TietovisatBlogitVaihtoautotHoroskooppiNauris.fiReseptitTV-ohjelmat

Sanan well käännös englanti-suomi

 • hyvin
  Joka tapauksessa, loppu hyvin kaikki hyvin. In any event, all’s well that ends well. Tarkoittaako tämä, että loppu hyvin, kaikki hyvin? Does that mean that all's well that ends well? Loppu hyvin, kaikki hyvin? Näinhän meillä Saksassa on tapana sanoa. All's well that ends well, as we say in Germany?
 • kaivo
  Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä". Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'. Minulle on tärkeää, ettemme kuvittele rahoituslähteemme olevan pohjaton kaivo, enkä ole varma onko asia näin. For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case. Rahoituksen antaminen ilman omilla jaloilla seisovaa taloutta on sama kuin kantaisi vettä kaivoon: hetkeksi riittää juotavaa, mutta huomenna on kaivo taas tyhjä. Granting funds without an economy that can stand on its own two feet is like carrying water to fill up a dry well: there will be enough to drink for a while, but tomorrow the well will be dry again.
 • no
  Viiden tunnin odotus ei ole normaalia. Well, five hours is not normal. No, eihän se ole yllättävää, vai mitä? Well, it is not surprising is it? No, ikävä kyllä me saimme sen sijan teidät. Well, I am afraid what we got was you.
 • lähde
  Metsät ovat tärkeä elannon ja hyvinvoinnin lähde rajojemme sisäpuolella. Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders. Ne ovat toisaalta öljyn ja kaasun sekä uusiutuvan energian lähde. On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy. Kansalainen, joka on laatinut perustellun kantelun, joka jätetään käsittelemättä, ei yleensä kuitenkaan lähde pois tyhjin käsin. However, the citizen with a well-founded complaint which is inadmissible, does not usually go away empty-handed.
 • terve
  Leikkauksesta toivuttuani olen pysynyt terveenä.Syömishäiriöiseltä puuttuu terve suhde ruokaan.Terveellä pohjalla toimiva yritys ei tarvitse tukirahoja.
 • tuota
  Ymmärrän erittäin hyvin tuota näkökantaa. I understand that view very well. Suosittelen myös tuota tarkistusta parlamentille. I commend that amendment to the House as well. Hän tietää aivan hyvin, että kannatan hartaasti tuota näkemystä. He knows very well that I am zealous in my support of that view.
 • jopas
 • jopas jotakin
 • kuilu
  Tämä kuilu tulee nähdäkseni nyt hyvin silloitettua. As I see it, the gap is now becoming well and truly bridged. Toinen kysymys on sukupuolten välinen kuilu, jota on myös painotettu. The other issue is the problem of the gender gap, which has been highlighted as well. Näin on tietysti helppo todeta, mutta sitä ole niin helppo toteuttaa, koska meillä todellakin on tässä todellinen digitaalinen kuilu. Well, that is easily said and not so easily done because we do have a real digital divide here.
 • kunnolla
  Tarvetta koko ohjelmalle ei ole vielä edes kunnolla osoitettu. The need for the whole programme is far from well established. Meidän on kehotettava komissiota pitäytymään kunnolla harkitussa linjassaan. We must urge the Commission to stick to its well-considered way. Asiaa koskevista tosiasioista ei tiedoteta kunnolla tai oikealla tavalla. Facts about this matter are not communicated well or in the right way.
 • niinku
 • pesä
  Koivun oksaan korkealle teki peippo pesän. (lastenlaulusta)Ketut tekevät pesän yleensä toisten eläinten kaivamiin tai luonnon muovaamiin onkaloihin.Pesäpallokentällä on yhteensä neljä pesää: kolme ulkopesää ja kotipesä.
 • potero
 • pursua
 • pursuta kummuta
 • pursuttaa
  Sara on ottanut ulkomaanmatkaltaan belfien, joka suorastaan pursuttaa hänen pakaransa esiin. (como.fiAsentaja Henri Haipus pursuttaa mustaa silikonia jakopään hihnan suojakopan kiinnityspinnoille Pörhön autoliikkeen huoltokorjaamossa. (hs.fi
 • sumppu
 • tosi
  Sen lisäksi, että olen mietinnön tilapäinen esittelijä, suhtaudun siihen myös vastahakoisesti, koska en tosi asiassa äänestänyt sen puolesta ja vastustan voimakkaasti sen sisältöä. As well as being an accidental rapporteur, I am also a reluctant one because, in truth, I did not vote for this report and have deep objections to its content. Näytelmä Wilhelm Tellistä on tosi tarina.Kyseessä on tosi asia.
 • asianajajien aitio
 • astiap
  lautanen, kahvikuppi ja juomalasi ovat astioita
 • ehdottomasti
  Se on ehdottomasti myös komission etujen mukaista. It is definitely in the Commission's interest as well. Myös työmarkkinaosapuolet olisi ehdottomasti otettava mukaan. The social partners should definitely be involved as well. Hän on ehdottomasti oikeassa, meidän on vaadittava rehellisyyttä myös suhteessa Romaniaan. He is absolutely right: we must demand honesty in relation to Romania as well.
 • hissikuilu
 • hyvä
  Hyvä on, te käytätte oikeuttanne. Very well, that is your right. Hyvä, Latvia tekee kaiken tämän. Well, Latvia is doing all that. Hyvä, kiitän teitä, parlamentin jäsen Dupuis. Very well, thank you, Mr Dupuis.
 • hyvän matkaa
  Lopuksi totean, että jäsenyyden edellyttämät valmistelut jatkuvat hyvän matkaa seuraavalle vuosikymmenelle. To conclude, the necessary preparations for Turkish accession could last well into the next decade. Vahvan korruptionvastaisen strategian laatimisessa sekä oikeudellisten rakenteiden ja sääntelykehyksen vahvistamisessa on edetty jo hyvän matkaa. We are well along the way to developing a strong anti-corruption strategy and a supporting legal and regulatory framework.
 • hyvinkin
  Tämä saattaa hyvinkin luoda uusia työpaikkoja. That may well create more jobs. Tämä saattaa hyvinkin olla viimeinen tilaisuutemme. This may well be our last chance. Siitä voi hyvinkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. It may well do more harm than good.
 • hyvinvoipa
 • jaa
  Turvallisuustietojen vaihtoon analysointia varten on useita järjestelmiä, kuten muun muassa JAA ja EUROCONTROL, ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön lakisääteisiä vaatimuksia. There are several established systems for the interchange of safety data for analysis, such as JAA, EUROCONTROL, etc., as well as legal ICAO requirements. Matkakustannusten selvitysten järkiperäistäminen - on puolitiessä, no jaa, valunut hiekkaan. The rationalization of travel costs calculations has more or less, well, actually come to nothing. He - no jaa, en haluaisi taas loukata ihmisiä, mutta en loukkaa heitä henkilökohtaisista syistä. They are - well, I do not want to insult anyone again, but it is nothing personal when I insult you.
 • kummuta
 • kuoppa
  Viime talvena perunat säilyivät hyvin kuopassa
 • kuoppa vesikuoppa
 • mainiosti
  Mielestäni tuo tyyli sopii teille mainiosti. I think your look suits you very well. Tältä osin hanke on siis alkanut oikein mainiosti. In that regard it has therefore begun quite well. Tämä on toiminut mainiosti ainakin sata vuotta. That has worked well for at least a hundred years.
 • no jaa
  Matkakustannusten selvitysten järkiperäistäminen - on puolitiessä, no jaa, valunut hiekkaan. The rationalization of travel costs calculations has more or less, well, actually come to nothing. He - no jaa, en haluaisi taas loukata ihmisiä, mutta en loukkaa heitä henkilökohtaisista syistä. They are - well, I do not want to insult anyone again, but it is nothing personal when I insult you. Ette voi pestä käsiänne ja todeta " No jaa, se on itse kunkin jäsenvaltion vastuulla" . You cannot wash your hands of it and say 'Oh well, that is the individual responsibility of the Member State' .
 • no niin
  No niin, paljonko me olemme tässä edistyneet? Well, how much progress have we made to date?
 • öljylähde
 • pitkälti
  Keskustelemme tästä lainsäädännnöstä jo pitkälti kolmatta vuotta. We are now well into the third year of discussion on this piece of legislation. Esimerkiksi .com-tunnuksiahan on EU:ssa jo pitkälti yli 10 miljoonaa. For example, there are already well over 10 million ".com" domains in the European Union. Pitkälti yli 200 000 pakolaista ja kodeistaan häädettyä ihmistä ei vieläkään uskalla palata koteihinsa ja kotiseudulleen. Well over 200 000 refugees and displaced persons still do not dare to return home to their villages.
 • porausreikä
 • porraskuilu
 • pullo
  Jos Pariisi olisi pienempi, mutta pullo suurempi, Pariisi laitettaisiin pulloon. Well, if there were more horses and fewer beggars, maybe beggars would ride.
 • pulputa
 • pursuta
 • reilusti
  Olemme jo ylittäneet aikamme reilusti. We have already gone well over time. Reilusti yli 90 prosenttiin pyynnöistä saisi myönteisen vastauksen. Well over 90% of requests received positive responses. Suomen osalta tämä tavoite on jo reilusti ylitetty. Actually, this target has been well exceeded in Finland.
 • säiliö
  Puuliesien sisään sijoitetut kuumavesisäiliöt olivat päältä avonaisia hanallisia astioita.Kaasukellot ovat muutuvakokoisia suljettuja astioita.Perinteiset sadevesisäiliöt olivat maahan kaivettuja kuoppia.
 • sopiva
  Mikä teidän mielestänne olisi sopiva ikä, jolloin henkilö voi jäädä eläkkeelle ja nauttia hyvin ansaitusta vapaa-ajasta? What, in your opinion, should be the age at which a person can retire to well-earned leisure? Summa on suuri mutta, samalla erittäin sopiva, kun vertaamme tilannetta kaikkiin muihin toimielimiin. It is generous but, at the same time, well balanced seen in comparison with all the other institutions. Siten saadaan sisämarkkinoille sopiva ratkaisu, jolla vastataan myös globalisaation haasteeseen. We therefore have an internal market-friendly solution as well as a solution for dealing with globalisation.
 • syvennys
  Liettynyt väylä odottaa syvennystä.Relieffi oli kiinnitetty seinän syvennykseen.Kellarin lattiaan oli tehty tulvimisen varalta syvennys tyhjennyspumppua varten.
 • täydellä syyllä
 • todella
  Ruotsin taloudella menee hyvin - todella hyvin. The Swedish economy is doing well - very well. Sitä kannattaisi todella harkita. It is one we would do well to consider. Tämäkin ongelma pitäisi todella olla ratkaistavissa. This issue really should be resolved as well.
 • tuuletuskuilu
 • varmasti
  No, nyt me tiedämme sen varmasti: tällä hetkellä ei ole mitään. Well, we certainly know it: there is nothing right now. Tämä on mielestäni ikävää, ja varmasti myös muut ajattelevat samoin. Certainly that is regretted by others as well as myself. Voitte varmasti kuvitella, millainen tilanne on ruuhka-aikaan. Well, you can imagine what it gets like in the rush hour.
 • vesikaivo
 • vesikuoppa
  Laitumella eläimet saivat juomavetensä vesikuopasta.
 • vuodattaa
 • [[hyvä

Sanan well määritelmät

Esimerkit

 • He does his job well
 • a well done steak
 • We’re well beat now
 • That author is well known
 • I had been sick, but now Im well
 • “How are you?” — “Im well, thank you!”
 • “The car is broken.” “Well, we could walk to the movies instead.”
 • “I didnt like the music.” “Well, I thought it was good.”
 • “I forgot to pack the tent! Well, I guess were sleeping under the stars tonight.”
 • Well, well, well, what do we have here?
 • Well! There was no need to say that in front of my mother!
 • It was a bit... well... too loud
 • “So what have you been doing?” “Well, we went for a picnic, and then it started raining so we came home early.”
 • Well lads. Hows things?
 • Make a well in the dough mixture and pour in the milk.
 • Theyre having a special tonight: $1 wells.
 • Her eyes welled with tears.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja