HoroskooppiTietovisatBlogitReseptitNauris.fiTV-ohjelmatVaihtoautot

Sanan account käännös englanti-suomi

 • tili
  Mikä on tämä talousarvion ulkopuolinen tili? What is this off-budget account? Hän kuitenkin sitten avasi myös erityisen PLO-tilin, mutta se ei koskaan ollut se tili, jota käytettiin. He then also opened a special PLO account, but this was never the account that we used. Mutta yhteen jäsenmaahan yleensä perustetaan tili, johon me teemme suoritukset. But the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
 • selonteko
  Laatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta. Account to Parliament annually for the stewardship of the remit. Komission jäsenellä Michelillä on hyvät mahdollisuudet esittää teille siitä täydellinen selonteko ja oma arvionsa. Commissioner Michel is well placed to give you a full account and his assessment. Tarkistus 29 peruutetaan, mutta oikaisunne oli tarkoituksenmukainen, ja koko asiasta tehdään selonteko parlamentille. Amendment 29 falls, but your correction was relevant and an account of the whole matter will be given to the House.
 • selostus
  Se on myös selostus siitä, mitä tapahtui vuoden 1996 vastuuvapautta koskevan menettelyn jälkeen. It is also an account of what happened after the 1996 procedure. Lisäksi siinä annetaan selostus aikaisemmista huomautuksista, ehdotetuista huomautuksista ja komission vastauksista. There is also an account of previous observations, proposed observations and of the Commission’s responses. Se on erittäin liikuttava selostus paitsi hänen velvollisuuksistaan Tiibetissä ja Tiibetiä kohtaan myös hänen hengellisistä näkemyksistään. It is an extremely moving account, not just of his responsibilities in and towards Tibet but also of his spiritual views as well.
 • selitys
  Kaikkiin näihin kysymyksiin on saatava vastaus ja selitys. All these questions must be answered and accounted for. Selitys oli hyvin yksinkertainen.Eksoplaneetoista selitys auringon kemialliselle anomalialle.
 • kertomus
  Entä tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n kirjanpidosta? What about the Court of Auditors’ report on the EU accounts? Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus perustuu yksinomaan komission tilivelvollisuuteen. The competition report is based solely on the accountability of the Commission. Tässä yhteydessä erityisesti TRIPS-kertomus ja julkinen terveydenhuolto ovat erittäin tärkeitä asioita. In this respect, the TRIPS account and public health care are of huge importance.
 • laskea
  Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia. Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%. Vuonna 2000 niiden lukuun voidaan laskea miljoona työpaikkaa yhdeksässä jäsenvaltiossa ja 40 miljardin euron luokkaa olevat investoinnit. In 2000, they accounted for a million jobs in nine Member States and investments to the tune of over EUR 40 billion. Eikä hintoja aiota laskea, niin kuin oletetusti pitäisi tehdä jopa kilpailun vapauttamisesta huolimatta. The rates they are charged will not be reduced as they should have been, even without taking liberalisation into account.
 • laskelmointi
 • laskenta
 • luku
  Tämä luku on 90 prosenttia Euroopan kokonaismäärästä kyseisenä vuonna. This number accounts for 90% of the total in Europe for that year. Kaikista nuorista määräaikaisessa työsuhteessa on 40 prosenttia, kun koko työikäisen väestön vastaava luku on keskimäärin 13 prosenttia. Those with temporary jobs account for 40% of the total, against 13% among the overall working-age population. Tällä hetkellä matkailu tuottaa 12, 5 % maailman bruttokansantuotteesta, vuonna 2007, edelleen tilastojen mukaan, tämä luku nousee 12, 8 %. Currently tourism around the world accounts for 12.5 % of GDP; in 2007, the statistics say, this figure will rise to 12.8 %.
 • pitää
  Teidän pitää ottaa tämä asia huomioon. Please take this into account. Sitä ei vielä voida pitää menestyksenä. It cannot, as yet, be accounted a success. Sen mukaisesti pitää sitten suunnitelmat myös tehdä. The plans must thus also take account of that.
 • tunnus
  henkilötunnus, käyttäjätunnusliiketunnusmonikon tunnus
 • arvio
  Arvio perustuu viimeisimpiin lukuihin, ja siinä otetaan huomioon heinäkuun tai elokuun suuntaukset. This is based on the latest figures, taking into account trends in July or August. Meille on esitetty objektiivinen arvio ehdokasvaltioiden valmistelujen asteesta. We have been given an objective account of the candidate countries' level of preparation. Nyt on ehdottomasti aika tehdä tilannekatsaus, laatia arvio ja tarkastella vastuita. The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
 • arviointi
  Parlamentin tekemä tilien arviointi ja heidän vastaava vastuuvapauden myöntämisensä kuuluvat tähän luokkaan. Parliament's evaluation of the accounts submitted and their respective discharge falls into this category. Itämeren valtioiden kielteinen arviointi on otettava huomioon tässä asiassa. We shall wait for the negative assessments of the Baltic countries to be taken into account in this matter. Näiden varojen arviointi ei voi olla automaattista, vaan siinä on otettava huomioon yksittäisen henkilön käyttäytyminen. The evaluation of these resources cannot be automatic, but must take into account the behaviour of the individual.
 • arvo
  Sukupuolinäkökohdat on otettava huomioon sisällyttämällä miesten ja naisten tasa-arvo kaikkeen politiikkaan. Gender considerations have to be taken into account through gender mainstreaming. Korostamme tarvetta integroida tasa-arvo - että tasa-arvo otetaan huomioon talousarviossa. We would point out the need for the integration of equality - for equality to be taken into account in the budget. Alan tuotteiden viennin vuosittainen arvo on yli viisi miljardia puntaa, ja Irlannin taloudelle se tuottaa yli 200 miljoonaa puntaa. It accounts for over £5 bn worth of exports and contributes over £200 m to the Irish economy.
 • arvostaa
  Perinteisesti yhtiöiden kirjanpidon arvostussäännöissä määrättiin, että varat pitäisi arvostaa lopulliseen hankintakustannusten arvoon, ja sitä kutsuttiin hankintamenon arvoksi. Traditionally, the valuation rules for company accounts stipulated that assets be valued at cost price, referred to as the historic value. Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että komissaari arvostaa Latvian nopeaa ja vakaata kehitystä ja että hänen mielestään Latvian on annetussa aikataulussa mahdollista neuvotella täysjäsenyydestä. Mr President, I was pleased to hear the Commissioner's glowing account of Latvia's swift and steady progress, and I assume that full membership within the agreed time can now be negotiated.
 • asiakas(firma)
 • etu
  Joustavuus on järjestelmän etu.Ajatellaan, että šakissa etu on sillä, joka tekee ensimmäisen siirron.Hyvän aseman etuna ovat monet hyödyt ja etuoikeudet.
 • hyöty
  Meidän on todellakin otettava tämä hyöty huomioon. We should certainly take that benefit into account. Toisinaan syrjäytymisen kustannukset ovat suuremmat kuin osallistamisen, kun otetaan huomioon siitä saatava hyöty. Sometimes, the costs of exclusion are greater than those of inclusion, when we take account of the benefits that this brings. Komission on tehostettava vaikutusarviointiaan, jotta siinä otettaisiin täysin huomioon se todella suuri taloudellinen hyöty, jota tästä kannustimesta voi koitua Euroopan taloudelle. Its impact assessments need to be adjusted to take full account of the huge economic benefits that this stimulus can give to our economy.
 • kuvausp
  Se on tarkka kuvaus nykytilanteesta ja hyödyllinen suuntaviiva ehdokasmaan tehtäviin. It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country. Mieleeni palaa kuuluisan ranskalaisen näytelmäkirjailijan Molièren erinomainen kuvaus tekopyhyydestä näytelmässä . I am put in mind of that excellent account of hypocrisy provided by the famous French dramatist Molière in his play .
 • lasku
  Komission ennusteissa otetaan huomioon vuoden ensimmäisten kuukausien aikana havaittu maailmanlaajuinen kysynnän lasku, ja siksi ne eroavat Kreikan viranomaisten laatimista arvioista. The Commission forecasts take account of shrinking world demand in the first few months of the year and therefore differ from those given by the Greek authorities. Mikä on laskun tulos?Postissa tuli pelkkiä laskuja.
 • merkitys
  Kansainvälisen kaupankin merkitys on tosin otettava huomioon. International trade, however, is also a factor that should be taken into account. Matkailualan merkitys on huomattava muutamien jäsenvaltioiden taloudelle. The tourism sector accounts for a sizeable share of the economies of some Member States. Myös ammattimaisella, vastuullisella, avoimella ja riippumattomalla julkishallinnolla on keskeinen merkitys. A professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
 • olla jnk osuus
 • olla vastuussa
  Joku voi olla vastuussa olematta syyllinen. You can have accountability without having blame. Lopuksi vielä tärkeä asia. Kenelle tämän viraston pitää olla vastuussa? Last, but by no means least, to whom would this agency be accountable? Arvoisa puhemies, täytyykö keskuspankin olla vastuussa toiminnastaan Euroopan parlamentille? Mr President, should the Central Bank be accountable to this Parliament?
 • peruste
  Olen samaa mieltä siitä, että on myös otettava huomioon maantieteellinen peruste, johon viitataan sanalla "eristyneisyys", koska se on luonnonhaitta. I agree that that the geographical criterion referred to as 'isolation' must also be taken into account, as it is a natural handicap. 5 b kohdassa lisätään tähän vielä, että jos joutuu syytteeseen korruptiosta, myös se on peruste eroon. Point 5(b) adds that if a judicial accusation is made on account of corruption then that too is a reason for the Commissioner concerned to depart. Jos tarjouskilpailua ei voida mitenkään järjestää, olisi otettava huomioon hyvin johdetun yrityksen – tässä tapauksessa julkisia palveluja tarjoavan yrityksen – kustannuksia koskeva peruste. If there is no way of tendering, then the cost basis of a well-run company – in this case, a public service company – should be taken into account.
 • pitää arvossa
 • pitää jnak
 • selittää
  Tämä on huonosti käytettyä rahaa, sitä ei voida selittää äänestäjille. That is money badly spent, not accounted for to the voters. Sanoitte, että ainoastaan kuusi jäsenvaltiota selittää tapansa palauttaa varat. You said that only six Member States are accounting for how they recover funds. Hyvä jäsen Crowley, erilainen asemamme tässä kysymyksessä selittää erilaiset arviomme tilanteesta. Mr Crowley, the different roles that we play here explain our different accounts of the situation.
 • vastata jstk

Sanan account määritelmät

Esimerkit

 • to keep ones account at the bank.
 • No satisfactory account has been given of these phenomena.
 • on no account
 • on every account
 • on all accounts
 • An account of a battle.
 • Ive opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project.
 • An officer must account with or to the treasurer for money received.
 • We must account for the use of our opportunities.
 • Idleness accounts for poverty.
 • After the crash, not all passengers were accounted for.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja