TietovisatBlogitNauris.fiVaihtoautotReseptitHoroskooppiTV-ohjelmat

Sanan osoittaa käännös suomi-englanti

 • point
  us
  That is to miss the point entirely. Tuo osoittaa, että hän ei ole ymmärtänyt koko asian ydintä. No, we cannot point to any progress. Meillä ei ole osoittaa mitään edistysaskelia. I shall use two points to try to illustrate this. Yritän osoittaa tämän kahdelta kannalta.
 • show
  us
  We can show what has been done. Voimme osoittaa, mitä asioita on tehty. Mr Casaca's report shows us how. Kollega Casacan mietintö osoittaa suunnan. This shows a lack of perspicacity. Tämä osoittaa, että tarkkanäköisyydestä on puutetta.
 • address
  uk
  us
  I want to address a word to people in London. Haluaisin osoittaa muutaman sanan Lontooseen. I would like to address one comment to Mr Titford. Haluan osoittaa yhden huomautuksen jäsen Titfordille. I should like to address one comment to the Taoiseach. Haluan osoittaa yhden huomautuksen .
 • approve
  The fact that it was approved unanimously in committee is a testament to his convincing work. Hänen vakuuttavaa työtään osoittaa se, että mietintö hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. Finally, I should like to put a question to the rapporteur: what is there in our compromise proposal that he is unable to approve? Haluan lopuksi osoittaa esittelijälle kysymyksen: mikä kompromissiehdotuksessamme on sellaista, mitä esittelijä ei voi hyväksyä? This remark is all the more true, of course, when the basic constitutional charter has not even been approved by one of the member nations. Tämän huomautuksenhan osoittaa todeksi myös se, että yksi jäsenkansoista ei ole edes hyväksynyt perustuslakia.
 • bespeak
  to bespeak a calm hearing; I bespeak your patience in advanceThis act bespeaks his kindness
 • demonstrate
  us
  Thank you for allowing us to demonstrate this once again today. Kiitos siitä, että annoitte meidän jälleen kerran osoittaa sen tänään. It also demonstrates the need for European solidarity. Se osoittaa myös sen, että tarvitaan Euroopan laajuista yhteisvastuuta. It demonstrates what tenacity can achieve. Tämä osoittaa, mitä sitkeydellä voidaan saavuttaa.
 • denote
  us
  Such a method denotes a marked feeling for the European institutions. Menettelynne osoittaa suurta kunnioitusta eurooppalaisia toimielimiä kohtaan. The yellow blazes denote the trail.The tears denoted her true feelings.
 • designate
  We have zones which may be designated as mixing zones in transboundary water bodies - an excellent piece of legislation. Meillä on alueita, jotka voidaan määrätä valtioiden rajatylittävien vesialueiden sekoittumisvyöhykkeiksi - mikä osoittaa lainsäädännön erinomaisuuden. Financial means designated for that purpose should be diverted to an effective, united fight with the effects of the crisis. Sitä varten tarkoitetut varat pitäisi osoittaa kriisin vaikutusten tehokkaaseen, yhtenäiseen torjuntaan. It is one of the tasks of the Member States, in line with customs and traditions in the Member State in question, to designate a day of rest. Kuuluu jäsenvaltioiden tehtäviin osoittaa yksi lepopäivä kunkin jäsenvaltion tapojen ja perinteiden mukaisesti.
 • display
  us
  The exemption of small shopkeepers also displays common sense. Pikkukauppojen pitäjien erivapaus osoittaa myös tervettä järkeä. We hope that the Commission will also display such determination. Toivomme, että komissio osoittaa samanlaista lujuutta. Only occasionally does the rapporteur display any sense of reality. Esittelijä osoittaa todellisuudentajua vain satunnaisesti.
 • establish
  us
  That is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties. Se osoittaa ylenkatsetta kovalla työllä saavutettuja ja vakiintuneita kansalaisvapauksia kohtaan. But new forensic evidence presented six years ago may well establish his innocence. Kuusi vuotta sitten esitetty uusi oikeudellinen näyttö voi kuitenkin osoittaa hänet syyttömäksi. The report shows that the Union still has much to do to establish a common policy on energy. Mietintö osoittaa, että unionilla on vielä paljon tehtävää yhteisen energiapolitiikan luomisessa.
 • evidence
  us
  All this is evidence that Turkmenistan is moving ahead. Kaikki tämä osoittaa, että Turkmenistanissa tapahtuu myönteistä kehitystä. I believe that is evidence that people want to work legally. Mielestäni tämä osoittaa, että kansalaiset haluavat tehdä laillista työtä. It is evidence that there is effective control by the national parliaments. Se osoittaa, että jäsenvaltioissa ollaan järjestämässä tehokasta valvontaa.
 • evince
 • exhibit
  us
  I believe it exhibits important weaknesses. Luulen, että se osoittaa joitakin selviä heikkouksia. That indicates that next year' s draft budget will not exhibit any special areas of focus. Se osoittaa, että ensi vuoden budjettiesitykseen ei sisälly erityisiä painopistealueita. As far as we are concerned, the economic situation in the Union exhibits significant deficiencies in crucial aspects which need to be stressed. Omasta puolestamme meidän pitää tuoda julki, että unionin taloudellinen tilanne osoittaa, että sen ratkaisevissa osatekijöissä on eräitä merkittäviä puutteita.
 • find
  us
  They can find no direct link to climate change as yet. Suoraa yhteyttä ilmastonmuutokseen ei vielä voida osoittaa. I find this extremely dissatisfactory and I feel the President is being inflexible here. Mielestäni tämä on erittäin väärin ja osoittaa joustamattomuutta puhemiehen taholta. This finding could very soon be proven in the following four lines of action: Tämä asia on helppo osoittaa todeksi seuraavilla neljällä toimintalinjalla:
 • finger
  us
  It is hypocritical to point the finger only at Cuba. On tekopyhää osoittaa sormella ainoastaan Kuubaa. We should not point the finger only at the United States. Meidän ei kuitenkaan pidä osoittaa syyttävällä sormella ainoastaan Yhdysvaltoja. I do not want to point my finger or make a priori judgments. Minä en halua osoittaa ketään sormella enkä tehdä arvioita suoralta kädeltä.
 • indicate
  us
  This indicates incredibly poor management. Tämä osoittaa äärimmäisen huonoa hallintoa. This indicates that we have a broad consensus. Tämä osoittaa laajaa yhteisymmärrystä. This alone indicates what a rigid project this is. Tämä yksin osoittaa, miten joustamattomasta hankkeesta on kyse.
 • note
  us
  However, at the same time, it is important to note that this situation has shown us that we have not made as much progress in Europe as we should have done. Samalla on kuitenkin tärkeää todeta, että tilanne osoittaa, ettemme ole Euroopassa edistyneet niin paljon kuin meidän olisi pitänyt. So I will not evaluate the many positive aspects noted in the Commission's report, in relation also to previous reports, but lay the finger on a few sore points. Siksi en halua nyt jälleen kerran arvioida myönteisesti niitä monia myönteisiä aloja, joita komission kertomuksessa on edelliseenkin verrattuna, vaan osoittaa sormellani joitain heikkouksia.I have taken note of the words of the Council representative to the effect that France will allocate part of the African countries' debt to the fight against Aids. Olen tietoinen siitä, mistä neuvoston edustaja puhui, eli että Ranska osoittaa osan Afrikan maiden velasta aidsin vastaiseen taisteluun.
 • remark
  us
  I should like to address one further remark to Mr Tannock. Haluaisin osoittaa vielä yhden huomion kollega Tannockille. Once again, I would like to direct my remarks today at you, Mr Barroso. Jälleen kerran haluan tänäänkin osoittaa sanani teille, puheenjohtaja Barroso. I would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair. Haluaisin muistuttaa, että kaikki kommentit pitäisi osoittaa puhemiehelle.
 • speak to
  The fact that four members of the Liberal Group have asked to speak today demonstrates the importance we attach to the Ombudsman institution. Se että neljä liberaaliryhmän jäsentä haluaa käyttää puheenvuoron tänään, osoittaa kuinka merkittävänä me pidämme oikeusasiamiesinstituutiota. His music really speaks to me.
 • witness
  us
  We have demonstrated our skills over recent years in foreign policy, witness the Balkans. Balkanien tapaus osoittaa, että viime vuosien ulkopolitiikkamme on ollut onnistunutta. We must acknowledge that this was anything but an easy task, as witnessed by today's debate. On myönnettävä, että tämä työ ei ole ollut lainkaan helppo, kuten tämänpäiväinen keskustelu osoittaa. Only action of this kind would bear witness to an intention to truly serve the interests of the country. Vain tällaisilla otteilla voitaisiin osoittaa, että kansallisia etuja tosiaan vaalitaan.
 • aim
  us
  The aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy. Vertailuni tarkoitus on osoittaa koheesiopolitiikan oikea tie. We did this to show where we were aiming to take Georgia with our reforms. Halusimme näin osoittaa, mihin pyrimme viemään Georgiaa uudistuksillamme. The draft resolution shows that Parliament supports the aims of the reform. Päätöslauselmaesitys osoittaa, että parlamentti on yhtä mieltä tämän uudistuksen tavoitteista.
 • argue
  us
  Some argue that the deafening silence on the treaty since June demonstrates it is a non-event. Toisten mielestä sopimusta koskeva kesäkuusta asti vallinnut hiljaisuus osoittaa sen olevan pannukakku. As I have argued, and as this report also substantiates, this crisis has shown that we need more Europe. Kuten olen todennut ja kuten tässä mietinnössä myös todetaan, tämä kriisi osoittaa, että Euroopan laajuista yhteistyötä on lisättävä. On 2 April we argued in the report that we wished to declare our democratic responsibility with respect to the European Central Bank. Olemme ilmaisseet jo 2. huhtikuuta mietinnössämme, että haluamme osoittaa demokraattista vastuutamme Euroopan keskuspankin suhteen.
 • assign
  us
  Mr Barroso will soon be assigning portfolios to the new commissioners. Puheenjohtaja Barroso osoittaa pian salkut uusille komission jäsenille. In this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well. Aiomme tällä alalla osoittaa merkittävän aseman myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Imagine that a major disaster strikes in the spring, to which the Commission assigns EUR 700 million from this Fund. Kuvitelkaapa, että joudumme suuren katastrofin kohteeksi keväällä ja että komissio osoittaa rahastosta 700 miljoonaa euroa sen vahinkojen korjaamiseen.
 • attest
  us
  As far as safety is concerned, I should like to emphasise again the priority of road safety in our action, as the first European Road Safety Day attests. Turvallisuuden osalta haluan korostaa jälleen maanteiden turvallisuuden ensisijaisuutta toiminnassamme, kuten Euroopan ensimmäinen tieliikenneturvallisuuspäiväkin osoittaa. When will the appraiser attest the date of the painting?You must attest your will in order for it to be valid.
 • indicates
  This indicates incredibly poor management. Tämä osoittaa äärimmäisen huonoa hallintoa. This indicates that we have a broad consensus. Tämä osoittaa laajaa yhteisymmärrystä. This alone indicates what a rigid project this is. Tämä yksin osoittaa, miten joustamattomasta hankkeesta on kyse.
 • refer
  The Irish referendum has shown that the system is absurd. Irlannin kansanäänestys osoittaa, että järjestelmä horjuu. The reason I am referring to individual policies is to show how difficult the second step is. Viittaan yksittäisiin toimiin siksi, että haluan osoittaa, kuinka vaikea toinen vaihe on. The second Irish referendum shows what can be achieved when we are truly inclusive. Toinen Irlannin kansanäänestys osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, kun olemme todella osallistavia.
 • refute
  us
  These calculations can be refuted by the real figures. Nämä ovat laskelmia, jotka todellisuus osoittaa todeksi. Reports about exorbitant remuneration can best be refuted if transparency is in place. Viestit kohtuuttomista korvauksista on helpointa osoittaa vääriksi, kun avoimuudesta huolehditaan. I intend to use my report to refute the alarming coverage this issue currently receives. Mietintöni tarkoituksena on osoittaa vääräksi koko tätä aihetta koskeva hälyttävä uutisointi.
 • register
  us
  We already have ten parties registering. That shows that this system is working. Tällä hetkellä rekisterissä on jo 10 puoluetta, mikä osoittaa, että järjestelmä toimii. We now have ten political families which have registered, and this demonstrates the breadth of the political spectrum in the European Union. Meillä on nyt kymmenen rekisteröitynyttä poliittista perhettä, ja se osoittaa Euroopan unionin poliittisen kirjon laajuuden. In fact, I may have forgotten to sign the attendance register but I was certainly there, as my participation in the various roll-call votes will testify. Olen saattanut unohtaa allekirjoittaa läsnäololistan, mutta olin kyllä paikalla, kuten osallistumiseni eri nimenhuutoäänestyksiin osoittaa.
 • testify
  Anyone who has read the texts and placed them in context can testify to that. Tämän voivat osoittaa todeksi kaikki ne, jotka ovat lukeneet tekstit ja sijoittaneet ne asianmukaiseen yhteyteen. The words which the Dalai Lama addressed to his people, even threatening to resign, testify to the risks. Dalai-laman kansalleen osoittamat sanat, joissa hän jopa uhkasi luopua tehtävästään, osoittaa riskit.
 • To approve (demonstrate).
 • To demonstrate (to show the steps taken to create a logical argument or equation).
 • To direct (a letter etc. to someone).
 • To direct (to aim at).
 • To exhibit (demonstrate).
 • To find (point out).
 • To indicate (to show or manifest by symptoms).
 • To manifest (to make clear or evident, prove).
 • To point (to extend the index finger in the direction of something).
 • To point out (to identify with a bodily gesture).
 • To show (to indicate (a fact) to be true; to demonstrate).

Sanan osoittaa määritelmät

Esimerkit

 • Tuuliviiri osoittaa tuulen suunnan.
 • Kellon viisari osoittaa kahtatoista.
 • Hänen touhunsa osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä asioihin.
 • Tutkimus osoittaa asian.
 • Hänen osallistumistaan valmisteluihin on vaikea osoittaa.
 • Tiedustelut tulee osoittaa asianomaiselle ministeriölle.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja