HoroskooppiTietovisatBlogitTV-ohjelmatVaihtoautotReseptitNauris.fi

Sanan antaa käännös suomi-englanti

 • give
  us
  It gives to all, gives freely of its love. Se antaa kaikille, se antaa vapaasti rakkauttaan. I can give you no other answer. En voi antaa teille muuta vastausta. We must not therefore give in to this blackmail. Emme saa antaa periksi kiristykselle.
 • let
  us
  Do not pick the winners and let the winners pick. Ei pidä valita voittajia vaan antaa voittajien valita. We must not let it become one. Emme saa antaa sen muuttua sellaiseksi. We must not let it happen here. Emme saa antaa sen tapahtua täällä.
 • allow
  us
  We must not allow this to happen. Emme saa antaa tämän tapahtua. We cannot allow Council to play us. Emme voi antaa neuvoston pallotella meitä. How can this be allowed to continue? Miten tämän voidaan antaa jatkua?
 • endow
  One of the most important is precisely that of being able to define coherent joint strategies and endow them with effective political content. Tärkeimpiä niistä on nimenomaan kyetä määrittelemään johdonmukaisia yhteisiä strategioita ja antaa niille todellista poliittista sisältöä. This authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation. Viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta. Importantly, this authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation. Merkittävää on se, että viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta.
 • give away
  I didnt like that book, so I gave it awayWho giveth away this woman to this man in Holy matrimony?He gave himself away with a stupid lie
 • hand
  uk
  us
  We do not want to give with one hand and take away with the other. Emmehän halua antaa yhdellä kädellä ja ottaa toisella. Member States should, therefore, be given a free hand in this regard, too. Jäsenvaltioiden pitäisi siksi antaa vapaat kädet myös tässä asiassa. We should not give something with one hand while taking it away with the other. Emme saisi antaa jotain yhdellä ja viedä sitä pois toisella kädellä.
 • put out
  Jones recorded 15 put outs in the first half of the season.He was put out at the mere suggestion of misconduct.You cant have a pair of scissors! Youll put your eye out!
 • administer
  us
  It will be possible to administer them to a much wider extent. Niitä voidaan antaa paljon suuremmassa määrin. As a result, they can be administered without applying the current restrictions. Tämän seurauksena rokotteita voidaan antaa soveltamatta nykyisiä rajoitteita. The listing of antibiotics and stimulants that might have been administered would, if adopted, create a two-tier beef market. Sellaisten antibioottien ja piristeiden luettelointi, joita on saatettu antaa, voisi luoda kaksitasoiset naudanlihamarkkinat, jos se hyväksytään.
 • afford
  us
  We cannot afford to let that happen. Meillä ei ole varaa antaa käydä niin. We cannot afford for this to happen any longer. Meidän ei ole varaa antaa tämän jatkua. We cannot afford to give in to national egoisms. Meillä ei ole varaa antaa periksi kansalliselle itsekkyydelle.
 • assess
  us
  And if so, what is your assessment of them? Mikäli näin on, millaisen arvion voitte antaa meille niistä? The Council can also make political assessments. Neuvosto voi antaa myös poliittisia arvioita. Mrs Gomes gives us an assessment of the situation in Iraq. Ana Gomes antaa meille arvion Irakin tilanteesta.
 • assign
  us
  We cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them. Emme voi antaa EU:lle uusia tehtäviä ja sitten olla maksamatta niistä. Unfortunately, they forgot to assign a role to the European Parliament. Mutta on hyvin valitettavaa, että siinä on unohdettu antaa osa myös Euroopan parlamentille. It is also an expression of the importance society assigns to these women. Se on ilmaisu merkityksestä, jonka yhteiskunta antaa näille naisille.
 • confer
  You must put this question to the Conference of Presidents. Teidän täytyy antaa tämä kysymys puhemieskonferenssin käsiteltäväksi. The Intergovernmental Conference attempts to answer just that question. Hallitustenvälisessä konferenssissa yritetään antaa vastaus juuri tähän kysymykseen. I cannot give it, I have to put the request formally to the Conference of Presidents. Minä en voi sitä antaa, minun pitää antaa pyyntö puhemieskonferenssin käsiteltäväksi.
 • dispense
  us
  Every citizen needs a functioning judicial system, not one that dispenses one sort of justice in one case and another in another. Kaikki kansalaiset tarvitsevat toimivan oikeusjärjestelmän, eivät sellaista, joka antaa yhdenlaisen tuomion yhdessä ja toisenlaisen toisessa asiassa. A price reduction within the intervention regime is wrong; instead, we need to set a deadline for being able to dispense with intervention altogether. Hintojen alentaminen tukijärjestelyn piirissä on väärin, sen sijaan meidän täytyy antaa tavoiteaikaraja, johon mennessä näistä tuista on päästävä eroon. to dispense justice
 • hand over
  Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European ... Saanen lopuksi antaa neuvostolle yhden neuvon: luovuttakaa tehtävä Euroopan... Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection. Nyt komissio saa mahdollisuuden ratkaista, mitkä tiedot se haluaa antaa valvottaviksi. In this area we are not saying that we want to hand over total control to Europe but we need binding legislation. Emme sano, että haluamme antaa kaiken valvontavallan Euroopalle tällä alueella, mutta me tarvitsemme sitovaa lainsäädäntöä.
 • intimate
  Improved living conditions, employment and the quality of employment will continue to be intimately linked to our ability to make European research more dynamic. Paremmat elinolot, työllisyys ja työpaikkojen laatu liittyvät yhä kiinteästi kykyymme antaa puhtia eurooppalaiselle tutkimukselle. an intimate friendHe and his sister deeply valued their intimate relationship as they didnt have much else to live for.
 • issue
  us
  They can issue new bonds in euros. Uudet arvopaperit voitte antaa euroyksikössä. Could you issue a statement on this please? Voisitteko antaa tästä lausunnon? They should also be issued four times a year. Niitä pitäisi lisäksi antaa neljännesvuosittain.
 • pass
  us
  I am prepared to pass the correspondence on to him. Voin antaa sitä koskevan kirjeenvaihdon hänen käyttöönsä. We may pass this motion but what effect will it have? Voimmehan antaa tämän päätöslauselman, mutta miten se vaikuttaa? I do not think we can or should pass laws on that kind of basis. En usko, että me voimme tai että meidän pitäisi antaa lainsäädäntöä tällaisin perustein.
 • pay
  us
  Some people say 'let China pay'. Jotkut sanovat: "antaa Kiinan maksaa". I would like to pay tribute to that. Haluan antaa tunnustukseni tästä. We would like to pay tribute to that achievement. Haluamme antaa tunnustusta tuolle saavutukselle.
 • pull
  us
  Retain the rotating Presidency so that each country has six months in which to pull out all the stops. Säilyttäkää kiertävä puheenjohtajuus, niin että kukin valtio voi kuuden kuukauden aikana antaa kaikkensa. Brussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings. Bryssel on jo nyt tunnettu siitä, että se antaa suuryritysten tehdä tärkeät päätökset ja toimia taustavaikuttajina. The IGC should not be allowed to pull apart the comprehensive package agreed between the institutions and the Member States. HVK:n ei pidä antaa repiä toimielinten ja jäsenvaltioiden hyväksymää kattavaa pakettia palasiksi.
 • render
  us
  I do not think that I have to render account to the members of the Bureau, but rather to my electorate. En usko, että minun täytyy antaa toimistani selvitys toimistolle vaan paremminkin valitsijakunnalleni. The shot rendered her immobileThe pianist rendered the [[w:Beethoven
 • turn in
  He turned in his paperwork to the main office.The thief finally turned himself in at the police station.He turned his brother-in-law in for seeing him assault a customer.
 • accord
  us
  the accord of light and shade in paintingThe Geneva Accord of 1954 ended the French-Indochinese WarNobody told me to do it. I did it of my own accord
 • allot
  Allow me to give you an example, since the speaking time allotted to me does not give me much opportunity to expand on this idea. Voinen antaa teille yhden esimerkin, sillä puheaikani ollessa rajattu minun ei ole juuri mahdollista kehitellä ajatusta pitemmälle. Because we have run over the time allotted for this debate I am unable to give the floor to Mr Trichet to answer some of the very interesting questions that have been asked. Koska olemme ylittäneet keskustelulle varatun ajan, en voi antaa puheenjohtaja Trichet'lle puheenvuoroa, jotta hän voisi vastata joihinkin hyvin mielenkiintoisiin hänelle esitettyihin kysymyksiin.
 • bank
  us
  What can we do to check the banks' urge to provide credit? Miten voimme hillitä pankkien pakottavaa tarvetta antaa lainaa? Everyone knows that most banks are too big to be allowed to go bankrupt. Jokainen tietää, että useimmat pankit ovat liian suuria, jotta niiden voitaisiin antaa mennä konkurssiin. Let us give them loans from the European Investment Bank. Voimme antaa heille lainoja Euroopan investointipankista.
 • bestow
  I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights. Kiistän ajatuksen siitä, että EU voi antaa ja säädellä perusoikeuksia. Indeed the Treaty on the European Union, specifically Article 136, bestows this task on the European Union. Sopimus Euroopan unionista ja erityisesti sen 136 artikla antaa unionille lisäksi tämän tehtävän. And the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament. Työjärjestys antaa nykyisessä muodossaan tämän toimivallan puhemiehistölle, ei täysistunnolle.
 • deliver
  us
  The Council ought to be delivering an opinion. Sen pitäisi antaa julkilausumansa. The directive can deliver it and I hope will do so. Direktiivi voi antaa sen heille, ja toivon näin käyvän. Do we want to deliver the final blow to the European textiles sector? Haluammeko antaa Euroopan tekstiilialalle lopullisen iskun?
 • dish out
  She can dish out criticism but she cant take it.
 • grant
  us
  Granting aid to Greece is useless. On hyödytöntä antaa Kreikalle apua. We should grant them type approval. Meidän pitäisi antaa niille tyyppihyväksyntä. Should we grant them this right without limits? Pitäisikö heille antaa tämä oikeus rajoituksetta?
 • present
  I would like to give my second present to Mr Barrot. Toisen lahjan haluan antaa Jacques Barrot'lle. I do not want to give this present to the nationalists of Turkey. En halua antaa Turkin nationalisteille sitä iloa. That is the best answer I can give at the present time. Tämä on paras vastaus, jonka voin tällä hetkellä antaa.
 • To give; to allow; to present, donate; to issue.
 • To grant, confer.
 • To hand/pass out.
 • yield
  us
  There is no reason to yield because this power is an established right. Ei ole mitään syytä antaa periksi, sillä parlamentin lainsäädäntövalta on vakiintunut oikeus. Farmers should not be subsidised according to past yields or land ownership. Viljelijöille ei pitäisi antaa tukea aiempien satojen tai maanomistuksen perusteella. It is working well and yielding results, and it needs to work better and better. Se toimii hyvin ja antaa tuloksia ja on välttämätöntä, että sen toimintaa tehostetaan koko ajan.

Sanan antaa määritelmät

Esimerkit

 • Anna pallo minulle!
 • On parasta antaa kissan syödä rauhassa.
 • Ikkuna antaa itään.
 • Näköala antaa merelle.
 • Antoko se muija, jonka sä tapasit eilen baarissa?
 • antaa janoavalle vettä
 • antaa iloa
 • antaa turpiin, antaa nyrkistä, antaa selkään
 • Antaa mennä vaan!
 • antaa ymmärtää, muttei ymmärrä antaa
 • Anna sen olla siinä vaan!
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja