and strengthen its foreign policy. Näin Euroopan unioni voi parantaa turvallisuuttaan ja vahvistaa ulkopolitiikkaansa. Madam President, I hope we have all been able to fortify ourselves with the delicious Dutch herrings that have been provided for us. Arvoisa puhemies, toivon, että kaikki voisivat tänä iltana vahvistaa itseään herkullisella hollantilaisella matjessillillä, jota parlamentissa tarjottiin.
 • strengthen
  us
  We all want to strengthen rural areas. Me kaikki haluamme vahvistaa maaseutualueita. It could be strengthened by several amendments. Mietintöä voitaisiin vahvistaa useilla tarkistuksilla. This will strengthen our negotiating position. Se vahvistaa neuvotteluasemaamme.
 • amplify
  us
 • confirm
  us
  Please confirm that is your view. Voisitteko vahvistaa, että tämä on näkemyksenne. Can the rapporteur confirm this? Voiko esittelijä vahvistaa tämän? Can Mrs Schreyer confirm that? Voiko komission jäsen Schreyer vahvistaa tämän?
 • enforce
  Several thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights. Monet tuhannet työntekijät aloittivat tänään nälkälakon vahvistaakseen oikeuksiaan. Firstly, there is a clear need to coordinate transposition by the Member States, strengthen enforcement and increase supervisory convergence. Ensinnäkin on selvästi tarpeen koordinoida lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, vahvistaa valvontaa ja lisätä valvonnan lähentymistä. This will undoubtedly send a strong political signal confirming our determination to enforce transparent and ethical practices on the European stage. Näin lähetetään epäilemättä vahva poliittinen merkki, joka vahvistaa, että olemme päättäneet ottaa käyttöön avoimia ja eettisiä käytäntöjä unionissa.
 • reinforce
  us
  The directive reinforces this rule. Direktiivi vahvistaa tämän säännön. What can he do to reinforce it? Mitä hän voi tehdä vahvistaakseen oikeutta? This will reinforce Parliament's role. Tämä vahvistaa parlamentin roolia.
 • verify
  It will then be possible to verify national plans at European level. Sen jälkeen on mahdollista vahvistaa kansalliset suunnitelmat unionin tasolla. Let them verify whether or not weapons of mass destruction were there. Annetaan heidän vahvistaa, oliko Irakilla joukkotuhoaseita vai ei. I can verify that the system we currently have in place functions excellently. Voin vahvistaa, että nykyinen järjestelmä toimii erinomaisesti.
 • affirm
  us
  We may affirm that this is a doubly unacceptable process. Voimme vahvistaa, että tätä prosessia on kaksin verroin vaikeampi hyväksyä. I believe this House should reaffirm the Commission position. Mielestäni tämän parlamentin pitäisi vahvistaa komission kanta. I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world. Katson, että nämä kaksi antavat Euroopalle mahdollisuuden vahvistaa asemaansa maailmassa.
 • establish
  us
  That can be legally established. Tämä voidaan vahvistaa oikeudellisesti. That will establish our credibility on the Iran issue. Se vahvistaa uskottavuutemme Iranin kysymyksessä. A Constitution should not establish the content of policy. Perustuslaissa ei pitäisi vahvistaa politiikan sisältöä.
 • ratify
  us
  I hope that the Council will ratify them quickly, as we cannot afford any more delays. Toivon, että neuvosto vahvistaa ne nopeasti, koska meillä ei ole enää varaa kohdata vastoinkäymisiä. The EFTA/EEA partners must also ratify the participation of applicant countries in the EEA. Eta/EFTA-maiden täytyy myös vahvistaa jäsenehdokasvaltioiden osallistuminen Etaan. After requesting the emergency procedure, the Council has no option but to ratify the amendments approved today. Tämän kiireellisen käsittelyn jälkeen neuvostolle ei puolestaan jää muuta vaihtoehtoa kuin vahvistaa tänään hyväksytyt tarkistukset.
 • approve
  Lastly, we need to speed up the approval of proposals prepared by the Greek Presidency but not yet approved. Nyt on kiirehdittävä niiden ehdotusten hyväksymistä, jotka Kreikka valmisteli puheenjohtajakaudellaan mutta joita ei ole vielä ehditty vahvistaa. Why approve a Treaty which further strengthens the interests of the market against those of working people? Miksi hyväksytään sopimus, joka entisestään vahvistaa markkinoiden etuja työntekijöiden kustannuksella? After requesting the emergency procedure, the Council has no option but to ratify the amendments approved today. Tämän kiireellisen käsittelyn jälkeen neuvostolle ei puolestaan jää muuta vaihtoehtoa kuin vahvistaa tänään hyväksytyt tarkistukset.
 • bolster
  First, we want to bolster the development of democracy in Indonesia. Haluamme ensinnäkin vahvistaa Indonesian kehitystä kohti demokratiaa. Hence the need, in my opinion, to bolster our commitment to creating the EULAC. Tämän takia onkin mielestäni tarpeen vahvistaa sitoumustamme EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välillä. The regulation must bolster consumer confidence throughout the European food chain. Asetuksen tulee vahvistaa kuluttajien luottamusta koko eurooppalaiseen elintarvikeketjuun.
 • build up
  It is in the popular interest and in the interest of the market that we want to build up this authority. Haluamme vahvistaa tätä arvovaltaa ihmisten ja markkinoiden edun vuoksi. It reinforces our conviction that we can build up a very constructive and cooperative relationship with you. Se vahvistaa vakaumustamme siitä, että voimme luoda hyvin rakentavan yhteistyösuhteen kanssanne. In the Commission's view, the best way to build up the Union's capacity in this field is by developing common recruitment standards and training programmes. Komission mielestä unionin suorituskykyä tällä alalla voidaan parhaiten vahvistaa kehittämällä yhteisiä työhönottovaatimuksia ja koulutusohjelmia.
 • consolidate
  us
  This report consolidates this approach. Tämä mietintö vahvistaa tämän lähestymistavan. We must consolidate what already exists. Meidän täytyy vahvistaa sitä, mikä on jo olemassa. It consolidates the idea of European Union law. Se vahvistaa ajatuksen Euroopan unionin laista.
 • corroborate
  us
  The report by Mrs Gomes corroborates my personal experience. Ana Maria Gomesin mietintö vahvistaa henkilökohtaisen kokemukseni oikeaksi. These assertions are also well corroborated in OLAF’s report. Näitä väitteitä vahvistaa myös OLAFin kertomus. To conclude, I am pleased that the 2009 annual report corroborates that our efforts bear results. Lopuksi totean olevani tyytyväinen siihen, että vuoden 2009 vuosikertomus vahvistaa toimintamme tuottavan tuloksia.
 • deepen
  It is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe. Yhteisenä toiveenamme on vahvistaa ja syventää Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. The conference was a great success, which enabled the European Parliament to deepen and to strengthen its relationship with the Arctic nations. Kokous oli suuri menestys, minkä ansiosta Euroopan parlamentti voi syventää ja vahvistaa suhteitaan arktisen alueen kansoihin. I agree that the upcoming summit is a good opportunity to reiterate our commitment to the region and our determination to deepen the partnership. Olen samaa mieltä siitä, että tuleva huippukokous on hyvä mahdollisuus vahvistaa sitoumuksemme alueelle ja päättäväisyytemme syventää kumppanuutta.
 • formalize
 • sign
  us
  Let him confirm his signature of the Lisbon Treaty. Sallitaan hänen vahvistaa Lissabonin sopimuksen allekirjoitus. The Commission can now sign up to the compromise text. Komissio voi nyt vahvistaa kompromissitekstin. Their angry expressions were a clear sign they didnt want to talk
 • yes
  uk
  us
  All I can do is confirm this and say: yes, further work is needed in many areas. Voin vain vahvistaa tämän ja todeta, että työtä tarvitaan edelleen monilla aloilla. Vice-President of the Commission. - Yes, I can definitely say that this is the Commission's approach. Kyllä, voin todellakin vahvistaa, että tämä on komission lähestymistapa. What I am asking is: are you able to categorically confirm that the building satisfies these regulations, yes or no? Tiedustelen teiltä siis sitä, voitteko te ehdottomasti vahvistaa sen, vastaako tämä rakennus sitä koskevia määräyksiä vai ei?
Selvä! Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, liikenteen tilastointiin ja mainosten kohdentamiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

IlmainenSanakirja.fi

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, josta löytyy 14 miljoonaa käännöstä. Sanakirja toimii hienosti myös puhelimella ja tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä
 
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2017 Ilmainensanakirja.fi